INFORME 30/2013 ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA DE L ANY 2012


Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "INFORME 30/2013 ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA DE L ANY 2012"

Transcripción

1 INFORME 30/2013 ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA DE L ANY 2012

2 INFORME 30/2013 ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA DE L ANY 2012

3 MANEL RODRÍGUEZ TIÓ, secretari general de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, C E R T I F I C O: Que a Barcelona, el dia 27 de novembre del 2013, reunit el Ple de la Sindicatura de Comptes, sota la presidència del síndic major, l. Sr. Jaume Amat i Reyero, amb l assistència dels síndics Sr. Andreu Morillas Antolín, Sr. Jordi Pons i vell, H. Sr. JoanIgnasi Puigdollers i blom, Sra. Maria Àngels Servat i Pàmies, i Sr. Miquel Salazar Canalda, actuanthi com a secretari el secretari general de la Sindicatura, Sr. Manel Rodríguez Tió, i com a ponent el síndic major, I. Sr. Jaume Amat i Reyero, amb deliberació prèvia s acorda aprovar l informe de fiscalització 30/2013, relatiu a les eleccions al Parlament de Catalunya de l any I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat, amb el vistiplau del síndic major. Barcelona, 13 de desembre de 2013 Vist i plau El síndic major Jaume Amat i Reyero Av. Litoral, 1214, Barcelona tel fax

4 ÍNDEX ABREVIACIONS INTRODUCCIÓ OBJECTE I ABAST METODOLOGIA I LIMITACIONS A L ABAST NORMATIVA APLICABLE FISCALITZACIÓ REALITZADA CRITERIS DE VERIFICACIÓ RESULTATS ELECTORALS SUBVENCIONS ELECTORALS Import màxim de la subvenció Bestretes de les subvencions DESPESES ELECTORALS Límit de despeses per operacions ordinàries i mailing subvencionable Sublímits de despeses ordinàries REGULARITAT DE LES COMPTABILITATS ELECTORALS Convergència i Unió Esquerra Republicana de Catalunya Catalunya SÍ Partit dels Socialistes de Catalunya Partit Popular Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa Ciutadans Partido de la Ciudadanía Candidatura d Unitat Popular Alternativa d Esquerres Solidaritat Quadres resum SUBVENCIONS ELECTORALS DEL EVOLUCIÓ DE LES DESPESES ELECTORALS DELS ANYS 2003, 2006, 2010 I CONCLUSIONS TRÀMIT D AL LEGACIONS AL LEGACIONS REBUDES COMENTARIS A LES AL LEGACIONS

5 ABREVIACIONS BOE CiU Ciutadans CUPAE DGRI DOGC DNI ERCCAT SÍ ICVEUiA LOREG PP PSCPSOE Solidaritat Butlletí Oficial de l Estat Convergència i Unió Ciutadans Partido de la Ciudadanía Candidatura d Unitat Popular Alternativa d Esquerres Departament de Governació i Relacions Institucionals Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Document nacional d identitat Esquerra Republicana de Catalunya Catalunya SÍ Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa Llei orgànica del règim electoral general Partit Popular Partit dels Socialistes de Catalunya Solidaritat Catalana per la Independència 6

6 1. INTRODUCCIÓ 1.1. OBJECTE I ABAST La Sindicatura de Comptes, d acord amb les competències que li atorga la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, i seguint el Programa anual d activitats de l any 2013, emet aquest informe sobre la fiscalització de les comptabilitats del procés electoral i de les subvencions electorals atorgades per la Generalitat de Catalunya per a les eleccions al Parlament de Catalunya que van tenir lloc el 25 de novembre del Aquest informe s emet tenint en compte el que disposen els articles 133 i 134 de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general (LOREG) i l article 4 del Decret 106/2012, del 2 d octubre, pel qual es regulen les subvencions i el control de la comptabilitat electoral en les eleccions al Parlament de Catalunya del METODOLOGIA I LIMITACIONS A L ABAST El treball de fiscalització de les subvencions atorgades per a les eleccions al Parlament de Catalunya del 2012 ha inclòs totes aquelles proves que s han considerat necessàries per poder manifestar les conclusions d aquest informe, dintre del marc normatiu d aplicació a la Sindicatura de Comptes i a aquest procés electoral (vegeu l apartat 1.3). En l apartat 2.1 es mostren detalladament els criteris de fiscalització considerats en la revisió formal de la comptabilitat electoral. Atès que Catalunya no disposa d una llei electoral pròpia, tenint en compte el que estableixen la LOREG i el Decret 106/2012, del 2 d octubre, per tal de declarar les possibles irregularitats derivades de la fiscalització de les comptabilitats electorals d aquest procés electoral i proposar les reduccions de les subvencions o la seva no adjudicació, el Ple de la Sindicatura, en la reunió del 23 d octubre del 2012, va aprovar les instruccions per a la fiscalització de la comptabilitat electoral de les eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre del Cal destacar, com a limitacions a l abast del treball realitzat, que una revisió completa de les despeses i dels ingressos electorals de les diferents formacions polítiques objecte del treball exigiria una fiscalització de tota l activitat economicofinancera ordinària de les formacions polítiques. El treball de camp va finalitzar el 31 de juliol del NORMATIVA APLICABLE Les normes reguladores bàsiques de les eleccions al Parlament de Catalunya del 2012 i de la Sindicatura de Comptes de Catalunya són les següents: Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general (LOREG). 7

