Constatada l existència del quòrum d'assistència per la Presidència s obre la sessió a les 19:03 hores.


Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Constatada l existència del quòrum d'assistència per la Presidència s obre la sessió a les 19:03 hores."

Transcripción

1 PLE ORDINARI Sessió 08/2017 Dia 18 de setembre de 2017 A Vilanova del Camí, a la Sala de Sessions de l Ajuntament, el dia 18 de setembre de 2017, concorren, prèvia convocatòria efectuada amb els requisits legals, sota la Presidència de la Sra. Noemí Trucharte Cervera, els regidors i les regidores, Kilian Tomàs Morant, Eva Maria Vadillo Margarit, Francisco Palacios Garcia, Camilo Grados Galán, Sílvia Cáceres Alonso, Juan Manuel Cividanes Alonso, Manuel Ocaña Domínguez, Immaculada González Narbona, Vanesa González Márquez, Toni Maturana Regordosa, Pepita Còdol Monsó, Luís Perea Luna, Rosi Grados Carrascosa, Meritxell Humbert Figueras i Jordi Barón Escriche, assistits per la Secretària Accidental de la Corporació, la senyora Pilar Martínez Palacios Constatada l existència del quòrum d'assistència per la Presidència s obre la sessió a les 19:03 hores. La senyora Alcaldessa adreça unes paraules tot recordant la pèrdua de la jove vilanovina Marina Rosillo, durant la passada Festa Major. També vol aprofitar per agrair i reconèixer, en nom de tot l equip de govern, la tasca que entitats, associacions, particulars, Vilashopping, bars, comerços, Mercat Municipal, Protecció Civil, Policia, serveis tècnics, brigada, serveis de neteja, personal de la casa, les diferents regidories i a tothom que va participar durant aquesta Festa Major i felicita especialment a la Comissió de Festes i a l associació del Camp del Rei per l espectacular pregó que ens van oferir. A continuació es procedeix a donar coneixement del següent ORDRE DEL DIA: I.- PRESIDÈNCIA I.I.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL SENYOR MARCEL LÍ NIETO LÁZARO EN EL CÀRREC DE REGIDOR. En data 10 de juliol de 2017 es va celebrar el ple ordinari, en el qual es va prendre coneixement de la renúncia al càrrec de Regidor presentat pel senyor Sergio Pérez Fernández. En data 24 de juliol de juliol de 2017, amb registre d entrada núm.: 2695 es va rebre de la Junta Electoral Central la credencial de la designació com a Regidor d aquest Ajuntament al senyor Marcel lí Nieto Lázaro pel partit polític Esquerra Republicana de Catalunya - Som Vilanova- Acord Municipal (ERC-SV AM), en substitució del senyor Sergio Pérez Fernández. Es presenta al Ple la credencial de Regidor, s informa que ha realitzat la declaració de béns patrimonials així com de les causes de possibles incompatibilitats (que no n hi ha) i sobre activitats que puguin proporcionar ingressos econòmics, tal com està 1

2 previst en l article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. A continuació, el senyor Marcel lí Nieto Lázaro, puja a l estrada i manifesta que per consciència, per convenciment, pel meu honor personal i per actuació democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que varen ser escollits de les eleccions de setembre de 2015 per exercir l autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb totes les nostres institucions la república catalana lliure i sobirana. Prometo el càrrec de Regidor de Vilanova del Camí. Tot seguit, expressa que per imposició legal faig ús de la fórmula establerta en el Reial Decret 707/1979, d 1 d abril. L Alcaldessa li fa entrega de la medalla de regidor i el senyor Marcel.lí Nieto Lázaro seu en l escó que li correspon i s incorpora a la sessió. I. II.- APROVACIÓ, SI S ESCAU, DE L ESBORRANY DE L ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA Nº. 7 DEL 10 DE JULIOL DE 2017, la qual ha estat tramesa als Regidors. Atès que el Sr. Marcel lí Nieto Lázaro, en la data de la sessió plenària esmentada no havia pres possessió del seu càrrec, s absté de votar. Sotmès l assumpte a votació, l acta s aprova per unanimitat de tots els membres assistents; 16 vots favorables (PSC, VA, VV, DECIDE, V365, ERC i CiU). (S exceptua de la votació al Regidor Sr. Marcel lí Nieto Lázaro). I.III.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D ALCALDIA següents: - Resolució 696/2017, de 21 de juny, llista d admesos i exclosos, d 1 plaça d encarregat/da de la Brigada d Obres. - Resolució 724/2017, de 29 de juny, de suspensió durant el mes de juliol de la reducció de jornada per guarda legal d un infant, atenent necessitats del servei, a una funcionària municipal. - Resolució 726/2017, de 28 de juny, contractació de 23 peones de neteja, a partir del dia 1 de juliol de Resolució 733/2017, de 30 de juny, nomenament 2 funcionaris interins, com a Agents de Policia Local, de l 1 de juliol al 31 d agost de Resolució 763/2017, de 14 de juliol, contractació 1 auxiliar administratiu, amb una jornada de 10 hores a la setmana a partir del dia 14 de juliol de 2017, i fins la incorporació a jornada complerta de la propietària de la plaça. 2

