A LA MESA DEL PARLAMENT


Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "A LA MESA DEL PARLAMENT"

Transcripción

1 PARLAMENTSecretaria OE CATALUNYA Mg 6 ne ral REGISTRE GENERAL PARLAMENT DE CATALUNYA { NTRADA 3 0ABR /!0 Ref.; 202MLB A LA MESA DEL PARLAMENT Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Celestino Corbacho i Cliaves, diputat, David Pérez Ibáñez, diputat del, d'acord amb el que estableixen els articles 104 i següents del Reglament del Parlament, presenten l'esmena a la totalitat següent, amb text alternatiu a la Proposició de llei electoral de Catalunya (tram /10). 1 Esmena núm. 1 A la totalitat GP Socialista De retorn de la proposició de llei amb text alternatiu. TEXT ALTERNATIU A LA PROPOSICIÓ DE LLEI ELECTO RAL DE CATALUNYA (TRAM /10) EXPOSICIÓ DE MOTIUS La Ponència de la Comissió d'afers Institucionals, nomenada el dia 8 de febrer de 2013 i integrada pels diputats Lluís M. Corominas i Díaz i Antoni Font Renom, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Pere Bosch Cuenca i Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari d'esquerra Republicana de Catalunya; Celestino Corbacho i Chaves i David Pérez Ibáñez, del Crup Parlamentan Socialista; Rafael Luna Vivas i Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jaume Bosch i Mestres i Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carlos Carrizosa Torres i José Maria Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; i Quim Arrufat Ibáñez i David Fernández i Ramos, del Grup Mixt, s'ha reunit al Palau del Parlament els dies 14 i 25 de febrer, 4,11 i 18 de març, 8, 22 i 29 d'abril, 6, 13 i 27 de maig, 3, 10 i 17 de juny, 1,8115 de juliol, 1 6 i 30 de setembre, 7,14,21 i 28 d'octubre, 18 de novembre i 16 de desembre de 2013, 30 de gener, 6, 13, 20 i 27 de febrer, 6, 13 i 20 de

2 PARLAMENT DE CATALUNV A" PARLAMENT DE CATALUNYA REGISTRE GENERAL I PE FUIL NUM DE,TíV.rA març, 8, 14 i 17 de març de El diputat Lluís M. Corominas i Díaz ha estat nomenat relator a l'efecte de presentar el text en el debat de totalitat. El text sorgit del debat de la ponència ha estat signat pels diputats i diputades Lluís M. Corominas i Díaz i Antoni Font Renom, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Pere Bosch Cuenca i Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari d'esquerra Republicana de Catalunya; Jaume Bosch i Mestres i Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa i Quim Arrufat Ibáñez i David Fernández i Ramos, del Grup Mixt No obstant, el text legislatiu presentat per la ponència no inclou cap articulat respecte el Títol lli, eí quaí ha de regular el sistema electoral català, pilar fonamental del què hauria d'ésser la futura llei electoral catalana. Per aquests motius, el presenta la següent: PROPOSICIÓ DE LLEI ELECTORAL DE CATALUNYA TÍTOL PRELIMINAR Article 1. Objecte L'objecte d'aquesta llei és la regulació del règim electoral propi de Catalunya, en compliment de l'article 56.2 de l'estatut d'autonomia de Catalunya. Article 2. Àmbit d'aplicació Aquesta llei s'aplica a: a) Les eleccions al Parlament. b) Les eleccions al Consell General d'aran, pel que fa al dret de sufragi, l'administració electoral, el sistema electoral i el procés electoral. c) Els altres processos electorals i instruments de consulta popular que hi restin sotmesos per llei, en l'àmbit de competències de la Generalitat, en els termes que determiní la norma corresponent. 2

3 1 PARLAMENT DE CATALUNYA REGISTRE GENERAL PARLAMENT DE CATALUNYA M511S43 NÜW DE FULL NÚM Dl'.?íTRApA TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS CAPÍTOL 1. DRETS ELECTORALS SECCIÓ PRIMERA. DRET DE SUFRAGI ACTIU Article 1-1. Condició d'elector Són electors els ciutadans que gaudeixen de la condició política de catalans, d'acord amb el que estableix l'article 7 de l'estatut d'autonomia, si: a) Tenen l'edat legal per a votar. b) Estan inscrits al cens electoral. c) No estan privats, en virtut del que estableix la legislació de l'estat, del dret de sufragi. SECCIÓ SEGONA. DRET DE SUFRAGI PASSIU Article 1-2. Condició d'elegible Són elegibles tots els ciutadans de Catalunya que tenen la condició d'electors, d'acord amb l'article 1-1, llevat que estiguin afectats per alguna de les causes d'inelegibilitat que estableix l'article 1-3. Article 1-3. Causes d'inelegibilitat 1. Sóri inelegibles les persones que estiguin afectades per alguna de les causes que determina la legislació de l'estat en aquesta matèria. 2. Són inelegibles les persones que, en l'àmbit de la Generalitat, tinguin la condició o exerceixin el càrrec o les funcions de: a) Secretari del Govern, comissionats nomenats pel Govern i assessors especials del president de la Generalitat o de membres del Govern amb rang igual o superior a director general. b) Secretaris generals, secretaris generals adjunts, secretaris sectorials, directors generals, directors de serveis i delegats territorials del Govern. c) Presidents, directors generals, directors executius i gerents d'organismes autònoms de caràcter administratiu de la Generalitat amb rang igual o superior a director general. Model; 202 Esmena a la totalitat amb text alternatiu a la proposició de llei 3

