SIAP. Consulta d'expedients. 22/03/2011 Parlament de Catalunya - Base de Da. parlament.cat/web/ /siap?strutsa 1/1.


Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "SIAP. Consulta d'expedients. 22/03/2011 Parlament de Catalunya - Base de Da. parlament.cat/web/ /siap?strutsa 1/1."

Transcripción

1 22/03/2011 Parlament de Catalunya - Base de Da SIAP Inici SIAP > Consulta d'expedients Consulta d'expedients Detall expedient Proposta de resolució sobre la difusió i el foment dels escacs Legislatura 8 Núm. expedient /08 Tipologia tramitació Proposta de resolució Tipologia finalització Resolució Data obertura Núm. registre Proponents GP PSC-CpC GP ERC GP ICV-EUiA Situació C loenda política Descriptors difusió de la cultura, joc Núm. expedient definitiu R0752/VIII Títol definitiu Resolució 752/VIII del Parlament de C atalunya, sobre la difusió i el foment dels escacs Procediment Ordinari Veure els tràmits de l'expedient Expedients associats /08 Veure'n els tràmits parlament.cat/web/ /siap?strutsa 1/1

2 Núm. 784 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 30 de juliol de TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APRO- VAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ RESOLUCIONS Resolució 751/VIII del Parlament de Catalunya, sobre els criteris d elecció idiomàtica dels continguts dels canals de Radiotelevisió Espanyola Tram /08 Adopció Sessió núm. 59, , DSPC-C 905 La, en la sessió tinguda el dia 21 de juliol de 2010, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la incorporació de la versió catalana de les produccions als canals d àudio de RTVE (tram /08), presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió, i l esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d Esquerra Republicana de Catalunya i el Grup Parlamentari d Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg ). Finalment, d acord amb l article 146 del Reglament, ha adoptat la següent Resolució El Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar al Govern de l Estat el canvi de criteris d elecció idiomàtica dels continguts que emeten els canals de Radiotelevisió Espanyola per a fer possible: a) Que les produccions originals catalanes es puguin sentir almenys en català. b) Que en les produccions de les quals consti que hi ha la versió doblada al català s incorpori aquesta versió al canal d àudio corresponent. c) Que la llengua d emissió de les produccions originals catalanes o que tinguin versió doblada al català sigui, per defecte, el català i que les versions d aquestes produccions estiguin disponibles en les altres llengües al canal d àudio corresponent. Palau del Parlament, 21 de juliol de 2010 El secretari de la Comissió Antoni Llevot i Lloret de la Comissió Maria Mercè Roca i Perich Resolució 752/VIII del Parlament de Catalunya, sobre la difusió i el foment dels escacs Tram /08 Adopció Sessió núm. 59, , DSPC-C 905 La, en la sessió tinguda el dia 21 de juliol de 2010, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la difusió i el foment dels escacs (tram /08), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari d Esquerra Republicana de Catalunya i el Grup Parlamentari d Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Finalment, d acord amb l article 146 del Reglament, ha adoptat la següent Resolució El Parlament de Catalunya insta el Govern a declarar els escacs d utilitat pública i a emprendre actuacions per a difondre ls i fomentar-ne la pràctica entre la població catalana, especialment en els àmbits de l educació, lúdic i de la salut. Palau del Parlament, 21 de juliol de 2010 El secretari de la Comissió de la Comissió Antoni Llevot i Lloret Maria Mercè Roca i Perich Resolució 753/VIII del Parlament de Catalunya, sobre el compromís de l Estat espanyol amb la defensa dels drets humans Tram /08 Adopció Comissió de Cooperació i Solidaritat Sessió núm. 28, , DSPC-C 908 Comissió de Cooperació i Solidaritat La Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió tinguda el dia 22 de juliol de 2010, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el compromís de l Estat espanyol amb la defensa dels drets humans (tram /08), presentada per tots els grups parlamen taris. Finalment, d acord amb l article 146 del Reglament, ha adoptat la següent TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