3 - Resolució 828/2017, de 28 de juliol, de suspensió durant el mes d agost de la reducció de jornada per guarda legal d un infant, atenent necessitats del servei, a una funcionària municipal. - Resolució 830/2017, de 31 de juliol, contractació Encarregat brigada d obres, a partir del 30 d agost de 2017 i fins la cobertura definitiva de la plaça. - Resolució 831/2017, de 31 de juliol, contractació Oficial de 1a de neteja, a partir del 30 d agost de 2017 i fins la provisió definitiva de la plaça. - Resolució 832/2017, de 31 de juliol, jubilació Encarregat brigada d obres, a partir del 30 d agost de Resolució 837/2017, d 1 d agost, extinció relació laboral peona neteja per no superar el període de prova, amb data 1 d agost de Resolució 839/2017, de 2 d agost, contractació peona neteja, a partir del dia 3 d agost de 2017 i fins la cobertura definitiva de la plaça. - Resolució 843/2017, de 3 d agost, nomenament funcionària interina com a Auxiliar Administrativa a partir del 18 d agost de 2017 i fins la incorporació de la treballadora que cobreix el servei amb permís per IT, o en tot cas quan es concorri el temps màxim de servei a prestar en virtut de nomenaments produïts per màxima urgència, que no pot excedir dels tres mesos. - Resolució 885/2017, de 28 d agost, nomenament funcionari interí, com a Auxiliar Administrativa dintre del programa Llei de Barris, del 3 de setembre de 2017 i fins la finalització de la subvenció llei de Barris de l Ajuntament de Vilanova del Camí, o en tot cas quan es concorri el temps màxim de servei a prestar en virtut de nomenaments produïts per màxima urgència, que no pot excedir dels tres mesos. - Resolució 926/2017, de 12 de setembre, mitjançant la qual es delega al Regidor Francisco Palacios García, Primer Tinent d Alcalde, la totalitat de les funcions d alcaldia durant el dia 12 de setembre, a partir de les 18:00 hores fins a les 22:00 hores. I.IV.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ SUCCINTA DELS DECRETS D ALCALDIA Es dóna compte de la relació succinta dels Decrets d Alcaldia dictats des del dia 1 de juliol de 2017 al dia 31 d agost de 2017 i del nº. 734 al 893, respectivament. II.- ÀREA D ECONOMIA, HISENDA, PROMOCIÓ ECONÒMICA I RÈGIM INTERIOR II.I.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA DESIGNACIÓ DE MEMBRES DE LES COMISSIONS INFORMATIVES. 3

4 1.- El Ple de la Corporació en data 10 de juliol de 2017 va prendre coneixement per a la seva efectivitat, de la renúncia presentada pel senyor Sergio Pérez Fernández, a la seva condició de Regidor de l Ajuntament de Vilanova del Camí i a tots els demés càrrecs que ostentava en virtut d aquesta condició. 2.- Avui, dia 18 de setembre de 2017, s han acomplert els requisits legalment previstos per a l adquisició de la condició de Regidor de l Ajuntament de Vilanova del Camí, del senyor Marcel lí Nieto Lázaro, adscrit al grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya - Som Vilanova- Acord Municipal (ERC-SV AM), incorporant-se, per tant, a la sessió que s està celebrant. 3.- A causa d aquest canvi en el Govern municipal, la portaveu del Grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya - Som Vilanova- Acord Municipal (ERC-SV AM), senyora Meritxell Humbert Figueras, ha manifestat la voluntat d efectuar canvis de representant en el sí de les Comissions Informatives. Consideracions jurídiques L article del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s aprova el Reglament d Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals disposa que qualsevol variació de les mateixes durant el mandat corporatiu es decidirà mitjançant acord plenari a proposta de l Alcaldia, procurant en el possible, la seva correspondència amb el número i denominació de les grans àrees en que s estructuren els serveis corporatius. Vistos els antecedents i la normativa aplicable, es proposa al Ple de la Corporació l adopció del següent ACORD: Primer.- Designar al Regidor senyor Marcel lí Nieto Lázaro com a integrant de les Comissions Informatives que es relacionen: A).- Designar com integrant de la Comissió Informativa de l Àrea d Economia, Hisenda, Promoció Econòmica i Règim Interior, a proposta del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya - Som Vilanova- Acord Municipal (ERC-SV AM) a: La Sra. Meritxell Humbert Figueres, com a titular. El Sr. Marcel lí Nieto Lázaro, com a suplent. B).- Designar com integrant de la Comissió Informativa de l Àrea d Obres, Urbanisme, Medi Ambient i Serveis Municipals, a proposta del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya - Som Vilanova- Acord Municipal (ERC-SV AM) a: El Sr. Marcel lí Nieto Lázaro, com a titular. La Sra. Meritxell Humbert Figueres, com a suplent. 4