7 Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Decret 104/2012, de l 1 d octubre, de convocatòria d eleccions al Parlament de Catalunya i de la seva dissolució. Decret 106/2012, del 2 d octubre, pel qual es regulen les subvencions i el control de la comptabilitat electoral en les eleccions al Parlament de Catalunya del Decret 107/2012, del 2 d octubre, de normes complementàries per a la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya del Acord de l Administració electoral del 10 de gener del 2013, de la presidència de la Junta Electoral Central, per la qual s ordena la publicació del resum dels resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya, d acord amb les actes d escrutini general i de proclamació d electes remeses per les juntes electorals provincials de la Comunitat Autònoma de Catalunya. Acord del Ple de la Sindicatura del 23 d octubre del 2012, pel qual es va aprovar les instruccions per a la fiscalització de la comptabilitat electoral de les eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre del FISCALITZACIÓ REALITZADA 2.1. CRITERIS DE VERIFICACIÓ Els criteris més significatius emprats per la Sindicatura de Comptes per verificar el compliment de la normativa aplicable es poden concretar en els punts següents: Comprovacions formals La comptabilitat electoral s ha de presentar dins els terminis establerts en l article 133 de la LOREG. La documentació comptable i justificativa ha d estar correctament formalitzada i presentar coherència interna. Totes les candidatures han de tenir un administrador electoral responsable de tots els ingressos i despeses de la candidatura, així com de la seva comptabilitat. Recursos de la campanya electoral Els administradors han de comunicar a la Junta Electoral els comptes oberts per a la recaptació de fons. Tots els fons destinats a sufragar despeses electorals, sigui quina en sigui la procedència, s han d ingressar en aquests comptes. 8

8 Cal identificar els titulars de les aportacions dels fons. Cap persona física o jurídica pot aportar més de Excepte les subvencions electorals, comentades en el punt 2.3 d aquest informe, no poden haverhi aportacions de fons provinents d ens públics ni d empreses vinculades al sector públic. Així mateix, no poden haverhi aportacions provinents de persones estrangeres. La subvenció electoral corresponent a cada formació política no pot superar l import de les despeses electorals realitzades. Despeses electorals Les despeses electorals han d haver estat realitzades entre el dia de la convocatòria de les eleccions i el dia de proclamació dels electes i han d estar convenientment justificades. La naturalesa de cada despesa electoral ha d estar inclosa entre els conceptes següents: Confecció de sobres i paperetes electorals. Propaganda i publicitat directament o indirectament adreçada a promoure el vot a les seves candidatures, sigui quina sigui la forma i el mitjà que s utilitzi. Lloguer de locals per a la realització d actes electorals. Remuneracions o gratificacions al personal no permanent que presta els serveis a les candidatures. Mitjans de transport i despeses de desplaçament dels candidats, dels dirigents dels partits, associacions, federacions i coalicions i del personal al servei de la candidatura. Correspondència i franqueig. Interessos dels crèdits rebuts per a la campanya electoral. Els que siguin necessaris per a l organització i funcionament de les oficines i serveis que calguin per a les eleccions. Comprovació dels límits de despesa S ha de respectar el límit màxim de despeses electorals de les formacions polítiques concurrents. 9

9 S han de complir les limitacions establertes respecte a despeses de publicitat exterior i de publicitat en premsa periòdica i emissores de ràdio. Compliment dels tercers de les obligacions previstes en l article 133 de la LOREG Les empreses que hagin facturat despeses electorals de més de ho han de comunicar als òrgans de control extern. Les entitats financeres tenen l obligació de comunicar als òrgans de control extern la concessió de préstecs destinats a despeses electorals. Tresoreria de campanya electoral Els administradors electorals tenen l obligació de comunicar a la Junta Electoral els comptes corrents oberts per recaptar fons i realitzar els pagaments de la campanya electoral. Cal comprovar el compliment del límit temporal sobre la disposició dels fons dels comptes corrents. Un cop acabada la campanya electoral només es pot disposar dels saldos d aquests comptes per pagar les despeses electorals contretes prèviament, en els noranta dies següents al de la votació RESULTATS ELECTORALS D acord amb la resolució del 10 de gener del 2013, de la presidència de la Junta Electoral Central, per la qual s ordena la publicació dels resultats de les eleccions i de proclamació d electes publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), els resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre del 2012 han estat els següents: Quadre 1. Resultats electorals Candidatura Vots Escons Convergència i Unió (CiU) Esquerra Republicana de Catalunya Catalunya SÍ (ERCCATSÍ) Partit dels Socialistes de Catalunya (PSCPSOE) Partit Popular (PP) Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (ICVEUiA) Ciutadans Partido de la Ciudadanía (Ciutadans) Candidatura d Unitat Popular Alternativa d Esquerres (CUPAE) Solidaritat Catalana per la Independència (Solidaritat) Altres Total Font: Elaboració pròpia a partir de la Resolució del 10 de gener del 2013, de la presidència de la Junta Electoral Central, publicada en el DOGC

10 2.3. SUBVENCIONS ELECTORALS Import màxim de la subvenció El Decret 106/2012, del 2 d octubre, estableix les regles següents per determinar la subvenció corresponent a les despeses electorals: Un import de ,60 per escó obtingut. Un import de 0,61 per vot aconseguit per a cada candidatura que hagi obtingut, com a mínim, un escó. Un import de 0,17 per cada elector d una circumscripció electoral, sempre que la candidatura obtingui un escó en aquesta circumscripció i aconsegueixi formar grup parlamentari, per les despeses originades per la tramesa directa i personal als electors dels sobres i les paperetes electorals, o de propaganda i publicitat electoral (mailing). Aplicant aquestes regles els imports màxims de les subvencions electorals han estat els següents: Quadre 2. Imports de les subvencions Formació política Per escons (A) Per vots (B) Per mailing (C) Total (D=A+B+C) CiU , , , ,55 ERCCATSÍ , , , ,80 PSCPSOE , , , ,83 PP , , , ,37 ICVEUiA , , , ,41 Ciutadans , , , ,29 CUPAE , , ,14 Total , , , ,39 La formació CiutadansPartido de la Ciudadanía (Ciutadans) només ha obtingut escons a les províncies de Barcelona i Tarragona, motiu pel qual el dret a subvenció per mailing és inferior. La coalició Candidatura d Unitat Popular Alternativa d Esquerres (CUPAE) ha obtingut tres escons, motiu pel qual té dret a subvenció pels vots i per escons, però no per l activitat de mailing ja que no ha pogut formar grup parlamentari. La coalició no ha registrat cap ingrés en concepte de subvenció electoral en virtut del Decret 106/2012, del 2 d octubre. L import de la subvenció calculat i atorgat pel Departament de Governació i Relacions 11