4 PARLAMEffT OÈ CATALUNYA ' REGISTRE GENERAL PARLAMENT DE CATALUNYA QOQQj 3%% d) Presidents, directors generals, directors executius, gerents I consellers delegats de les entitats autònomes 1 de les empreses de la Generalitat incloses en l'àmbit d'aplicació de l'estatut de l'empresa pública catalana. e) Presidents, patrons, directors, gerents i apoderats de les fundacions I els consorcis en què l'administració de la Generalitat tingui participació directa o indirecta, o als quals aporti més del 50% del capital o del patrimoni, si perceben una retribució fixa i periòdica a càrrec de la Generalitat de nivell retributiu assimilable al d'algun dels alts càrrecs afectats per la legislació sobre el règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat. f) Director del Servei Català de la Salut, director gerent de l'institut Català de la Salut i titulars de les direccions que en depenen i director de l'institut Català d'assistència i Serveis Socials. g) Membres del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i directors de les empreses que en depenen. h) President de la Comissió Jurídica Assessora i president i secretari executiu del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya. i) Director i director adjunt de l'oficina Antifrau de Catalunya, president de l'autoritat Catalana de la Competència, vocals del Tribunal Català de Defensa de la Competència i director de l'òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya. j) Membres del Consell de Garanties Estatutàries, síndic de greuges I adjunts al Síndic de Greuges, síndic major i síndics de la Sindicatura de Comptes I president i membres del Consell de l'audiovisual de Catalunya. k) Membres de qualsevol òrgan de l'administració electoral, Inclosos els secretaris d'ajuntament, en tant que delegats de les juntes electorals de districte. 1) Qualsevol altre càrrec que, en virtut de la norma de creació o del nomenament del Govern, sigui assimilat a algun dels càrrecs a què fa referència aquest apartat, amb l'excepció, en tot cas, del president de la Generalitat, dels membres del Govern i del cap de l'oposició. 3. Són inelegibles les persones que, en l'àmbit de la Unió Europea, tinguin la condició o exerceixin el càrrec o les funcions de: a) President, membres, secretari general i directors generals del Consell Europeu. b) President, comissaris, secretari general i directors generals de la Comissió Europea. Mode!: 202 Esmena a la totalitat amb text alternatiu a la proposició de llei 4

5 PARLAMENT DE CATALUN PARLAMENT DE CATALUNYA REGISTRE GENERAL " ' A NOM Dl: FULL NÚV D CMTRADA c) President, jutges, advocats generals i secretari del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. dj Alts càrrecs dels òrgans consultius 1 auxiliars del Parlament Europeu, del Consell o de la Comissió. 4. Són inelegibles, en cada un dels districtes electorals, les persones que no estan censades en algun dels municipis de la circumscripció corresponent. CAPÍTOL II. RÈGIM D'INCOMPATIBILITATS Article 1-4. Causes d'incompatibilitat I autoritzacions de compatibilitat 1. La condició de diputat del Parlament és incompatible en tots els casos amb: a) La condició de diputat del Congrés dels Diputats. b) La condició de senador. c) La condició de diputat del Parlament Europeu. d) Qualsevol dels supòsits que estableix la legislació de l'estat en aquesta matèria. e) Qualsevol dels supòsits que són causa d'inelegibilitat en virtut de l'article La condició de diputat del Parlament és incompatible amb el fet de tenir la condició o exercir el càrrec o les funcions de: a) La condició de personal en actiu al servei dels òrgans constitucionals, al servei de les administracions públiques i dels ens i les institucions que en depenen o al servei de les empreses en què el sector públic tingui directament o indirectament participació majoritària, amb excepció del personal docent, sanitari ó investigador que no acompleixi tasques de direcció, de gestió o de mera administració. b) Directors generals en l'administració pública local i càrrecs que hi exerceixin una funció assimilada. c) Presidents, directors generals, gerents i qualsevol altre càrrec de lliure designació en organismes autònoms o societats públiques locals. d) L'exercici de les següents activitats privades: Ir. La prestació de serveis d'assessorament o de qualssevol altres serveis, individualment o amb titularitat compartida, a favor d'organismes o empreses del sector públic. Model: 202 Esmena a ta totalitat amb text alternatiu a la proposició de llei 5

6 P/USlJMW!:rfÍ []I5 (latajlljny/i REGISTRE GENER.4L PARLAMENT DE CATALUIlYA í. 15 í 15 í 3 6 I rull NL'V 2n. La tinença d'una participació superior al 10%, adquirida del tot o en part amb posterioritat a la data d'elecció com a diputat, llevat que fos per herència, en empreses o societats que tinguin contractes d'obres, de serveis o de subministraments a càrrec de pressupostos d'organismes o empreses del sector públic. 3r. Les activitats de gestió, defensa, direcció o assessorament per a qualsevol organisme o empresa del sector públic relacionades amb assumptes que afectin directament la prestació d'algun servei públic o encaminades a obtenir subvencions o avals públics, salvant les activitats particulars dutes a terme directament en exercici d'un dret reconegut i les encaminades a obtenir subvencions o avals públics la concessió dels quals derivi de l'aplicació automàtica del que estableixin una llei o un reglament. 4t. L'activitat de contractista o fiançador amb relació a contractes d'obres, de serveis o de subministraments a càrrec de pressupostos d'organismes o empreses del sector públic, o l'exercici de càrrecs que comportin funcions de direcció, representació, assessorament o prestació de serveis per a companyies o empreses que acompleixin la dita activitat. 5è. La prestació de serveis en entitats de crèdit o asseguradores o en qualsevol societat o entitat que tingui un objecte fonamentalment financer I faci apel lació públicament a l'estalvi i al crèdit. 3. La condició de diputat del Parlament és compatible en tot cas amb: a) Les activitats derivades de la mera administració del patrimoni personal o familiar. b) La producció i la creació literàries, científiques, artístiques o tècniques i la col laboració en les publicacions que en derivin. c) La col laboració en mitjans de comunicació. d) Les activitats de docència o de recerca. e) Les activitats de caràcter públic o privat altres que les declarades incompatibles per l'apartat 2 que, a petició de l'interessat, siguin autoritzades pel Ple del Parlament. 4. La sol licitud de compatibilitat a què fa referència l'apartat 3.e i l'acord d'autorització o denegació, adoptat per mitjà de resolució motivada, s'han de publicar en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya i s'han d'inscriure en el Registre d'activitats, Béns, Interessos i Retribucions dels Diputats. Model; 202 Esmena a la totalitat amb text alternatiu a la proposició de Ifeí 6