5 C).- Designar com a integrant de la Comissió Informativa de l Àrea de Joventut, Cultura, Educació, Participació Ciutadana, Festes, Agermanaments i Solidaritat, a proposta del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya - Som Vilanova- Acord Municipal (ERC-SV AM) a: La Sra. Meritxell Humbert Figueres, com a titular. El Sr. Marcel lí Nieto Lázaro, com a suplent. D).- Designar com a integrant de la Comissió Informativa de l Àrea d Esports, Serveis Socials, Igualtat, Salut, Sanitat i Consum, a proposta del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya - Som Vilanova- Acord Municipal (ERC-SV AM) a: El Sr. Marcel lí Nieto Lázaro, com a titular. La Sra. Meritxell Humbert Figueres, com a suplent. Sotmès l assumpte a votació, l acord s aprova per unanimitat de tots els membres assistents; 17 vots favorables (PSC, VA, VV, DECIDE, V365, ERC i CiU). II.II.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D ACORD DE NOMENAMENT DE REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ EN ELS ÒRGANS COL LEGIATS. 1.- El Ple de la Corporació en data 10 de juliol de 2017 va prendre coneixement per a la seva efectivitat, de la renúncia presentada pel senyor Sergio Pérez Fernández, a la seva condició de Regidor de l Ajuntament de Vilanova del Camí i a tots els demés càrrecs que ostentava en virtut d aquesta condició. 2.- Avui, dia 18 de setembre de 2017, s han acomplert els requisits legalment previstos per a l adquisició de la condició de Regidor de l Ajuntament de Vilanova del Camí, del senyor Marcel lí Nieto Lázaro, adscrit al grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya - Som Vilanova- Acord Municipal (ERC-SV AM), incorporant-se, per tant, a la sessió que s està celebrant. 3.- Atès el canvi especificat respecte a la integració del Regidor senyor Marcel lí Nieto Lázaro, adscrit al grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya - Som Vilanova- Acord Municipal (ERC-SV AM), procedeix la modificació de nomenament de representant de la Corporació en l Òrgan Col legiat, del Consell Escolar Municipal. Fonaments de dret Llei 7/1985, de 2 d abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d abril, de 28 d abril, pel qual s aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 5

6 Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s aprova el Reglament d organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. Vistos els antecedents anteriors i la normativa aplicable, es proposa al Ple de la Corporació l adopció del següent ACORD: Primer.- Nomenar com a representat suplent del Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya - Som Vilanova- Acord Municipal (ERC-SV AM), en el sí del Consell Escolar Municipal al Regidor senyor Marcel lí Nieto Lázaro. Segon.- Comunicar aquest acord a l òrgan en el sí del qual s ha nomenat representant. Sotmès l assumpte a votació, l acord s aprova per unanimitat de tots els membres assistents; 17 vots favorables (PSC, VA, VV, DECIDE, V365, ERC i CiU). II. III.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET 603/2017, DE 30 DE MAIG, DE COMPENSACIÓ ABONATS PÀRQUING MES DE MAIG DE Durant la pràctica totalitat del mes de maig, les barreres del pàrquing soterrat municipal han estat fora de funcionament i, en conseqüència aixecades. Aquest fet ha provocat que qualsevol conductor pugui entrar i sortir del pàrquing amb un vehicle sense efectuar el corresponent pagament. Aquesta situació, ha provocat un perjudici a totes aquelles persones que mitjançant contracte amb aquesta Administració disposen d una plaça d aparcament, en la modalitat de pupil latge, i per tant, han seguit realitzant el pagament de la taxa corresponent. Actualment, s han solucionat les incidències tècniques i les instal lacions del pàrquing funcionen amb normalitat. És voluntat de l equip de govern compensar als abonats mensuals i anuals per aquest període de temps en què les instal lacions del pàrquing han estat fora de servei. Ens trobem en diverses situacions: - Abonats anuals: se ls allarga una mensualitat l abonament anual, en compensació del mes en què no ha funcionat correctament. - Abonats mensuals: o o Que han pagat el mes de maig: en compensació del mes pagat i no gaudit en les condicions establertes, no es cobra el mes de juny. Que no han pagat el mes de maig: se ls reclama el pagament del mes de maig, i no es cobra el mes de juny. 6

7 FONAMENTS DE DRET L article 15 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s aprova el Text Refós de la Llei d Hisendes Locals, TRLHL, disposa que les Entitats Locals hauran d acordar la imposició dels seus tributs propis i aprovar les corresponents ordenances fiscals. L article 57 del TRHL, disposa que els ajuntaments podran establir i exigir taxes per la prestació de serveis o la realització d activitats de la seva competència i per la utilització privativa de o l aprofitament especials dels béns de domini públic municipal. Ordenança Fiscal número 30, reguladora de la Taxa per a l estacionament de vehicles a l aparcament soterrat de la Plaça del Mercat. Aquesta ordenança va ser aprovada en sessió plenària celebrada el dia 28 d octubre de 2016, esdevenint definitiva al no haver-se presentat reclamacions. L article 2 de l Ordenança Fiscal número 30 disposa: Constitueix el fet imposable d aquesta taxa la utilització o l aprofitament especial del domini públic local com a conseqüència de l estacionament de vehicles a l aparcament soterrat de la Plaça del Mercat. Ateses les circumstàncies expressades, no s acompleix en aquest moment el fet imposable, objecte de l aprovació de la taxa. Per tot això, i d acord amb els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats anteriorment, i en virtut del que disposa la legislació vigent, es proposa al Ple de la Corporació l adopció del següent ACORD: ÚNIC.- RATIFICAR el Decret de l Alcaldia número 603/2017, de 30 de maig, la part dispositiva del qual es transcriu a continuació: Primer.- APROVAR el no meritament de la taxa per a l estacionament de vehicles a l aparcament soterrat de la Plaça del Mercat durant el mes de maig de 2017 en la modalitat de pupil latge, per no produir-se el fet imposable, adaptant a les diverses circumstàncies de cada usuari. Segon.- COMPENSAR als abonats anuals el mes de maig de 2017 amb una mensualitat afegida a l abonament anual que es trobi vigent. Tercer.- COMPENSAR als abonats mensuals el mes de maig de 2017 amb el mes de juny de 2017, de manera que el mes de juny no s hagi de pagar la taxa. Quart.- LIQUIDAR la taxa als abonats mensuals que no hagin pagat el mes de maig, que són els següents, i compensar amb el mes de juny de 2017, Nom abonat DNI Import taxa JRM *617-C 43,00 JFL *804-A 43,00 7