11 Institucionals (DGRI) ha estat de ,14, que hauria de figurar en l actiu del Balanç com un compte de Deutors per subvencions i en el Compte de pèrdues i guanys en el compte d ingrés per Subvencions oficials. La coalició Solidaritat no ha obtingut representació parlamentària en aquest procés electoral Bestretes de les subvencions El Decret 106/2012, del 2 d octubre, estableix que el DGRI pot concedir bestretes als partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions com a avançament de les subvencions que els corresponguin per les despeses electorals ocasionades. L import d aquestes bestretes no pot ser superior al 30% de la subvenció percebuda pel mateix partit, federació, coalició o agrupació a les eleccions al Parlament de Catalunya de l any La Resolució del 19 de novembre del 2012 de la consellera del DGRI estableix que es paguin les esmentades bestretes als partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions d electors que ho haguessin sol licitat davant les juntes electorals provincials dins el termini establert en la normativa. Els imports de les bestretes concedides són els següents: Quadre 3. Bestretes del 30% de la subvenció electoral Formació política * Subvenció 2010 Bestreta del 30% CiU , ,78 ERCCATSÍ , ,98 PSCPSOE , ,92 PP , ,29 ICVEUiA , ,66 Solidaritat , ,10 Ciutadans , ,02 Total , ,75 Font: Departament de Governació i Relacions Institucionals. * La coalició CUPAE no es va presentar en les eleccions del 2010 i, per tant, no figura en aquest quadre. El càlcul de la bestreta del 30% s ha realitzat sobre la base de les subvencions electorals del El 19 de novembre del 2012, mitjançant resolució de la consellera del DGRI s autoritza el pagament de la bestreta a la coalició Solidaritat, per ,10. 12

12 De la Resolució del 10 de gener del 2013, per la qual s ordena la publicació dels resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya 2012, resulta que la coalició Solidaritat no ha obtingut cap escó, i que, per tant, no té dret a percebre la subvenció per les despeses electorals. En conseqüència, s inicia el procediment de reintegrament de la bestreta atorgada que finalitza el 4 d abril del 2013 quan la coalició Solidaritat ingressa l import de ,10 en el compte restringit del DGRI en concepte de devolució de la bestreta atorgada. Així mateix, el Decret 106/2012, del 2 d octubre, també estableix que, dins el termini de trenta dies posteriors a la presentació de la comptabilitat davant la Sindicatura de Comptes, el DGRI ha d abonar a les candidatures que les hagin de percebre una bestreta del 90% de l import de les subvencions que els corresponguin d acord amb els resultats generals d aquests comicis publicats en el DOGC descomptant, si escau, les bestretes atorgades prèviament. Els imports d aquestes bestretes han estat els següents: Quadre 4. Bestretes del 30% i 90% de les subvencions electorals Formació política Subvenció màxima (A) Bestreta 90% (B) Bestreta 30% (C) Total (D=B C) CiU , , , ,22 ERCCATSÍ , , , ,14 PSCPSOE , , , ,83 PP , , , ,74 ICVEUiA , , , ,91 Ciutadans , , , ,54 CUPAE , , ,23 Solidaritat * ,10 (43.893,10) Total , , , ,51 * La coalició Solidaritat no obté representació parlamentària, per tant no té dret a la bestreta i el 4 d abril del 2013 ingressa la devolució de la bestreta. La LOREG estableix que, per poder percebre la bestreta del 90%, les formacions polítiques han de presentar un aval bancari del 10% de la subvenció percebuda i la certificació que acredita l adquisició pels electes de la condició plena de membres del Parlament de Catalunya. Totes les formacions polítiques van presentar la documentació a finals de juliol davant del DGRI, llevat del PP que ho va fer el juny i Ciutadans l agost. A data de finalització del treball de camp el DGRI no ha lliurat els imports en concepte de bestreta del 90% de la subvenció electoral dins el termini de trenta dies posteriors a la presentació de la comptabilitat, establert per l article de la LOREG. El cobrament d aquesta bestreta no queda reflectit en les comptabilitats electorals analitzades ja que és posterior a la presentació dels comptes electorals davant la Sindicatura. 13