7 PARLAMENT DE CATALUNYA PARLAMENT DE CATALUNYA REGISTRE GENERAL KUM DHrLLL )7 30.M5115Í36 fjuw DEN'TR.ftr''. 5. La resolució sobre la situació de compatibilitat o incompatibilitat dels diputats correspon al Ple del Parlament, seguint el procediment i amb els efectes que estableix el Reglament del Parlament. Article 1-5. Règim retributiu 1. La percepció de les retribucions de caràcter fix o variable per l'exercici de les funcions parlamentàries és incompatible amb la percepció de retribucions pel fet d'ocupar altres càrrecs públics, sens perjudici de les dietes i indemnitzacions que puguin correspondre als diputats per l'exercici d'activitats compatibles, llevat del president de la Generalitat i dels membres del Govern, que no poden percebre cap retribució que per qualsevol concepte els pugui correspondre com a diputats. 2. Les retribucions percebudes com a diputat del Parlament són incompatibles amb la percepció, durant l'exercici del mandat parlamentari, de pensions per drets passius o per qualsevol règim de seguretat social públic i obligatori. El dret a meritar aquestes pensions es recupera automàticament en el moment de perdre la condició de diputat, d'acord amb el que estableixi la normativa reguladora corresponent. 3. Els diputats que tinguin reconeguda la compatibilitat amb l'exercici d'altres activitats perceben una retribució menor per l'exercici de les funcions parlamentàries, d'acord amb els criteris que estableixi el Reglament del Parlament. Article 1-6. Declaració d'activitats i béns 1. Els diputats del Parlament han de declarar, pel procediment que estableixi el Reglament del Parlament, les activitats professionals, laborals o empresarials que exerceixen, els càrrecs públics que ocupen i els béns que posseeixen. 2. La declaració d'activitats i la declaració de béns s'han de presentar per separat, segons els models que siguin aprovats per la Mesa del Parlament, i s'han d'inscriure en el Registre d'activitats, Béns, Interessos i Retribucions dels Diputats, constituït al Pariament sota la dependència directa del president, als efectes del que estableix aquest article i del que determini el Reglament del Parlament. 3. La declaració d'activitats de cada diputat ha de detallar: a) Les activitats que exerceix que puguin constituir causa d'incompatibilitat amb la condició de diputat, d'acord amb el que estableix aquesta llei. b) Les activitats que exerceix que, d'acord amb el que estableix aquesta llei, puguin ésser compatibles amb la condició de diputat. 7

8 PARLAMENT DE CATALU PARLAMENT DE CATALUrWi RBGÍSTRB GENERAL lif» GII NÜW DE FULL NÚM D'EfíTR-iDA c) Les activitats que exerceix que li proporcionen o li puguin proporcionar ingressos econòmics o avantatges patrimonials. d) Les activitats que exerceixen els membres de la unitat familiar en matèria de contractació amb les administracions públiques, amb els ens i les institucions que en depenen i amb les empreses en què el sector públic tingui participació, entenent per unitat familiar el que estableixi la legislació reguladora de l'impost sobre la renda de les persones físiques. 4. La declaració de béns de cada diputat ha de detallar: a) Els béns que posseeix, amb especificació del patrimoni. b) Els interessos i les retribucions íntegres que percep per l'exercici d'activitats compatibles. 5. Els diputats del Parlament han de presentar la declaració d'activitats i la declaració de béns en adquirir la condició de parlamentari, en presentar anualment la declaració de liquidació d'impostos i en els casos en què hi hagi una modificació substancial de les circumstàncies que hi siguin declarades, i també han de presentar la declaració d'activitats i la declaració de béns en perdre la condició de diputats. 6. La informació continguda en el Registre d'activitats, Béns, Interessos i Retribucions dels Diputats és d'accés públic, d'acord amb la legislació en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern, exceptuant-ne la informació sobre els béns patrimonials i les dades de caràcter personal, en els termes que siguin establerts pel Reglament del Parlament. CAPÍTOL IN. CENS PER A LES ELECCIONS AL PARLAMENT Article 1-7. Cens electoral 1. El cens electoral vigent per a les eleccions al Parlament és el que s'hagi tancat el dia primer del segon mes anterior a la convocatòria. 2. Ei servei de consulta de les llistes electorals vigents i les reclamacions sobre les dades censáis es regeixen pel que estableix la legislació de l'estat. 3. La Sindicatura Electoral, els representants de les candidatures i la Generalitat, com a administració convocant, poden obtenir còpies del cens electoral, en suport apte per a tractar-lo informàticament, a partir de l'endemà de la proclamació de les candidatures, en els termes que estableix la legislació de l'estat en aquesta matèria. 8

9 PARLAMENT DE GATALUNYI TÍTOL II. DE L'ADMINISTRACIÓ ELECTORAL PARLAMbNT DE CATALUNYÁ"! REGISTRE QENEI^L %I5115<36 NUM DE FULL Núm ouftr/n. CAPÍTOL I. COMPOSICIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ ELECTORAL Article ll-l. Òrgans de l'administració electoral L'Administració electoral és formada per la Sindicatura Electoral de Catalunya, les juntes electorals territorials, íes juntes electorals de districte i les meses electorals. CAPÍTOL 11. SINDICATURA ELECTORAL DE CATALUNYA Article Funcions La Sindicatura Electoral de Catalunya, com a junta electoral amb jurisdicció a tot ei territori de Catalunya, és l'òrgan responsable de vetllar per la legalitat» la transparència i l'objectivitat dels processos electorals, pel garantiment de l'exercici efectiu dels drets electorals i pel compliment del principi d'igualtat en l'accés als càrrecs públics, sens perjudici de les competències que corresponguin a la junta Electoral Central de l'estat i als tribunals. Article Competències 1. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb relació al procés electoral, les competències següents: a) Coordinar l'actuació de les juntes electorals, unificar-ne els criteris i atendre les consultes que li formulin. b) Resoldre les queixes, les reclamacions i els recursos que se 11 presentin a l'empara d'aquesta llei i de la resta de normativa aplicable. c) Establir el model oficial de les paperetes i els sobres electorals i de la resta de documentació electoral, i regular el funcionament del vot electrònic i de les altres formes de votació. d) Aprovar els models de les actes electorals. e) Acreditar, si s'escau, els observadors externs. f) Exercir la jurisdicció disciplinària sobre totes les persones que intervinguin amb caràcter oficial en el procés electoral, corregir-ne les actuacions que contravinguin a la normativa i sancionar-ne, si s'escau, les infraccions administratives no constitutives de delicte. 2. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb relació a les candidatures electorals, les competències següents: 9