8 AGN *904-T 43,00 OSM *247-L 43,00 FCG *780-D 43,00 ACS *596-V 43,00 PMG *601-V 43,00 PGC *867-R 43,00 JCCG *958-R 43,00 JGG *849-F 43,00 JHN *795-H 43,00 AGL *388-A 43,00 PAGR *027-Z 43,00 Cinquè.- APROVAR LA DEVOLUCIÓ D INGRÉS dels abonats que han pagat la mensualitat referent al juny, que són els següents: Nom abonat DNI Import taxa A retornar JZG *113-D 43,00 LGF *428-N 43,00 SAEA *552-L 43,00 ABV *345-W 43,00 GMB *857-N 43,00 MRM *262-Y 43,00 AAG *267-C 43,00 MEMV *922-K 43,00 JMGG *811-A 43,00 Sisè.- NOTIFICAR la present Resolució a les persones interessades. Setè.- RATIFICAR la present Resolució a la propera sessió del Ple de la Corporació que celebri aquest Ajuntament. La senyora Meritxell Humbert (ERC) justifica el seu vot a favor de la proposa perquè s aboni la quota del pàrquing als usuaris afectats del mal servei. Fa saber que en la celebració de la comissió informativa, el Regidor d Urbanisme va explicar que no existia un conveni d emergències i retreu al govern que continuï donant les culpes a l anterior equip de govern. Lamenta que s ha fet una mala gestió de l avaria i recorda que en casos similars, l anterior govern havia trobat solució en menys de 48 hores. A continuació, el senyor Juan Manuel Cividanes (VV) insisteix en que el problema no era una emergència sinó una mala gestió heretada de l anterior equip per no tenir un contracte de manteniment. Actualment s està valorant si continuar amb la mateixa empresa o canviar a una altra amb servei 24 hores. Es mostra crític am Iguana, l empresa encarregada de gestionar del software del pàrquing perquè havia canviat els protocols sense previ avís. 8

9 La senyora Vanesa González (V365) diu ens ho prenem a conya que tot el que passa és culpa de l anterior equip de govern. Considera que van deixar una bona herència al nou govern, i en conseqüència, els demana que facin autocrítica, assumeixin les responsabilitats i governin. Posa exemples de la bona herència que els han deixat com és la celebració del Vilashopping. La senyora Alcaldessa demana, si us plau, a la senyora Vanesa González que es cenyeixi al punt de l ordre del dia que és la ratificació del decret compensació abonats pàrquing del mes de maig de Justificant la seva intervenció, la senyora Vanesa González explica que per al lusions del senyor Cividanes, ella volia parlar de la bona herència que van deixar. El senyor Juan Manuel Cividanes recorda que el conveni amb l empresa Iguana el va signar la senyora Vanesa González i per tant la responsable és ella. Per últim, la senyora Vanesa González torna a insistir en que abans el problema es solucionava en 24 hores, mentre que ara el govern ha trigat un mes. Sotmès l assumpte a votació, l acord s aprova per unanimitat de tots els membres assistents; 17 vots favorables (PSC, VA, VV, DECIDE, V365, ERC i CiU). III.-ÀREA D OBRES, URBANISME, SERVEIS MUNICIPALS I MEDI AMBIENT. III.I.- PROPOSTA D ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D OBRES DE REFORMA DE LES PISCINES DE CAN TITÓ DE VILANOVA DEL CAMÍ. FASE 1. Vist que pel Regidor de l Àrea es va informar la necessitat de realitzar la contractació de les obres consistents a la Reforma de les piscines de Can Titó, Fase 1. Aprovat el Projecte d'obres corresponent, efectuat el replanteig i existint la disponibilitat dels terrenys, s'incorpora a aquest expedient de contractació. Aquest Ajuntament no compta amb mitjans materials ni personals per escometre aquesta obra. Vist que donada la característica de l'obra es considera com a procediment més adequat el procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa diversos criteris d'adjudicació, amb caràcter plurianual. Vist que consta a l expedient informe d'intervenció sobre el percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent. Vist que amb data 24/04/2017 es va emetre Informe per Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir i vist que, de conformitat amb el mateix, l'òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte. 9