13 2.4. DESPESES ELECTORALS Límit de despeses per operacions ordinàries i mailing subvencionable El Decret 106/2012, del 2 d octubre, estableix que en les eleccions al Parlament de Catalunya del 2012 cap partit, federació, coalició o agrupació d electors pot superar, per despeses electorals, el límit que resulti de multiplicar per 0,40 el nombre d habitants de població de dret de les circumscripcions electorals on presentin candidatures. La quantitat subvencionada corresponent al mailing, no s inclou dins aquest límit. obstant això, s ha de justificar la realització efectiva de l activitat per a la qual s atorga la subvenció. A l efecte del compliment del límit de despeses ordinàries establert per la LOREG, les despeses de mailing no subvencionables s han d afegir a les despeses ordinàries justificades per les formacions polítiques. D acord amb aquesta normativa, el límit de les despeses electorals generals, incloses les despeses per mailing subvencionables, és el següent: Quadre 5. Límits de despeses electorals generals Formació política Població de dret (A) Euros per habitant (B) Despeses ordinàries (C=A B) Despeses mailing subvencionables (D) Límit total (E=C+D) CiU , , , ,76 ERCCATSÍ , , , ,76 PSCPSOE , , , ,76 PP , , , ,76 ICVEUiA , , , ,76 Ciutadans , , , ,24 CUPAE * , , ,20 Total , , ,24 * La coalició CUPAE no ha format grup parlamentari i per aquest motiu no té dret a la subvenció per mailing Sublímits de despeses ordinàries Els articles 55 i 58 de la LOREG estableixen dos sublímits addicionals dins de les despeses ordinàries que cal respectar: Les despeses en publicitat exterior (cartells, banderoles i pancartes) no poden excedir el 20% del límit màxim de despeses ordinàries; és a dir, ,44. 14

14 Les despeses en publicitat en premsa periòdica i emissores de ràdio de titularitat privada no poden superar el 20% del límit màxim de despeses ordinàries; és a dir, , REGULARITAT DE LES COMPTABILITATS ELECTORALS D acord amb l article de la LOREG, les formacions polítiques que compleixin els requisits exigits per percebre les subvencions electorals (vegeu el quadre 2) o que hagin sol licitat bestretes a càrrec d elles han de presentar davant la Sindicatura de Comptes la seva comptabilitat electoral, entre els cent i cent vinticinc dies posteriors a les eleccions. Totes les candidatures que han obtingut representació parlamentària han presentat la comptabilitat electoral a la Sindicatura de Comptes dins el termini esmentat. El 23 d octubre del 2012 la coalició Solidaritat va sol licitar bestreta del 30% de la subvenció percebuda a les eleccions al Parlament de Catalunya de l any 2010, fet pel qual ha de presentar la comptabilitat electoral tal com estableix l article de la LOREG. Solidaritat ha presentat la comptabilitat electoral el dia 8 de novembre del 2013, vuit mesos després del termini establert a la normativa electoral i coincidint amb la finalització del tràmit d al legacions del projecte d informe. 1 En els apartats següents es recullen, per a cada formació política, els quadres resum dels aspectes més significatius de l activitat econòmica derivada de la campanya electoral, es detallen les deficiències i irregularitats observades i, si s escau, s inclou la proposta de reducció de la subvenció prevista en l article de la LOREG Convergència i Unió Les dades facilitades per la coalició política Convergència i Unió són les següents: Quadre 6. Origen dels recursos declarats Aportacions de persones físiques o jurídiques Operacions endeutament Bestretes de l Administració Aportacions del partit Ingressos financers Import 3.000, , , ,00 556,40 Total recursos declarats ,18 1. Aquest paràgraf ha estat modificat com a conseqüència de les al legacions presentades. 15

15 Quadre 7. Despeses per operacions ordinàries (A) Despeses declarades (B) Despeses no subvencionables (C) Despeses per mailing justificades no cobertes per la subvenció Import ,06 Total despeses electorals ordinàries justificades (A B+C) ,06 Quadre 8. Despeses per mailing (A) Despeses declarades (B) Despeses no subvencionables Import ,66 (C) Total despeses electorals per mailing (A+B) ,66 (D) Subvenció teòrica màxima a rebre ,56 (E) Despeses per mailing justificades no cobertes per la subvenció (C D) Quadre 9. Límits de despeses ordinàries del procés electoral Límit màxim de despeses ordinàries Despeses a considerar a l efecte de límit màxim de despeses Excés en límit de despeses Límit de despeses de publicitat exterior (art. 55 LOREG) Despeses a considerar a l efecte de límit Excés en el límit de despeses de publicitat exterior Límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 58 LOREG) Despeses a considerar a l efecte de límit Excés en el límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio Import/situació , , , , , ,83 Quadre 10. Tresoreria Compte bancari electoral Fons no ingressats en el compte electoral Pagaments realitzats fora del compte electoral Deute amb proveïdors Provisió interessos financers Import/situació Sí , ,39 16

16 Comprovacions formals La comptabilitat electoral corresponent a les eleccions autonòmiques de l any 2012 va ser retuda el 25 de març del 2013, dintre del termini legalment establert, està correctament formalitzada i presenta coherència interna. se superen els límits legals establerts per als conceptes de despeses electorals. Les despeses estan correctament justificades, responen a la seva naturalesa electoral i estan realitzades en els terminis legalment establerts. Origen dels recursos declarats Les aportacions de persones físiques estan documentades mitjançant una llista on apareixen els noms, l import, el document nacional d identitat (DNI) i el domicili. L endeutament correspon a un crèdit de , subscrit per finançar les despeses electorals. Les aportacions realitzades des de la tresoreria ordinària del partit als comptes electorals per , han estat contrastades amb el certificat signat per l administrador del partit. Despeses per operacions ordinàries L import total de les despeses electorals ordinàries justificades és de ,06, el qual no supera el límit establert. Les despeses ordinàries corresponen a les categories de l article 130 de la LOREG, consistents en propaganda i publicitat, arrendaments de locals, despeses de desplaçament i totes aquelles que siguin necessàries per a l organització i funcionament de les oficines i serveis per a les eleccions. La Sindicatura ha localitzat sis factures emeses pels proveïdors i acceptades per la formació política amb deficiències formals, com per exemple: la manca de detall del preu unitari i de les unitats facturades en la factura, no es detalla el tipus impositiu de l IVA, no s inclou la raó social del proveïdor o la descripció genèrica de la factura Eleccions Autonòmiques 2012, fets que incompleixen la normativa general per l expedició de factures regulada en el Reial decret 1493/2006, del 28 de novembre, del Reglament de facturació. El límit de despesa en publicitat exterior, ,44, no ha estat superat, ja que la despesa realitzada ha estat de ,80. D altra banda, el límit de despesa de publicitat en premsa periòdica i emissores de ràdio de titularitat privada, ,44, no ha estat superat ja que les despeses justificades han estat de ,83. 17