10 PARLAMENT DE CATALU PARLAMENT DE CATALUNYA REGISTRE GENERAL IM5115Í36 a) Supervisar el compliment dels procediments i els criteris de selecció de candidats en la formació de les candidatures. b) Certificar la renúncia dels candidats als càrrecs o les funcions que siguin causa d'inelegibilitat, d'acord amb el que estableix l'article V c) Proclamar les candidatures. d) Excloure de les candidatures proclamades, si s'escau, els candidats que durant el procés electoral adquireixin la condició d'inelegibles, d'acord amb el que estableix l'article V Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb relació a la propaganda electoral, les competències següents: a) Supervisar, en cooperació amb la Sindicatura de Comptes, d'acord amb el que estableix l'article V-5, el finançament de les campanyes electorals, inclosos els pressupostos de les candidatures i els corresponents retiments de comptes. b) Supervisar la tramesa conjunta de les paperetes, els sobres i els altres documents electorals, inclosa la propaganda de les candidatures. 4. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb relació als mitjans de comunicació, les competències següents: a) Vetllar, en cooperació amb el Consell de l'audiovisual de Catalunya, d'acord amb el que estableix l'article V-6, perquè els mitjans de comunicació ofereixin durant el procés electoral una informació veraç i equilibrada, amb criteris de pluralisme i d'imparcialitat. b) Distribuir entre les diverses candidatures els espais gratuïts de propaganda electoral en els mitjans audiovisuals. 5. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb relació ais resultats electorals, les competències següents: a) Efectuar l'escrutini general. b) Certificar els resultats electorals oficials i ordenar-ne la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. c) Proclamar els diputats electes i expedir les credencials corresponents. 6. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb relació al sistema electoral, les competències següents: a) Fer l'avaluació continuada del funcionament del sistema electoral i, si escau, proposar-hi millores. 10

11 PARLAMENT DE CATALUNYA PARLAMENT OE CATALUNYA REGISTRE GENERAL QQQj] 3D.CU5IÍ5436 f N. Mi -,r PI 'I I.y,,, b) Vetllar pel bon funcionament del sistema de votació, determinar les condicions tècniques per a la implantació de nous mecanismes i procediments que puguin facilitar el procés de votació i supervisar el funcionament de les diverses formes de votació, amb vista a garantir-ne la seguretat, la transparència i la verificabilitat. c) Proposar al Parlament la revisió del nombre de diputats i la revisió de la delimitació o el nombre dels districtes electorals, si el compliment dels principis de proporcionalitat i de representativitat ho fa recomanable. d) Fer el prorratelg d'escons, per a cada convocatòria d'eleccions, entre les circumscripcions electorals, garantint que la distribució respecti els criteris de proporcionalitat. 7. Corresponen a la Sindicatura Electoral, amb relació tasques de divulgació i formació, les competències següents: a) Supervisar les campanyes institucionals sobre el procés electoral. b) Fomentar l'ús de les cabines electorals com a garantia del vot lliure i secret. c) Fomentar la formació en matèria electoral al personal de l'administració que acompleixi tasques relacionades amb els processos electorals. 8. Corresponen a la Sindicatura Electoral, en matèria de participació en processos electorals altres que els regulats per aquesta llei, les competències següents: a) Exercir la jurisdicció voluntària en les eleccions en sindicats, cambres agràries, col legis professionals i universitats, i en les organitzacions anàlogues que li ho demanin, b) Assistir en matèria electoral organismes anàlegs de països en procés de democratització del sistema polític. Article Composició 1. La Sindicatura Electoral és un òrgan de caràcter permanent i és integrada pels membres següents: a) Tres magistrats del Tribunal Superior de justícia de Catalunya, designats per mitjà d'insaculació per la Sala de Govern del Tribunal, reunida en ple. b) Tres catedràtics o professors titulars de dret, de ciències polítiques o de sociologia de les universitats catalanes, en actiu, designats pel Parlament per una majoria de tres cinquenes parts, d'acord amb el procediment que estableix el Reglament del Parlament per a l'elecció de càrrecs públics. 11

12 PARLAMENT DE CATALUN PARLAMCrfT DE CATALUNYA REGISTRE GENERAL ' Ü.OU51Í5430 NÚW r-e,-uü. NÚV DCNTR/^r." 2. Eis membres de la Sindicatura Electoral procedents de la magistratura elegeixen d'entre ells ei president de la Sindicatura, que hi té vot de qualitat. 3. El secretari general del Parlament actua com a secretari de la Sindicatura Electoral, amb veu i sense vot, i en custodia la documentació. Article Mandat 1. El càrrec de membre de la Sindicatura Electoral és inamovible. 2. El mandat dels membres de la Sindicatura Electoral és de sis anys. 3. La Sindicatura es renova per terços cada dos anys. En cada renovació de la Sindicatura correspon al Parlament de designar-ne un nou membre i correspon a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de designarne un altre. Els membres de la Sindicatura designats pel Parlament poden ésser reelegits una sola vegada. 4. Si un dels membres de la Sindicatura Electoral perd aquesta condició, en cas de mort, d'incapacitat declarada per decisió Judicial ferma, d'inhabilitació per a l'exercici de càrrecs públics declarada per decisió Judicial ferma, de renúncia justificada acceptada pel president de la Sindicatura, de pèrdua de la condició en virtut de la qual havia estat designat o d'incompatibilitat sobrevinguda, llevat que cessi en el càrrec o l'activitat incompatible, és substituït pel mateix procediment regulat per a la designació. El nou membre pot ésser designat de nou en finir un eventual segon mandat, si el primer ha estat d'una durada inferior a dos anys. 5. Els membres de la Sindicatura que perden llur condició per extinció del mandat continuen exercint llur comesa en funcions, fins que els nous membres prenen possessió del càrrec. Article Funcionament 1. La Sindicatura Electoral té la seu al Parlament de Catalunya, sens perjudici que es pugui reunir en altres llocs. 2. La Sindicatura Electoral compleix les seves funcions amb plena independència i gaudeix d'autonomia orgànica i funcional, en virtut de la qual pot crear en el seu si comissions i altres òrgans interns. 3. La Sindicatura Electoral pot reclamar l'assessorament de representants de les administracions i els òrgans implicats en el procés electoral i, en general, de tècnics i experts en matèria electoral, i pot requerir, si escau, que participin a les seves reunions, amb veu i sense vot. 4. La Sindicatura Electoral ha de publicar en el seu lloc web les consultes que se li formulin i les respostes que hi doni, i també les queixes, les reclamacions Model; 202 Esmena a la totalitat amb text alternatiu a la proposició de llei