10 Vist que per acord plenari de data 8 de maig de 2017, es va aprovar iniciar l'expedient per a la contractació referenciada motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació proposada. Així mateix es va aprovar l'expedient de contractació juntament amb els Plecs de Clàusules Administratives per a l'adjudicació del contracte d'obres consistents a la Reforma de les piscines de Can Titó, Fase 1, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació, i es va autoritzar la despesa que suposa l'adjudicació. Vist que amb data 12/05/2017 es va publicar anunci de licitació per termini de vint-i-sis dies en el Butlletí Oficial de la Província i en el Perfil de contractant de l'òrgan de contractació, a fi que els interessats presentessin les seves proposicions. Vist que la licitació va ser objecte d al legacions, que varen ser resoltes pel ple de l Ajuntament en sessió de data 21 de juny de 2017, procedint-se a la publicació d un nou anunci de licitació en el BOPB de data 23 de juny de Vist que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en l'expedient. Vist que amb data 21/07/2017 es va constituir la Mesa de contractació, òrgan competent per a la valoració de les proposicions. Vist que amb data 16 d agost de 2017, la Mesa de Contractació, i d acord amb l informe tècnic de valoració, va acordar excloure a l empresa M. i J. GRUAS, SA, per haver donat informació del sobre 2B en el sobre 2A. Vist que amb data 23 d agost de 2017, en base als informes tècnics de valoració, es proposà com a oferta econòmicament més avantatjosa a l'empresa VORACYS, SL. Vist que amb data 23/08/2017 es va requerir al licitador que va presentar l'oferta econòmicament més avantatjosa, perquè presentés la documentació justificativa, al fet que fan referència els articles 146 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, així com justificació de la constitució de la garantia definitiva i, a més, que disposa dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte. Vist que amb data 06/09/2017, el licitador VORACYS, SL, va constituir garantia definitiva per import de ,95 euros i va presentar els documents justificatius exigits. Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, al Ple de l Ajuntament es formula la següent proposta: 10

11 Primer.- Excloure de la licitació a l empresa M. i J. GRUAS, SA, per haver donat informació del sobre 2B en el sobre 2A. Segon.- Adjudicar a l'empresa VORACYS, SL, el contracte d'obres consistent en la Reforma de les piscines de Can Titó, Fase 1, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació, amb caràcter plurianual, amb estricta subjecció al plec de clàusules administratives particulars, al Plec de clàusules administratives generals de contractació de l Ajuntament de Vilanova del Camí, i a la proposta formulada per l empresa, per un import de ,00 euros més ,79 euros d IVA amb un total de ,79 euros IVA inclòs, i un termini d execució de 3 mesos. Tercer.- Disposar la despesa que anirà amb càrrec al/als pressupost/os i partida/es següent/s: Any Partida Import net Import IVA Import Total pressupostària , , , , , ,37 TOTALS , , ,79 Quart.- Notificar, en els termes previstos en l'article del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris. Cinquè.- Notificar a VORACYS, SL, adjudicatari del contracte, el present acord i citar-lo per a la signatura del contracte que tindrà lloc en el termini màxim de 15 dies hàbils des de la recepció de la notificació de l adjudicació. Sisè.- Formalitzat el contracte s'haurà de presentar pel contractista el Pla de Seguretat i Salut de l'obra ajustat a l'estudi de Seguretat i Salut del Projecte per a la seva aprovació per l'ajuntament previ informe del Coordinador de Seguretat i Salut i la seva posterior comunicació a l'autoritat laboral. Efectuat aquest tràmit es procedirà a l'acta de replanteig i inici de l'obra. Setè.- Publicar la formalització del contracte d'obres de la Reforma de les piscines de Can Titó, Fase 1 en el Perfil de contractant, i publicar anunci en el Butlletí Oficial de la Província en el termini de quaranta-vuit dies a comptar des de la data del present acord. Vuitè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat amb el que es disposa en l'article del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. Novè.- Remetre al Tribunal de Comptes una còpia certificada del document en el qual es formalitzi el contracte, acompanyada d'un extracte de l'expedient. Tot això, dins dels tres mesos següents a la formalització del contracte. 11

12 En primer lloc intervé el senyor Jordi Barón (CiU) justificant el seu vot d abstenció en la línia d anteriors votacions sobre el tema i per no paralitzar el projecte. Explica la seva postura al legant l increment del projecte de ,00 que segons diu anirà en detriment de les arques municipals i d un major endeutament. Finalitza el seu torn aconsellant al govern a estalviar molt per poder arribar a aquest import. Per la seva banda, la senyora Meritxell Humbert (ERC) avança que també votaran abstenció perquè volen que el projecte es realitzi. Lamenta que no se ls hagi fet partícips d aquest nou projecte malgrat que ho van sol licitar. La senyora Alcaldessa interromp a la senyora Humbert recordant-li que la proposta del projecte ja es va debatre en el Ple i que avui és debat l adjudicació del contracte d obres. Reprèn el seu discurs la senyora Humbert mostrant també el seu desacord respecte el sobrecost del nou projecte i el major endeutament que això comportarà. Vol fer menció a la celebració de la mesa de contractació on un dels aspectes que es va puntuar més en el concurs a l hora d adjudicar l obra va ser la rapidesa en la seva execució, concretament en tres mesos. En aquest sentit i tenint en compte l infraestructura del projecte preferirien que es faci en més temps i de qualitat. En la mateixa línia, la senyora Vanesa González (V365) anuncia el seu vot d abstenció i expressa que el cost del projecte supera amb escreix el que havia elaborat l anterior equip de govern i que s ajustava millor a la dimensió i el preu que pot pagar Vilanova del Camí. Considera que aquest nou projecte és molt agosarat i pregunta al govern, com ja ho va fer en un altre ple, d on sortiran els gairebé ,00 de més. El senyor Juan Manuel Cividanes (VV) retreu a l oposició que ara es queixi de no haver pogut participar en la decisió del projecte mentre que quan eren al govern tampoc no els van convidar a participar. Accepta que li diguin que el projecte no els agrada políticament o econòmicament però insisteix en que els primers que no van deixar participar en el projecte van ser ells. També recorda el que considera errors de l antic projecte. La senyora Alcaldessa demana al senyor Cividanes cenyir-se al punt. Finalment el senyor Cividanes puntualitza que s han fet modificacions per donar un millor servei. Intervé la senyora Vanesa González advertint que cada vegada que el senyor Cividanes falti a la veritat ho diran. Insisteix en que menteix perquè sí que s havia consultat a regidors de l oposició sobre el projecte i li recorda que quan estava a l oposició mentia molt però ara al govern dir mentides és més greu. 12