3 21 de juliol de 2010 diari DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Sèrie C - Núm més sensibilitat per la llengua catalana, fins i tot quan hi havia TV3. Jo crec que és important reconèixer-ho, i que ha estat precisament en els darrers anys on s han fet retalls importants i, fins i tot, tant a Ràdio 4 com a Ràdio Televisió Espanyola ha perillat aquesta posició. Nosaltres votarem a favor de la proposta. Ens agradaria, doncs, que la mateixa sensibilitat que li demanem a Ràdio Televisió Espanyola se li demani també a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i, per tant, a TV3, en el mateix sentit, per la llengua castellana. Però jo crec que aquest és el model: la pluralitat, el bilingüisme, la pluralitat lingüística a Catalunya, però, ho repeteixo, tant la que se li ha de demanar al Govern de l Estat com la que se li ha de demanar al Govern de la Generalitat. I per això també demanaria coherència als grups parlamentaris, que parlen tant de pluralitat a Espanya però que s obliden de la pluralitat a Catalunya. Gràcies, senyora presidenta. Moltes gràcies. Senyora Ortega, ja s ha posicionat, però si vol fer ús de la paraula... La Sra. Ortega i Alemany Sí, agrair la unanimitat en aquest punt; jo crec que és important, sobretot, que hi hagin punts d acord de tots els grups polítics en temes com aquest. Únicament recordar-li al senyor López, doncs, que Televisió Espanyola, i especialment pel que fa a Sant Cugat, té un deute pendent amb el català, no? I, per tant, jo crec que a la corporació li hem de traslladar altres coses. L important és que aquí celebro que el seu grup en aquest sentit hagi tingut sentit comú sentit comú i aposti pel català i sobretot per una cosa, que és la normalització en aquest sentit. Gràcies. Doncs, si els sembla bé, podríem aprovar-la per assentiment. Sí? (La proposta de resolució és aprovada per assentiment.) Molt bé, moltes gràcies, doncs. Proposta de resolució sobre la difusió i el foment dels escacs (tram /08) Passem al punt número 2, que és la Proposta de resolució sobre la difusió i el foment dels escacs. Ha estat presentada pels tres grups que donen suport al Govern, i per defensar-la té la paraula l il lustre diputat Carmel Mòdol. El Sr. Mòdol i Bresolí Moltes gràcies, senyora presidenta. Aquesta proposta de resolució, que té un únic punt, permet posar en valor, fixar l atenció, declarar d utilitat pública una activitat intel lectual i esportiva com és la del joc dels escacs. És veritat que tots ho tenim molt clar, això que els escacs són beneficiosos, tant per a l activitat intel lectual, per a l activitat cognoscitiva, com per a crear en certa manera determinats estats de consciència que ajuden a la presa de decisions. Els escacs formen part dels estudis primaris a països que inclús al món occidental es consideren avançats, com són els Estats Units, on formen part dels estudis reglats. I entre els països avançats de l Europa occidental també se ls ha vist una utilitat, que és la de lluitar amb la pràctica dels escacs contra la proliferació de les malalties neurodegeneratives. La pràctica dels escacs comporta, en el vessant intel lectual, l augment de la capacitat d atenció i concentració, la millora del raonament lògic i de la memòria. I el fet d aprendre a estar en silenci serveix per fomentar i reforçar l adquisició d hàbits d estudi. A la vegada, es potencien substancialment les capacitats de càlcul, d anàlisi i de síntesi; es millora la percepció, la discriminació, la creativitat, la imaginació i la intuïció; es treballa l orientació espai-temps i es millora l expressió verbal. En la vessant de la personalitat està demostrat que estimula la iniciativa, l autocontrol, l autodisciplina, l esforç, la reflexió, el pensament crític i la responsabilitat; es millora, en definitiva, l organització i la planificació i es potencia l autoestima i l autonomia. El jugador d escacs és responsable de les seves pròpies decisions, perquè en el joc dels escacs l atzar no té cap influència. Els escacs, en definitiva, són importants per a l estimulació del pensament, atès que en la seva pràctica convergeixen dos tipus de raonament. El convergent que no té res a veure amb la ideologia convergent (rialles), que consisteix a saber aplicar els procediments i els raonaments lògics escaients per arribar a solucions correctes. Aquest raonament convergent es pot ensenyar i aprendre. I també estimula el pensament divergent el pensament divergent també és estimulat (rialles), dit divergent o creatiu, on, en funció dels coneixements i/o experiències prèvies, es dóna una resposta o una altra s estimula la creativitat diferent, segons la persona i les circumstàncies del moment. Aquesta capacitat de creació es pot potenciar, però és molt difícil d ensenyar perquè es basa en la intuïció. En definitiva, senyores i senyors diputats, considerem que la pràctica dels escacs és absolutament recomanable en tots els grups d edats, perquè en cada grup d edat estimula experiències concretes i singulars. Estimula també la igualtat entre les persones: quan s asseuen davant d una taula d escacs, què és, què ha estat i què vol ser el contrincant o l adversari no té res a veure, és una intel ligència contra una altra intel ligència. I, en aquest sentit, la proposta de resolució insta el Govern a declarar els escacs d utilitat pública i a emprendre actuacions per a la seva difusió, fomentar-ne la pràctica entre la població catalana, especialment en els àmbits de l educació, el lúdic i el de la salut. Finalment, ja que fins ara he parlat en nom dels tres grups que donen suport al Govern, el Grup Parlamentari d Esquerra Republicana vol donar especialment les gràcies, i volem que consti en acta, al senyor Jordi Prió, que ha set el que ha actuat com a abanderat d aquesta SESSIÓ NÚM. 59