13 PARLAMENT DE CATALU %! NOM DE FULL NUU nt-rr^.r i els recursos que se 11 presentin a l'empara d'aquesta llei i de la resta de normativa aplicable i les resolucions que adopti. Article li-7. Règim d'impugnació de les resolucions Les resolucions de la Sindicatura Electoral poden ésser objecte de recurs davant el Tribunal Superior de justícia de Catalunya. CAPÍTOL lli. juntes ELECTORALS I MESES ELECTORALS Article juntes electorals territorials Les juntes electorals territorials tenen la composició i les competències que la legislació de l'estat atribueix a les juntes electorals provincials. Article juntes electorals de districte Les juntes electorals de districte tenen la composició i les competències que la legislació de l'estat atribueix a les juntes electorals de zona. Article Meses electorals Les meses electorals, unitat bàsica del procés electoral, tenen la composició i les competències que eis atribueix la legislació de l'estat i han de vetllar durant tota la jornada electoral per l'observança d'aquesta llei i per garantir que es preserva en tot cas el caràcter lliure, directe i secret en l'exercici del dret de vot. CAPÍTOL IV. RÈGIM DE FUNCIONAMENT DE L'ADMINISTRACIÓ ELECTORAL Article Mitjans materials i personals El Parlament i el Govern han de posar a disposició de l'administració electoral els mitjans personals i materials necessaris per a complir les seves funcions. Article Règim retributiu La percepció de les dietes dels membres de l'administració electoral i del personal al seu servei és compatible amb la percepció d'altres retribucions. CAPÍTOL V. CONSULTES A L'ADMINISTRACIÓ ELECTORAL Article ll-l 3. Consultes als òrgans de l'administració electoral 1. Les consultes als òrgans de l'administració electoral s'han de formular per escrit. Correspon a cada òrgan de resoldre les consultes que rep, llevat que,

14 HHI I PARLAMENT ÜE CAT/\LUNYA KUa REGISTRE GENE%L PARLAM.NT 0. CATALUNvL I per la rellevància o pel caràcter general d'una consulta, decideixi d'elevar-la a una junta electoral d'àmbit superior o a la Sindicatura Electoral. 2. La Sindicatura Electoral, amb la finalitat d'unificar els criteris de l'administració electoral, ha de comunicar a les juntes electorals les resolucions relatives a consultes que puguin incidir en llur àmbit d'actuació. 3. Si una consulta ha d'ésser atesa amb urgència, sense temps de convocar l'òrgan competent per a resoldre-la, el president de la junta electoral o el president de la Sindicatura, segons que escaigui, poden, sota llur responsabilitat, en tots els casos en què hi hagi resolucions concordants prèvies de la junta o de la Sindicatura, donar-hi una resposta provisional, que haurà d'ésser ratificada o modificada en la primera sessió que tingui l'òrgan corresponent. CAPÍTOL VI. REPRESENTANTS DE LES L'ADMINISTRACIÓ ELECTORAL FORMACIONS POLÍTIQUES DAVANT SECCIÓ PRIMERA. REPRESENTANTS GENERALS I REPRESENTANTS DE CANDIDA TURA Article ll 14. Representants generals 1. Els partits polítics, les coalicions o federacions electorals i les agrupacions d'electors que concorrin a les eleccions han de designar un representant general, perquè actuï en nom de la formació respectiva davant l'administració electoral, i han de designar també un suplent d'aquest representant general, exclusivament per als casos de renúncia, incapacitat o mort del titular. 2. La designació del representant general, i del suplent corresponent, s'ha de presentar a la Sindicatura Electoral abans del novè dia posterior a la convocatòria de les eleccions, per mitjà d'un escrit en el qual ha de constar l'acceptació expressa del càrrec signada per les persones designades. Article Representants de candidatura 1. Els representants generals han de designar un representant de cada una de les candidatures que la formació respectiva presenti en les diverses circumscripcions electorals, perquè actuï en nom dels candidats que la integren, i han de designar també un suplent de cada un d'aquests representants, exclusivament per als casos de renúncia, incapacitat o mort del titular. Els representants de candidatura i llurs suplents han de tenir el domicili a la circumscripció en què es presenti la candidatura respectiva. 14

15 PARLAMENT DE CATALU PfTA I REGISTRE GENERAL PARLAMENT DE CATALUNYA I I NUM Bl: FUL!. NÚV DC.TR.- r^l QOOlS 30.0U5Í La designació dels representants de les candidatures, dels suplents corresponents, s'ha de presentar abans de l'onzè dia posterior a la convocatòria de les eleccions a la Sindicatura Electoral, que ha de comunicar la designació a les juntes electorals territorials en el termini dels dos dies hàbils següents a la recepció de l'escrit. Els representants de les candidatures i llurs suplents s'han de presentar davant la junta electoral corresponent per a acceptar la designació abans del quinzè dia posterior a la convocatòria de les eleccions. 3. Els representants de les candidatures, per la sola acceptació de la designació, reben un apoderament general per a actuar en nom dels candidats que les integren en procediments judicials en matèria electoral. Les decisions d'aquests representants vinculen jurídicament la candidatura respectiva. 4. L'Administració electoral comunica ais representants de les candidatures íes notificacions, els escrits i els emplaçaments adreçats als candidats. Els representants de les candidatures tenen el deure, en nom de la candidatura, d'atendre totes les indicacions de la junta electoral corresponent, i de col laborar-hi per a esmenar els errors o les deficiències que es detectin. SECCIÓ SEGONA. APODERATS Article Designació i atorgament de poders 1. Els representants de les candidatures poden designar apoderats perquè actuïn en representació de la candidatura en qualsevol acte del procés electoral. Poden ésser designats apoderats els ciutadans majors d'edat en ple ús de llurs drets civils i polítics. 2. La designació dels apoderats es pot fer fins al tercer dia anterior al dia de la votació, i s'ha de formalitzar per mitjà de poders atorgats a aquest efecte davant notari o davant el secretari de la junta electoral corresponent, o bé, si l'apoderat ha d'exercir les seves funcions en més d'una circumscripció electoral, davant la Sindicatura Electoral. La Junta electoral que pertoqui o, si s'escau, la Sindicatura Electoral expedeixen la credencial corresponent, d'acord amb el model oficial. Article Il l 7. Actuació durant la jornada electoral 1. Els apoderats, a més de complir les funcions pròpies de representació de la candidatura electoral, poden assistir les meses electorals, participar en llurs deliberacions, amb veu i sense vot, col laborar en el bon funcionament de la votació i de l'escrutini i vetllar durant tota la jornada electoral, juntament amb els membres de la mesa, per l'observança d'aquesta llei. Amb aquest objecte, els apoderats poden exercir davant les meses electorals les facultats següents:

16 PARLAMENT DE CATALUNYA REGISTRE GGNEí IÀ15] fvom rr- FULL K a) Sol licitar una certificació per candidatura de l'acta de constitució de la mesa electoral, de l'acta de l'escrutini i de l'acta general de la sessió, o de parts concretes d'aquestes actes. b) Reclamar la identificació d'un elector, que s'haurà de fer públicament. c) Anotar, si ho desitgen, ei nom i cognom dels electors i el número d'ordre corresponent. d) Demanar, durant l'escrutini, la papereta llegida pel president, a fi de poderla examinar. e) Formular les propostes i les reclamacions que creguin pertinents sobre els actes i les operacions electorals que hagi de resoldre la mesa, les quals s'han de fer constar en l'acta general de la sessió. 2. Els presidents de mesa poden requerir als apoderats que s'identifiquin i que exhibeixin llur credencial. 3. Durant la jornada electoral, no poden actuar, alhora en cada mesa electoral més de dos apoderats per candidatura. 4. Durant la jornada electoral, els apoderats han de mantenir-se allunyats de les taules on s'exhibeixen les paperetes electorals quan hi hagi electors, a fi de respectar-ne la privacitat i el secret de vot. Així mateix, els apoderats no poden entrar a les cabines de votació quan hi hagi algú que hi estiguí votant. 5. Durant l'escrutini, cap apoderat no pot actuar en més d'un col legi electoral. 6. Els treballadors per compte d'altri i els funcionaris que acreditin la condició d'apoderats tenen dret a un permís retribuït de jornada completa el dia de la votació. Article Il l 8. Exercici del dret de sufragi Els apoderats voten dins l'horari ordinari de votació a la mesa electoral que els correspon de conformitat amb la inscripció al cens electoral. Article Ús de distintius Els apoderats poden dur, com a mera identificació, un distintiu de deu per deu centímetres, com a màxim, en què ha de constar el mot apoderat o apoderada i en què poden constar la denominació, la sigla i el logotip de la candidatura que representen. 16

17 1 NÚM DE FULL N'.'V DCf.TñAC 1 P,\RLAMENT OE CvA.TAJ.U WÁ REGISTRE GENERAL PARLAMENT DE CATALUNYA,. OQQI? 30.0U TÍTOL ï\\. DEL SISTEMA ELECTORAL ARTICLE lll-l. Composició del Parlament El Parlament de Catalunya estarà integrat per un nombre total de 135 diputats i diputades, de conformitat amb e( que estableix l'article 56 de l'estatut d'autonomia de Catalunya. ARTICLE III- 2. Barrera electoral Per poder participar en ía distribució d'escons que s'estableix en l'article lli.4 serà necessari haver obtingut una xifra superior al 3 per cent dels vots vàlids emesos en el conjunt del territori nacional. ARTICLE III-3. Demarcacions i circumscripció electoral Per a les eleccions al Parlament de Catalunya la circumscripció electoral comprèn el conjunt del territori de Catalunya i la demarcació electoral és la Província. El nombre d'escons per cada demarcació electoral serà: a) 85 escons, per la Província de Barcelona b) 18 escons, per la Província de Tarragona c) 1 5 escons, per la Província de Lleida d) 17 escons, per la Província de Girona ARTICLE III-4. Fórmula electoral i distribució d'escons La distribució dels escons es realitzarà segons les següents regles: a) Per tal de garantir que tots els vots tinguin el mateix valor a tot ei territori, s'efectuarà un recompte únic per a tot Catalunya dels vots obtinguts per cada partit, federació, coalició i agrupació d'electors. b) D'aquelles candidatures que hagin superat la barrera electoral, se sumaran tots els seus vots i es calcularà el percentatge de vot obtingut per cada una d'elles. c) El percentatge de vot a que es refereix l'apartat b) determinarà el nombre d'escons de cada una de les candidatures en cada una de les quatre demarcacions, aplicant la fórmula proporcional de majors restes. Model; 202 Esmena a la totalitat amb text alternatiu a la proposició de llei 17

18 1 PARLAMENT DE CATALUNYA TÍTOL IV. DE LA CAMPANYA ELECTORAL CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS Article IV-1. Campanya electorat 1. La campanya electoral és el conjunt d'activitats que els candidats, els partits polítics, les coalicions o federacions electorals i les agrupacions d'electors que concorren a unes eleccions duen a terme per a demanar el vot als electors. 2. La campanya electoral té una durada de quinze dies, i fineix a les zero hores del dia immediatament anterior a les eleccions. 3. Cap persona jurídica diferent de les que especifica l'apartat 1 pot fer campanya electoral a partir de la data de convocatòria de les eleccions, sens perjudici dels drets que reconeix l'article 20 de la Constitució. 4. Des de la convocatòria de les eleccions fins a la jornada electoral, els membres del Govern i els alts càrrecs que en depenen no poden participar en cap acte d'inauguració ni de col locació de primera pedra, ni en cap acte de presentació d'obres o serveis públics. Article IV-2. Petició de vot 1. Fora del període de campanya electoral, els candidats, els partits polítics, les coalicions o federacions electorals i les agrupacions d'electors no poden dur a terme accions publicitàries destinades a demanar el vot als electors, salvant les activitats habituals de les formacions polítiques destinades a difondre llurs idees i opinions i, en general, a exercir les funcions que els són reconegudes per l'ordenament jurídic, particularment la presentació de candidats i programes, sempre que no s'hi demani el vot. 2. Als efectes del que estableix l'apartat 1, s'entén per accions publicitàries les accions següents, encara que no s'hi demani directament el vot: a) La inserció d'anuncis electorals en mitjans de comunicació, tant públics com privats. b) La difusió de publicitat electoral per mitjà de tanques publicitàries, cartells, pancartes, banderoles o altres suports comercials. c) La difusió de missatges de propaganda electoral per telèfon o per mitjans telematics. Model; 202 Esmena a la totalitat amb text alternatiu a la proposició de llei 18