17 Despeses per mailing L import total de les despeses declarades per mailing és de ,66, import inferior al subvencionable en ,90. El nombre total d enviaments ha estat de Les despeses declarades per mailing corresponen a conceptes com sobres i paperetes electorals. Tresoreria La formació ha realitzat pagaments a diversos proveïdors per ,29, després dels noranta dies posteriors a les eleccions que fixa l article de la LOREG com a límit per disposar dels fons dels comptes electorals. Informació de proveïdors D acord amb l article de la LOREG, les empreses que hagin facturat més de en concepte de despeses electorals n han d informar l òrgan de control extern. Els trentados proveïdors que estaven obligats a comunicar aquest fet han complert aquesta obligació. Propostes D acord amb el resultat del treball de fiscalització realitzat, la Sindicatura no fa cap de les propostes de reducció de subvenció de les previstes en l article de la LOREG. La subvenció a rebre per la formació política s ha d ajustar a la despesa justificada d acord amb l article de la LOREG, segons el càlcul següent: Quadre 11. Subvenció a rebre Subvenció Per resultats electorals Per tramesa electoral mailing Subvenció teòrica , ,56 Despeses justificades , ,66 Subvenció que correspon , ,66 Total subvenció i despeses , , ,65 Bestreta Administració Generalitat (30%) Bestreta Administració Generalitat (90%) ( ,78) ( ,78) Total pendent , , Esquerra Republicana de Catalunya Catalunya SÍ Les dades facilitades per la coalició política Esquerra Republicana de Catalunya Catalunya SÍ són les següents: 18

18 Quadre 12. Origen dels recursos declarats Aportacions de persones físiques o jurídiques Operacions d endeutament Bestretes de l Administració Aportacions del partit Ingressos financers Import 3.800, , , ,46 Total recursos declarats ,44 Quadre 13. Despeses per operacions ordinàries (A) Despeses declarades (B) Despeses no subvencionables (C) Despeses per mailing justificades no cobertes per la subvenció Import ,51 Total despeses electorals ordinàries justificades (A B+C) ,51 Quadre 14. Despeses per mailing (A) Despeses declarades (B) Despeses no subvencionables Import ,04 (C) Total despeses electorals per mailing (A+B) ,04 (D) Subvenció teòrica màxima a rebre ,56 (E) Despeses per mailing justificades no cobertes per la subvenció (C D) Quadre 15. Límits de despeses ordinàries del procés electoral Límit màxim de despeses ordinàries Despeses a considerar a l efecte de límit màxim de despeses Excés en límit de despeses Límit de despeses de publicitat exterior (art. 55 LOREG) Despeses a considerar a l efecte de límit Excés en el límit de despeses de publicitat exterior Límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 58 LOREG) Despeses a considerar a l efecte de límit Excés en el límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio Import/situació , , , , , ,58 19

19 Quadre 16. Tresoreria Compte bancari electoral Fons no ingressats en el compte electoral Pagaments realitzats fora del compte electoral Deute amb proveïdors Provisió interessos financers Import/situació Sí ,28 Comprovacions formals La comptabilitat electoral corresponent a les eleccions autonòmiques de l any 2012 va ser retuda el 6 de març del 2013, dintre del termini legalment establert, està correctament formalitzada i presenta coherència interna. se superen els límits legals establerts per a les despeses electorals. Les despeses estan correctament justificades, responen a la seva naturalesa electoral i estan realitzades en els terminis legalment establerts. Origen dels recursos declarats Les aportacions de persones físiques estan documentades mitjançant llistes on apareixen els noms, l import, el DNI i el domicili. L endeutament correspon a l import pendent de liquidar de la pòlissa de crèdit subscrita per finançar despeses electorals, per Les aportacions realitzades des de la tresoreria ordinària del partit als comptes electorals per ,46, han estat contrastades amb el certificat signat per l administrador del partit. Despeses per operacions ordinàries L import de les despeses per operacions electorals ordinàries justificades és de ,51, el qual no supera el límit establert. Les despeses ordinàries corresponen a les categories de l article 130 de la LOREG, consistents en propaganda i publicitat, arrendaments de locals, despeses de desplaçament i totes aquelles que siguin necessàries per a l organització i funcionament de les oficines i serveis per a les eleccions. 20

20 La Sindicatura ha localitzat tres factures emeses pels proveïdors i acceptades per la formació política amb deficiències formals, com per exemple: hi manca de detall del preu unitari i de les unitats facturades en la factura, no es detalla el tipus impositiu de l IVA i no s inclou la raó social del proveïdor, fets que incompleixen la normativa general per l expedició de factures regulada en el Reial decret 1493/2006, del 28 de novembre, del Reglament de facturació. El càlcul de l estimació de la provisió per interessos financers és superior en ,15 al calculat inicialment per la formació política, com a conseqüència del retard en el cobrament de la bestreta del 90%. Aquest import té la naturalesa de despesa electoral subvencionable i s ha repartit d acord amb el criteri establert per la formació d un 43 % a despesa per operacions ordinàries i la resta a despesa per mailing. 2 El límit de despesa en publicitat exterior de ,44, no ha estat superat, ja que la despesa realitzada ha estat de ,42. D altra banda, el límit de despesa de publicitat en premsa periòdica i emissores de ràdio de titularitat privada, de ,44, no ha estat superat ja que les despeses justificades han estat de , Despeses per mailing L import total de les despeses declarades per mailing és de ,04, import inferior al subvencionable en ,52. El nombre total d enviaments ha estat de Les despeses declarades per mailing corresponen a conceptes com sobres, paperetes electorals i els interessos del crèdit rebut per finançar les despeses de mailing. Tresoreria La formació ha pagat en efectiu factures corresponents a petites despeses de desplaçaments com són peatges, pàrquings i quilometratge a diferents col laboradors de la campanya electoral per 996 ; s ha incomplert, així, l article de la LOREG. Informació de proveïdors D acord amb l article de la LOREG, les empreses que hagin facturat més de en concepte de despeses electorals n han d informar l òrgan de control extern. Els disset proveïdors que estaven obligats a comunicar aquest fet, han enviat aquesta comunicació. 2. Aquest paràgraf i els quadres del 13 al 17 han estat modificats com a conseqüència de les al legacions presentades. 21