13 La senyora Alcaldessa dóna l ús de la paraula a la senyora Imma González i li demana que sigui breu en la seva intervenció. Demana també a la senyora Vanesa González que respecti el torn d intervenció de la resta de regidors. La senyora Imma González (DECIDE) tornar a recordar com li van explicar el projecte amb un dibuix fet a mà. També li diu a la senyora Vanesa González que a l oposició tampoc s ha de faltar a la veritat. Sotmès l assumpte a votació, l acord s aprova amb els vots a favor de PSC, VA, VV, DECIDE (9 vots) i amb l abstenció de, V365, ERC i CiU (8 vots). IV.- ÀREA DE JOVENTUT, CULTURA, EDUCACIÓ, PARTICIPACIÓ CIUTADANA, AGERMANAMENT I SOLIDARITAT. IV.I.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET 906/2017, DE 5 DE SETEMBRE D ADJUDICACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE LES LLARS D INFANTS MUNICIPALS, EL MOLINET I LA BALDUFA. Vist que amb data 29 de maig de 2017 per la Regidora de l Àrea es va assenyalar i va informar la necessitat de realitzar la contractació del servei de gestió mitjançant concessió administrativa, del servei públic de les escoles bressol municipals de Vilanova del Camí. Vist que, donada la característica de la concessió de serveis que es pretén en aquest Ajuntament, es considera com a procediment més adequat el procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació. Vist que amb data 01 de juny de 2017 es va emetre informe d'intervenció sobre el percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent. Vist que amb data 8 de juny de 2017 es va emetre Informe per Secretaria sobre la Legislació aplicable, el procediment a seguir i l'òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte. Vist que amb data 10 de juliol de 2017, per acord Plenari es va aprovar iniciar l'expedient per a la contractació referenciada motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació proposada; es va aprovar l'expedient de contractació juntament amb els Plecs de Clàusules Administratives i de Prescripcions Tècniques per a l'adjudicació del servei, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació. Així mateix es va autoritzar la despesa que suposa l'adjudicació del mateix, convocant la seva licitació. 13

14 Vist que amb data 19 de juliol es va publicar anunci de licitació per termini de quinze dies en el Butlletí Oficial de la Província, en el Perfil de contractant de l'òrgan de contractació i a la seu electrònica de l'ajuntament, a fi que els interessats presentessin les seves proposicions. Vist que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en l'expedient. Vist que amb data 16 d agost es va constituir la Mesa de contractació, òrgan competent per a la valoració de les proposicions. Vist que en data 23 d agost de 2017, la Mesa de contractació va acordar el següent: Primer.- Excloure a les empreses següents, d acord amb l informe jurídic i tècnic que consten a l expedient, pels motius que s indiquen: - Universal Adventures, SL. Haver donat informació del sobre 2B (millores) en el sobre 2A: - Serveis Educatius Cavall de Cartró. Incompliment de les exigències del plec de clàusules administratives particulars que regeix la contractació, ja que el projecte tècnic supera la limitació de 50 folis. Segon.- Proposar com a licitador amb l oferta econòmicament més avantatjosa en la licitació del servei de gestió mitjançant concessió administrativa, del servei públic de les escoles bressol municipals de Vilanova del Camí, a l empresa SERVEIS A LES PERSONES ENCÍS, SL, amb estricta subjecció al plec de clàusules administratives particulars, plec de prescripcions tècniques i a la proposta presentada per l empresa, per un import de ,63 euros, exempts d IVA. Vist que es va requerir al licitador que amb l'oferta econòmicament més avantatjosa perquè presentés la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i constituís la garantia definitiva, i a més que disposa dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte. Vist que el licitador SERVEIS A LES PERSONES ENCÍS, SL, va constituir garantia definitiva per import de ,33 euros i va presentar els documents justificatius exigits. Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb l'establert en l'article i la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, el Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. Per tot això, i d acord amb els antecedents i informes tècnics que es troben a l expedient, es proposa al Ple de la Corporació l adopció del següent ACORD: 14