19 PARLAMENT DE CATALUNT^A 1 PARLAMEISrr DE CATALUNYA REGISTRE GENERAL U í 3 S NUU l l!: FULL NU!/ : F,TR/ [/. CAPÍTOL II. PROPAGANDA ELECTORAL SECCIÓ PRIMERA. ACTES ELECTORALS Article IV-3. Normativa relativa als actes electorals 1. Els actes públics convocats durant la campanya electoral pels candidats, els partits polítics, les coalicions o federacions electorals i les agrupacions d'eiectòrs que concorren a les eleccions es regeixen per la legislació reguladora del dret de reunió. 2. Els actes electorals resten subjectes, en tot cas, a les atribucions de l'autoritat governativa amb relació a l'ordre públic. A aquest fi, les juntes electorals han d'informar l'autoritat governativa dels actes electorals la convocatòria dels quals els hagi estat notificada per les candidatures. Article lv-4. Ús gratuït d'espais públics per a actes electorals 1. Els partits polítics, les coalicions o federacions electorals i les agrupacions d'electors que concorren a les eleccions tenen dret a fer ús gratuït, per a celebrar-hi actes electorals, dels locals oficials oberts a l'ús públic, els equipaments de titularitat pública i els espais públics que siguin habilitats a aquest fi. 2. Els ajuntaments han de disposar d'un catàleg dels locals, equipaments i espais habilitables per a la celebració d'actes electorals, i l'han de mantenir actualitzat permanentment. A aquest fi, han de fer les gestions pertinents perquè els altres ens, organismes i administracions que siguin titulars d'alguns d'aquests espais en cedeixin l'ús. Article IV-5. Distribució dels espais públics reservats per a actes electorals 1. En el termini dels deu dies següents al de la convocatòria d'unes eleccions, els ajuntaments han d'establir, en coordinació amb les administracions corresponents, el calendari d'utilització dels espais públics disponibles gratuïtament per a la celebració d'actes electorals, i han de comunicar a la junta electoral de districte que pertoqui la llista dels espais disponibles, amb especificació dels dies i les hores en què cada un deis espais podrà ésser emprat. 2. En el termini dels quinze dies següents al de la convocatòria de les eleccions, les juntes electorals de districte han d'ordenar la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de la llista a què fa referència l'apartat En el termini dels quatre dies següents al de la proclamació de les candidatures, les juntes electorals de districte han de distribuir equitativament entre les diverses candidatures els locals, equipaments i espais habilitats per a la celebració d'actes electorals i han de notificar als representants de les candida- 19

20 PARLAMENT DE C ATA L U N YA... PARLAMEfiT DE CATALUfr/A RCGíSTRH GENERAL DU5Í1S43Ü 'NÚM PR FULL NÚV D'CfrTR/'nA tures la distribució acordada, que s'l ia de fer en funció de les sol licituds presentades i, en cas de coincidències en les sol licituds, atenent el criteri d'igualtat d'oportunitats i, subsidiàriament, donant preferència a les formacions polítiques que a les anteriors eleccions al Parlament haguessin obtingut més vots en la circumscripció respectiva. SECCIÓ SEGONA. PROPAGANDA ELECTORAL A LA VIA PÚBLICA Article IV-6. Espais públics autoritzats per a propaganda electoral 1. Els partits polítics, les coalicions o federacions electorals i les agrupacions d'electors que concorren a les eleccions només poden col locar cartells i elements anàlegs de propaganda, durant la campanya electoral, en: a) Els espais comercials autoritzats que contractin. b) Els espais de titularitat pública d'ús gratuït reservats a aquest fi pels ajuntaments. 2. Els ajuntaments han de disposar d'un catàleg dels espais de titularitat pública reservats gratuïtament per a la propaganda electoral, i l'han de mantenir actualitzat permanentment. El catàleg ha d'especificar els espais públics i els elements del mobiliari urbà en què s'autoritza les candidatures a col locar propaganda electoral. Article IV-7. Distribució dels espais públics reservats per a propaganda electoral 1. En el termini dels set dies següents al de la convocatòria d'unes eleccions, els ajuntaments han de comunicar a la junta electoral de districte que pertoqui la llista dels espais públics disponibles gratuïtament per a la col locació de propaganda electoral. 2. En el termini dels dos dies posteriors al de la proclamació de les candidatures, les juntes electorals de districte han de distribuir equitativament entre les diverses candidatures els espais públics disponibles per a la col locació de propaganda electoral i han de notificar als representants de les candidatures la distribució acordada, que s'ha de fer de manera que totes les candidatures disposin en cadascun del emplaçaments disponibles d'un espai de superfície equivalent i d'utilitat anàloga. Article lv-8. Retirada de ía via pública de la propaganda electoral 1. Els partits polítics, les coalicions o federacions electorals i les agrupacions d'electors han de retirar dels espais a què fa referència l'article lv-6.1.b, en el Model- 202 Esmena a la totalitat amb text alternatiu a la proposició de llei 20