21 Propostes D acord amb el resultat del treball de fiscalització realitzat, la Sindicatura de Comptes no fa cap de les propostes de reducció de subvenció de les previstes en l article de la LOREG. La subvenció a rebre per la formació política s ha d ajustar a la despesa justificada d acord amb l article de la LOREG, segons el càlcul següent: Quadre 17. Subvenció a rebre Subvenció Per resultats electorals Per tramesa electoral Subvenció teòrica , ,56 Despeses justificades , ,04 Subvenció que correspon , ,04 Total subvenció , , ,55 Bestreta Administració Generalitat (30%) Bestreta Administració Generalitat (90%) ( ,98) ( ,98) Total pendent , , Partit dels Socialistes de Catalunya Les dades facilitades per la formació política Partit dels Socialistes de Catalunya són les següents: Quadre 18. Origen dels recursos declarats Aportacions de persones físiques o jurídiques Operacions endeutament Bestretes de l Administració Aportacions del partit Ingressos financers Import , , , ,64 Total recursos declarats ,98 Quadre 19. Despeses per operacions ordinàries (A) Despeses declarades (B) Despeses no subvencionables (C) Despeses per mailing justificades no cobertes per la subvenció Import , ,10 Total despeses electorals ordinàries justificades (A B+C) ,97 22

22 Quadre 20. Despeses per mailing (A) Despeses declarades (B) Despeses no subvencionables Import ,20 (C) Total despeses electorals per mailing (A+B) ,20 (D) Subvenció teòrica a rebre ,56 (E) Despeses per mailing justificades no cobertes per la subvenció (C D) Quadre 21. Límits de despeses ordinàries del procés electoral Límit màxim de despeses ordinàries Despeses a considerar a l efecte de límit màxim de despeses Excés en límit de despeses Límit de despeses de publicitat exterior (art. 55 LOREG) Despeses a considerar a l efecte de límit Excés en el límit de despeses de publicitat exterior Límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 58 LOREG) Despeses a considerar a l efecte de límit Excés en el límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio Import/situació , , , , , ,44 Quadre 22. Tresoreria Compte bancari electoral Fons no ingressats en el compte electoral Pagaments realitzats fora del compte electoral Deute amb proveïdors Provisió interessos financers Import/situació Sí , , ,15 Comprovacions formals La comptabilitat electoral corresponent a les eleccions autonòmiques de l any 2012 va ser retuda el 27 de març del 2013, dintre del termini legalment establert, està correctament formalitzada i presenta coherència interna. se superen els límits legals establerts per als conceptes de despeses electorals. 23

23 Origen dels recursos declarats Les aportacions de persones físiques i jurídiques estan documentades mitjançant llistes on apareixen els noms, l import, el DNI i el domicili. L endeutament correspon a la disposició de la pòlissa de crèdit de de límit, subscrita per finançar despeses electorals. Les aportacions realitzades des de la tresoreria ordinària del partit als comptes electorals per ,64, han estat contrastades amb el certificat signat per l administrador del partit. Despeses per operacions ordinàries L import total de les despeses electorals ordinàries justificades és d ,07, el qual no supera el límit establert. Les despeses ordinàries corresponen a les categories de l article 130 de la LOREG, consistents en propaganda i publicitat, arrendaments de locals, despeses de desplaçament i totes aquelles que siguin necessàries per a l organització i funcionament de les oficines i serveis per a les eleccions. La Sindicatura ha localitzat cinc factures per ,10 en concepte de despeses de restauració, que no tenen la naturalesa de subvencionable, d acord amb l article 130 de la LOREG, ja que no s estima que siguin despeses necessàries per a l organització i funcionament de les oficines i serveis per a les eleccions. Per tant, l import total de les despeses electorals ordinàries subvencionables és d ,97. La Sindicatura ha localitzat una factura en què manca el detall del preu unitari i les unitats facturades, fet que incompleix la normativa general per l expedició de factures regulada en el Reial decret 1493/2006, del 28 de novembre, del Reglament de facturació. El límit de despesa en publicitat exterior, ,44, no ha estat superat, ja que la despesa realitzada ha estat de ,12. D altra banda, el límit de despesa de publicitat en premsa periòdica i emissores de ràdio de titularitat privada, ,44, no ha estat superat ja que les despeses justificades han estat de ,44. Despeses per mailing L import total de les despeses declarades per mailing és de ,20, import inferior al subvencionable en ,36. El nombre total d enviaments ha estat de Les despeses declarades per mailing corresponen a conceptes com sobres i paperetes electorals. 24