15 ÚNIC.- RATIFICAR el Decret de l Alcaldia 906/2017, de 5 de setembre, la part dispositiva del qual es transcriu a continuació: Primer.- Excloure a les empreses següents, d acord amb l informe jurídic i tècnic que consten a l expedient, i pels motius indicats anteriorment - Universal Adventures, SL - Serveis Educatius Cavall de Cartró Segon.- Adjudicar a l'empresa SERVEIS A LES PERSONES ENCÍS, SL, el contracte del servei de gestió mitjançant concessió administrativa, del servei públic de les escoles bressol municipals de Vilanova del Camí, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació, aprovada per acord Plenari de data 10/07/2017 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de data 19/07/2017, i en el Perfil de contractant de l Ajuntament de Vilanova del Camí, amb estricta subjecció al Plec de Clàusules Administratives particulars, plecs de prescripcions tècniques i a la proposta formulada per l empresa, per un import anual de ,63 euros exempts d IVA. Tercer.- Disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació del pressupost vigent de despeses. Quart.- Notificar, en els termes previstos en l'article del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris. Cinquè.- Notificar a SERVEIS A LES PERSONES ENCÍS, SL, adjudicatari del contracte, la present Resolució. Sisè.- Publicar la formalització del contracte del servei de gestió mitjançant concessió administrativa, del servei públic de les escoles bressol municipals de Vilanova del Camí en el Perfil de contractant de l'ajuntament, i publicar anunci en el Butlletí Oficial de la Província en el termini de quaranta-vuit dies a comptar des de la data de la present Resolució. Setè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat amb el que es disposa en l'article del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, el Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. Vuitè.- Ratificar la present resolució en la propera sessió plenària que se celebri. La senyora Meritxell Humbert (ERC) justifica el seu vot a favor perquè la proposta s ajusta al que demanaven. S ha mantingut la mateixa proposta econòmica que mantindrà el servei de les llars d infants amb les mateixes condicions que hi havia fins ara. 15

16 La senyora Alcaldessa puntualitza que aquest era un concurs públic i obert que podia guanyar qualsevol empresa i diu que no es donen contractes a dit. Breument la senyora Humbert assenyala que es referia concretament en el cas de canvi d empresa si es contemplava la subrogació del personal. La senyora Alcaldessa li demana disculpes pel mal entès. Sotmès l assumpte a votació, l acord s aprova per unanimitat de tots els membres assistents; 17 vots favorables (PSC, VA, VV, DECIDE, V365, ERC i CiU). V.- PRECS I PREGUNTES La senyora Alcaldessa assenyala que abans de donar la paraula als regidors del Consistori, donen resposta a les preguntes plantejades en el ple passat. El senyor Juan Manuel Cividanes (VV) informa a la senyora Meritxell Humbert de les xifres sobre el cost del nou servei d enllumenat municipal, que diu, s estima en uns ,00 anuals, front els ,00 que es pagaven fins ara. D altra banda, diu a la senyora Vanesa González que l obra de la plaça Francisco Guisado que l actual equip de govern ha modificat, finalment ha suposat un estalvi de ,00 respecte del projecte de l anterior equip. A continuació la senyora Alcaldessa dóna explicacions sobre el comunicat que l equip de govern va repartir per les llars amb el posicionament sobre la gestió municipal del servei de neteja que va suposar un cost de 510,00 i que va assumir l Ajuntament. I sobre el desplaçament a l aeroport d ella i de la regidora Imma González, diu que va ser en taxi i amb un cost per a l Ajuntament de 190,00 Interromp la seva intervenció per cridar a l ordre a les regidores Vanesa González i Rosi Grados. Assenyala que van optar per traslladar-se en taxi degut a les hores intempestives del vol d anada i tornada, i puntualitza que l Ajuntament assumeix el cost del quilometratge i del pàrquing del vehicle propi quan els desplaçaments són per motius de feina, tant dels funcionaris com dels polítics. Per la seva part, la senyora Imma González (DECIDE) informa que dos dies després de la celebració del ple de juliol es van signar els convenis amb les entitats. Mostra un document que van enviar el regidor Jordi Barón i les regidores Meritxell Humbert i Vanesa González a les entitats en el que deien que no havien estat notificats. La senyora Imma González diu és rotundament fals, i mostra també la invitació que el govern va enviar als regidors de l oposició, via e-notum el 15 de juny de 2017, en la qual se ls convidava a formar part de la valoració de les subvencions. Finalment diu que a ella la poden desprestigiar però demana que a les entitats no les utilitzin. 16

17 La senyora Alcaldessa dóna pas a les preguntes per part dels regidors de l oposició. En primer lloc intervé el senyor Jordi Barón (CiU) demanant als membres del govern que no es posin nerviosos i mantinguin també la calma en les seves intervencions. Critica d inadmissible i d indigne la despesa de 510,00 que ha assumit l Ajuntament, perquè considera que el contingut del comunicat era parcial, polític i difamatori. En la mateixa línia, assenyala que quan ells es traslladaven a l aeroport, tot i ser hores intempestives, ho feien amb els seus vehicles particulars repartint entre els regidors el cost del quilometratge i no el passaven a l Ajuntament. La senyora Meritxell Humbert (ERC) diu a la senyora Alcaldessa que no ha respectat el ROM (Reglament Orgànic Municipal) perquè les qüestions que van plantejar en el ple del mes de juliol s haurien d haver contestat per escrit en el termini d un mes. Assenyala també que falten respostes a diferents qüestions: Sobre el manifest i la moció de les persones LGTBI recorda que van demanar l elaboració d un pla local LGTBI assenyalant el recurs que posava a disposició la Diputació per aquest pla. Aprofita per demanar poder participar en l elaboració del pla. Reclama la informació del cost de la posada en marxa, del pla organitzatiu i la viabilitat econòmica del servei de la neteja. Demana la postura definitiva del govern sobre el projecte del carrer Cervantes i sobre la modificació del POUM. A continuació planteja al govern nous precs i preguntes: Sobre l acomiadament d una treballadora de la neteja que havia aprovat l oposició amb molt bona nota i amb deu anys d experiència, considera que després de revisar la documentació de l expedient la decisió no va ser motivada tècnicament i creu que això pot arribar a costar molts diners als vilanovins. Des del grup d ERC es suma també al record i el condol a la família i els amics de la jove Marina Rosillo. Pel que fa a la celebració de la Festa Major demana els costos i puntualitza que tot i que no se ls ha deixat participar, la valoració en general és positiva. Pregunta sobre les actuacions de la Policia Local. Aprofita per felicitar a tots aquells que han participat en la Festa Major; les entitats i associacions, els treballadors municipals, la comissió de festes i sobre tot els veïns i les veïnes. Trasllada unes queixes d uns veïns sobre incidents per talls de carrer i recorda que abans aquestes decisions i les relacionades amb aquest tema es prenien en les comissions de vialitat. Lamenta que en vuit mesos no s hagi convocat cap comissió per part del nou govern. Tona a insistir en el problema del sauló de l escola Marta Mata. 17