21 1 PARLAMENT DE GATALUNY PíXRLAMErrr ne CATALUNYA REGISTRE GEfiER-AL QG %1511E436 termini dels quinze dies següents al dia de les eleccions, llur propaganda electoral. 2. En cas que les formacions polítiques incompleixin el deure de retirar dels espais d'ús gratuït de la via pública llur propaganda electoral, la retirada va a càrrec dels ajuntaments, que ho han de fer constar en un certificat de la secretaria. 3. Els ajuntaments han de comunicar a ía Sindicatura Electoral de Catalunya les despeses ocasionades per la retirada municipal de propaganda electoral que siguin imputables a candidatures amb dret a subvenció pública electoral. La Sindicatura ha de descomptar aquestes despeses de les subvencions i n'ha de lliurar l'import als ajuntaments. 4. Els ajuntaments poden reclamar les despeses ocasionades per la retirada municipal de propaganda electoral que siguin imputables a candidatures que no hagin assolit subvenció pública electoral a les formacions polítiques respectives. En cas que no obtinguin la satisfacció deguda, poden reclamar judicialment el deute per via de constrenyiment. SECCIÓ TERCERA. PROPAGANDA ELECTORAL ALS MlTjANS DE COMUNICACIÓ SUBSECCIÓ PRIMERA. ESPAIS GRATUÏTS DE PROPAGANDA ELECTORAL ALS MIT JANS DE COMUNICACIÓ Article IV-9. Dret a l'emissió gratuïta de propaganda electora! 1. Els mitjans de comunicació audiovisual de titularitat pública, tant els mitjans dependents de la Generalitat com eis mitjans dependents de l'estat l'àmbit territorial dels quals estigui restringit a Catalunya, han de reservar espais de programació, durant la campanya electoral, perquè els partits polítics, les coalicions o federacions electorals i les agrupacions d'electors que concorren a les eleccions hi emetin gratuïtament llurs espots de propaganda electoral. 2. El dret a l'emissió gratuïta de propaganda electoral en els mitjans de comunicació audiovisual de titularitat pública correspon als partits, les coalicions o federacions electorals i les agrupacions d'electors que presenten candidatures a totes les circumscripcions. 3. Els partits, les coalicions o federacions electorals i les agrupacions d'electors que no presenten candidatures a totes les circumscripcions tenen dret a l'emissió gratuïta de propaganda electoral en els mitjans de comunicació audi- 21

22 * R\RLAMENTDECATALUf YA I REGISTRE. PARLAMENT DE CATALUejvA QQggO 3 0.Í1U5 I 1 E í ovisual de titularitat pública l'àmbit territorial deis quals estigui restringit a la circumscripció o les circumscripcions en què es presenten. 4. La Sindicatura Electoral de Catalunya estableix la durada i l'horari d'en^issió deis espais gratuïts de propaganda electoral a què fa referència l'apartat 1, acorda la distribució equitativa dels espots entre les diverses candidatures i assigna l'ordre d'emissió, atenent el criteri de proporcionalitat que fixa l'article IV-10. Article IV-10. Distribució dels espais gratuïts de propaganda electoral 1. En el cas de les candidatures a què fa referència l'article IV-g.2, la distribució dels espais gratuïts de propaganda electoral en cadascun dels àmbits de programació de cadascun dels mitjans de comunicació audiovisual de titularitat pública s'ha de subjectar al barem següent: a) Cinc minuts per a cadascuna de les candidatures que no hagin concorregut a les anteriors eleccions al Parlament i per a cadascuna de les que hi hagin obtingut menys del 3% del total de vots vàlids emesos. b) Deu minuts per a cadascuna de les candidatures que a les anteriors eleccions al Parlament hagin obtingut com a mínim el 3% del total de vots vàlids emesos i no hagin arribat al S%. c) Vint minuts per a cadascuna de les candidatures que a les anteriors eleccions al Parlament hagin obtingut com a mínim el 5% del total de vots vàlids emesos i no hagin arribat al 10%. d) Vint-i-cinc minuts per a cadascuna de les candidatures que a les anteriors eleccions al Parlament hagin obtingut com a mínim el 10% del total de vots vàlids emesos i no hagin arribat al 20%. e) Trenta minuts per a cadascuna de les candidatures que a les anteriors eleccions al Parlament hagin obtingut com a mínim el 20% del total de vots vàlids emesos. 2. En el cas de les candidatures a què fa referència l'article lv-9.3, s'aplica el barem que fixa l'apartat 1, amb el benentès que els percentatges de vots obtinguts en les anteriors eleccions computen sobre el total de vots vàlids emesos en la circumscripció electoral de què es tracti. 3. Si en la composició d'alguna de les candidatures que concorren a les eleccions hi ha variacions respecte a candidatures que s'havien presentat a les anteriors eleccions integrades per diverses formacions polítiques, el còmput dels percentatges que estableixen els apartats 1 i 2 es fa atribuint a cada formació política la part que li pertoqui com a resultat de prorratejar els vots obtinguts per aquella candidatura entre les formacions que la integraven, en funció del --

23 PARLAMENT DE CATALU PARLAMÈÑf DÉ CAtAi UN' REGISTRE GENERA \ G & V nombre de parlamentaris que liavien correspost a cadascuna d'aquestes formacions en constituir-se aquella anterior legislatura. SUBSECCIÓ SEGONA. ESPAIS NO GRATUÏTS DE PROPAGANDA ELECTORAL ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ Article IV-ll. Espais no gratuïts de propaganda electoral als mitjans de comunicació 1. Durant la campanya electoral, les candidatures tenen dret a contractar la inserció de propaganda electoral a la premsa periòdica i a les emissores de ràdio de titularitat privada, però no poden contractar-ne ni als mitjans de comunicació de titularitat pública, ni a les emissores de televisió de titularitat privada, ni a les emissores de ràdio o televisió locals o culturals. 2. En els espais de propaganda electoral a què fa referència l'apartat 1 s'ha de fer constar expressament ei caràcter que tenen de propaganda electoral. Els mitjans de comunicació no poden aplicar cap mena de discriminació entre les diverses candidatures electorals pel que fa als criteris d'inclusió o de col locació dels espais de propaganda electoral ni pel que a les tarifes aplicades, que no poden ésser superiors a les tarifes vigents per a la publicitat comercial. 3. Els mitjans de comunicació audiovisual, especialment les emissores de ràdio o televisió digitals, no poden incloure missatges de contingut electoral en els serveis addicionals que ofereixin. CAPÍTOL III. INFORMACIÓ ELECTORAL ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ AUDIO VISUAL Article IV-1 2. Dret dels electors a una informació electoral plural i de qualitat 1. D'acord amb el que estableix l'article 43.3 de l'estatut d'autonomia, els poders públics han de procurar que els electors rebin dels mitjans de comunicació una informació veraç, objectiva, neutral i respectuosa del pluralisme polític sobre les candidatures que concorren en els processos electorals. 2. El contingut de la informació electoral que ofereixin els mitjans de comunicació ha de prioritzar l'interès informatiu. 3. Les candidatures electorals no poden limitar als mitjans de comunicació l'accés als actes electorals que duguin a terme ni la cobertura audiovisual d'aquests actes. Article IV-13. Actuació dels mitjans de comunicació 23

Sitemap