24 Tresoreria La formació ha pagat factures per 5.620,25 en efectiu i ha incomplert, per tant, l article de la LOREG. A més, ha pagat despeses per valor de a través del compte corrent del partit. totes les despeses electorals han estat pagades dins els noranta dies establerts per l article de la LOREG, ja que un cop finalitzat aquest termini, hi havia pendents de pagament ,29. Informació de proveïdors D acord amb l article de la LOREG, les empreses que hagin facturat més de en concepte de despeses electorals n han d informar l òrgan de control extern. Del total de vintiset proveïdors que estaven obligats a comunicar aquest fet, vinticinc han enviat aquesta comunicació. Els proveïdors que no n han informat la Sindicatura són els següents: Quadre 23. Proveïdors que no han informat la Sindicatura de les facturacions de més de Proveïdor Zeta Gestión de Medios, SA Telefónica de España, SAU Import , ,61 Total ,61 Propostes D acord amb el resultat del treball de fiscalització realitzat, la Sindicatura de Comptes no fa cap de les propostes de reducció de subvenció de les previstes en l article de la LOREG. La subvenció a rebre per la formació política s ha d ajustar a la despesa justificada d acord amb l article de la LOREG, segons el càlcul següent: Quadre 24. Subvenció a rebre Subvenció Per resultats electorals Per tramesa electoral mailing Subvenció teòrica , ,56 Despeses justificades , ,20 Subvenció que correspon , ,20 Total subvenció , , ,47 Bestreta Administració Generalitat (30%) Bestreta Administració Generalitat (90%) ( ,92) ( ,92) Total pendent , ,55 25

25 Partit Popular Les dades facilitades per la formació política Partit Popular són les següents: Quadre 25. Origen dels recursos declarats Aportacions de persones físiques o jurídiques Operacions endeutament Bestretes de l Administració Aportacions del partit Ingressos financers Import , , ,00 Total recursos declarats ,75 Quadre 26. Despeses per operacions ordinàries (A) Despeses declarades (B) Despeses no subvencionables (C) Despeses per mailing justificades no cobertes per la subvenció Import ,08 Total despeses electorals ordinàries justificades (A B+C) ,08 Quadre 27. Despeses per mailing (A) Despeses declarades (B) Despeses no subvencionables Import ,78 (C) Total despeses electorals per mailing (A+B) ,78 (D) Subvenció teòrica màxima a rebre ,56 (E) Despeses per mailing justificades no cobertes per la subvenció (C D) Quadre 28. Límits de despeses ordinàries del procés electoral Límit màxim de despeses ordinàries Despeses a considerar a l efecte de límit màxim de despeses Excés en límit de despeses Límit de despeses de publicitat exterior (art. 55 LOREG) Despeses a considerar a l efecte de límit Excés en el límit de despeses de publicitat exterior Límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 58 LOREG) Despeses a considerar a l efecte de límit Excés en el límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio Import/situació , , , , , ,14 26

26 Quadre 29. Tresoreria Compte bancari electoral Fons no ingressats en el compte electoral Pagaments realitzats fora del compte electoral Deute amb proveïdors Provisió interessos financers Import/situació Sí 8.881,46 Comprovacions formals La comptabilitat electoral corresponent a les eleccions autonòmiques de l any 2012 va ser retuda el 19 de febrer del 2013, dintre del termini legalment establert, està correctament formalitzada i presenta coherència interna. se superen els límits legals establerts per als conceptes de despeses electorals. Les despeses estan correctament justificades, responen a la seva naturalesa electoral i estan realitzades i pagades en els terminis legalment establerts. Origen dels recursos declarats L endeutament correspon a l import pendent de liquidar de la pòlissa de crèdit d de límit, subscrita per finançar despeses electorals. Les aportacions realitzades des de la tresoreria ordinària del partit als comptes electorals per han estat contrastades amb el certificat signat per l administrador del partit. Despeses per operacions ordinàries L import total de les despeses electorals ordinàries justificades és de ,08, el qual no supera el límit establert. Les despeses ordinàries corresponen a les categories de l article 130 de la LOREG, consistents en propaganda i publicitat, arrendaments de locals, despeses de desplaçament i totes aquelles que siguin necessàries per a l organització i funcionament de les oficines i serveis per a les eleccions. La Sindicatura ha localitzat sis factures emeses pels proveïdors i acceptades per la formació política amb deficiències formals, com per exemple: hi manca el detall del preu 27

27 unitari i de les unitats facturades en la factura, no es detalla el tipus impositiu de l IVA, no s inclou de la raó social del proveïdor, fets que incompleixen la normativa general per l expedició de factures regulada en el Reial decret 1493/2006, del 28 de novembre, del Reglament de facturació. La formació registra una part de les seves despeses contra la tresoreria sense passar pels comptes de proveïdors, per ,34. Tot i que d aquestes despeses no ha estat identificat cap proveïdor amb una facturació superior a , xifra a partir de la qual el proveïdor n ha d informar la Sindicatura, aquest fet no és una pràctica comptable recomanable a l efecte de control intern. El límit de despesa en publicitat exterior, ,44, no ha estat superat, ja que la despesa realitzada ha estat de ,89. D altra banda, el límit de despesa de publicitat en premsa periòdica i emissores de ràdio de titularitat privada, ,44, no ha estat superat ja que les despeses justificades han estat de ,14. Despeses per mailing L import total de les despeses declarades per mailing és de ,78, import inferior al subvencionable en ,78. El nombre total d enviaments ha estat de Les despeses declarades per mailing corresponen a conceptes com sobres i paperetes electorals. Tresoreria La formació ha pagat petites despeses de viatge: peatges, pàrquings i dietes, per per caixa; s ha incomplert, per tant, l article de la LOREG. Les despeses electorals han estat pagades dins els noranta dies establerts per l article de la LOREG. Informació de proveïdors D acord amb l article de la LOREG, les empreses que hagin facturat més de en concepte de despeses electorals n han d informar l òrgan de control extern. Del total de trentavuit proveïdors que estaven obligats a comunicar aquest fet, trentatres han enviat aquesta comunicació. 28