18 Es dirigeix a la senyora Imma González per dir-li que quan parla de la invitació per la valoració de les subvencions a les entitats, està faltant a la veritat perquè a ella no l han convidat mai per aquest tema. Finalment critica també d indigne la despesa pública ocasionada pel comunicat del govern desprestigiant alhora a regidors i a una empresa que havia treballat per l Ajuntament i adverteix que l empresa ha iniciat accions legals. Seguidament intervé la senyora Vanesa González (V365) mostrant el seu suport i condol a la família de la Marina Rosillo. Torna a demanar la informació del cost de la posada en marxa del nou servei de la neteja, si estan tots els centres coberts a nivell de material i la distribució de les treballadors. També vol saber els motius de l acomiadament d una treballadora d aquest servei. Assenyala que no se ls ha aclarit la penalització que ha suposat per l Ajuntament la modificació del projecte de la plaça Francisco Guisado que ha acabat guanyant la mateixa empresa. Reconeix que evidentment hi ha un estalvi perquè el nostre projecte era molt més agosarat i responia a un compromís assumit per mitjà d un procés de participació amb les escoles un parc amb instal lacions per a nens i nenes més grans. Reitera la postura mostrada pels regidors de CiU i ERC en relació al cost del comunicat enviat per l equip de govern. Argumenta que s han equivocat perquè el cost d aquest comunicat l haurien d haver assumit els grups que formen part del govern i no els vilanovins i les vilanovines. Es dirigeix a la senyora Imma González per dir-li que és incongruent que quan estava a l oposició era molt escrupolosa amb les despeses que havia d assumir l Ajuntament ocasionades pel govern, com per exemple el desplaçament dels regidors a l aeroport per viatges d agermanament. Assegura que mai els regidors havien passat el quilometratge en concepte de trasllat a l aeroport i en consideració aquests 190,00 se ls podria haver estalviat l Ajuntament. I per últim diu que agrairien que responguessin el que pregunten. La senyora Alcaldessa dóna xifres sobre el cost actual del servei de neteja que és d uns ,00 enfront dels ,00 que es pagaven fins ara. Intervé la senyora Vanesa González preguntant a la senyora Alcaldessa quants carros de la neteja tenen actualment i assenyala que abans disposaven de vint-i-dos carros per les vint-i-dues treballadores de la neteja. La senyora Alcaldessa precisa que actualment hi ha onze carros més grans amb més equipament que els anteriors. 18

19 Torna a insistir la senyora Vanesa González amb el material de la neteja i ara pregunta si tots els centres disposen dels aparells per posar el paper higiènic. La senyora Alcaldessa diu a la senyora Vanesa González que si detecta alguna deficiència no cal que s esperi a la celebració del ple i ho comuniqui abans. La senyora Vanesa González torna a demanar un llistat detallat del material actual per poder comparar-ho amb al que hi havia abans. També vol saber sobre la qualitat del servei. En aquest sentit, pregunta qui netejarà ara els edificis municipals que abans ho feien el personal directe del TAC. La senyora Alcaldessa informa que les vint-i-tres treballadores de la neteja que s han contractat han passat a trenta hores setmanals, a excepció dels mesos de juliol i agost, que per conveni redueixen una hora. En total, es disposen de més hores pel servei de la neteja. Finalment la senyora Vanesa González demana un informe del servei de la neteja amb la distribució de les treballadores, les hores que fan a cada centre i el material del que disposen. El senyor Jordi Barón diu a la senyora Alcaldessa que les quantitats que ha donat no sumen ,00. La senyora Alcaldessa posa a disposició del senyor Barón l informe d intervenció perquè pugui revisar les dades. A continuació llegeix de nou l informe: capítol I despeses de personal ,00 i detalla les dues partides del capítol II que suposa una despesa de ,00, que en total suma els ,00. Per la seva part, la senyora Eva Vadillo pregunta a la senyora Meritxell Humbert sobre la consulta de l escola Marta Mata. La senyora Meritxell Humbert assenyala que volia dir a la plaça que hi ha situada davant de l escola Marta Mata que falta sauló. Intervé novament la senyora Eva Vadillo precisant que quan tinguin la valoració de la Festa Major se ls farà arribar. Recorda també que a ella no l havien convidat mai a participar en l elaboració de la Festa Major, tot i així, assenyala que per l any que ve se ls convidarà a participar. 19

20 I per últim, la senyora Alcaldessa diu que la resta de preguntes les contestaran per escrit. I no havent més assumptes a tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 20:05 hores, lliurant-se la present acta, que com a Secretària, CERTIFICO. L Alcaldessa La Secretària Accidental Vilanova del Camí, document signat electrònicament al marge 20

Sitemap