28 Els proveïdors que no n han informat la Sindicatura són els següents: Quadre 30. Proveïdors que no han informat la Sindicatura de les facturacions de més de Proveïdor ETV Llobregat TV, SL Intereconomía Corporación, SA Zeta Gestión de Medios, SA Uniprex, SA Unidad Editorial, SA Import , , , , ,50 Total ,63 Propostes D acord amb el resultat del treball de fiscalització realitzat, la Sindicatura de Comptes no fa cap de les propostes de reducció de subvenció de les previstes en l article de la LOREG. La subvenció a rebre per la formació política s ha d ajustar a la despesa justificada d acord amb l article de la LOREG, segons el càlcul següent: Quadre 31. Subvenció a rebre Subvenció Subvenció teòrica Despeses justificades Subvenció que correspon Per resultats electorals , , ,81 Per tramesa electoral , , ,78 Total subvenció , , ,59 Bestreta Administració Generalitat (30%) Bestreta Administració Generalitat (90%) ( ,29) ( ,29) Total pendent , , Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa Les dades facilitades per la coalició política Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa són les següents: 29

29 Quadre 32. Origen dels recursos declarats Aportacions de persones físiques o jurídiques Operacions endeutament Bestretes de l Administració Aportacions del partit Ingressos financers Import , , ,07 6,63 Total recursos ,75 Quadre 33. Despeses per operacions ordinàries (A) Despeses declarades (B) Despeses no subvencionables (C) Despeses per mailing justificades no cobertes per la subvenció Import , ,50 Total despeses electorals ordinàries justificades (A B+C) ,74 Quadre 34. Despeses per mailing (A) Despeses declarades (B) Despeses no subvencionables Import ,79 (C) Total despeses electorals per mailing (A+B) ,79 (D) Subvenció teòrica màxima a rebre ,56 (E) Despeses per mailing justificades no cobertes per la subvenció (C D) Quadre 35. Límits de despeses ordinàries del procés Límit màxim de despeses ordinàries Despeses a considerar a l efecte de límit màxim de despeses Excés en límit de despeses Límit de despeses de publicitat exterior (art. 55 LOREG) Despeses a considerar a l efecte de límit Excés en el límit de despeses de publicitat exterior Límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio (art. 58 LOREG) Despeses a considerar a l efecte de límit Excés en el límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio Import/situació , , , , , ,54 30

30 Quadre 36. Tresoreria Compte bancari electoral Fons no ingressats en el compte electoral Pagaments realitzats fora del compte electoral Deute amb proveïdors Provisió interessos financers Import/situació Sí , ,28 Comprovacions formals La comptabilitat electoral corresponent a les eleccions autonòmiques de l any 2012 va ser retuda el 12 de març de 2013, dintre del termini legalment establert, està correctament formalitzada i presenta coherència interna. se superen els límits legals establerts per als conceptes de despeses electorals. Origen dels recursos declarats L endeutament correspon a l import pendent de liquidar de la pòlissa de crèdit d de límit, subscrita per finançar despeses electorals. Les aportacions rebudes de la tresoreria ordinària del partit als comptes electorals han estat de ,07 i han estat contrastades amb el certificat signat per l administrador del partit. Despeses per operacions ordinàries L import total de les despeses electorals ordinàries justificades és de ,24, el qual no supera el límit establert. Les despeses ordinàries corresponen a les categories de l article 130 de la LOREG, consistents en propaganda i publicitat, arrendaments de locals, despeses de desplaçament i totes aquelles que siguin necessàries per a l organització i funcionament de les oficines i serveis per a les eleccions. La Sindicatura ha localitzat dues factures per 2.189,50 en concepte de despeses de restauració, que no tenen la naturalesa de subvencionable d acord amb l article 130 de la LOREG ja que no s estima que siguin despeses necessàries per a l organització i fun 31

31 cionament de les oficines i serveis per a les eleccions. Per tant, l import total de les despeses electorals ordinàries subvencionables és de ,74. La Sindicatura ha localitzat set factures d un mateix proveïdor en què no es detalla el tipus de gravamen, fet que incompleix la normativa general per a l expedició de factures, regulada en el Reial decret 1493/2006, del 28 de novembre, del Reglament de facturació. El límit de despesa en publicitat exterior, ,44, no ha estat superat ja que la despesa realitzada ha estat de ,91. D altra banda, el límit de despesa de publicitat en premsa periòdica i emissores de ràdio de titularitat privada, ,44, no ha estat superat ja que les despeses justificades han estat de ,54. Despeses per mailing L import total de les despeses declarades per mailing és de ,79, import inferior al subvencionable en ,77. El nombre total d enviaments ha estat de Les despeses declarades per mailing corresponen a conceptes com sobres i paperetes electorals. Tresoreria El 13, el 22 i el 23 de novembre del 2012 la coalició va realitzar tres pagaments des de la tresoreria del partit per import de ,86, 5.703,50 i 2.583,35, respectivament, que van incomplir l article de la LOREG Informació de proveïdors D acord amb l article de la LOREG, les empreses que hagin facturat més de en concepte de despeses electorals n han d informar l òrgan de control extern. Els set proveïdors que estaven obligats a enviar aquesta comunicació ho han fet. Propostes D acord amb el resultat del treball de fiscalització realitzat, la Sindicatura de Comptes no fa cap de les propostes de reducció de subvenció de les previstes en l article de la LOREG. La subvenció a rebre per la formació política s ha d ajustar a la despesa justificada d acord amb l article de la LOREG, segons el càlcul següent: 32

Sitemap