4 Sèrie C - Núm. 905 diari DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 21 de juliol de 2010 proposta de resolució des de l àmbit privat, i reconèixerli la seua feina, la seva dedicació. I ho direm amb una frase molt independentista: si tinguéssem mil patriotes al nostre país que defensessin la causa catalana amb la mateixa vehemència i persistència que el senyor Jordi Prió ha defensat la causa dels escacs, Catalunya ja seria independent. (Rialles.) Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Mòdol. Senyora Vidal, té la paraula. La Sra. Vidal i Huguet Moltes gràcies, senyora presidenta. Molt bon dia, senyores i senyors diputats i tota la gent que ens acompanya en aquesta comissió. Deixi m que li digui per començar, senyor Mòdol, que sí que el nostre grup..., jo particularment em pensava, com algun altre il lustre diputat, que vostè preferia les dames abans que el rei, la reina i el castell! (Rialles.) És a dir, rei, reina, però..., però república independent, eh que sí? Dit això, nosaltres donarem suport a la proposta de resolució, però també deixi m que li digui les raons que ens motiven a donar-hi suport. D entrada, el cervell és la part del cos, per a la ciència, més fosca i menys estudiada. Qualsevol cosa que neurològicament l estimuli..., els escacs..., sumen també a pensar, i a pensar bé i amb criteri, llegir, aprendre llengües, nedar, córrer no només els escacs. És veritat que vostè hi ha fet, allò..., molta reflexió, perquè segurament li feia molta por que..., home, perquè aquí hem votat donar suport als campionats de botifarra; ara als escacs. I vostè devia tenir, allò, una certa por de dir: «Ai, ai, ai, com passarem això per aquesta comissió?» I ja em pensava que no ho diria, i és veritat que al final de tot vostè ha dit que hi ha gent que treballa és a dir, més enllà del que és allò, el joc purament i simplement en tot el que és la teoria també del joc, a fer-ne publicacions, a traduir-les, que això dóna projecció al que es fa des de Catalunya. Li ha costat de dir-ho, ho ha dit molt al final, i vostè ho ha volgut vendre més per la part de la salut. En tot cas, els escacs és veritat que són un joc d intel ligència, d habilitat, com molts d altres. Per tant, aquesta proposta de resolució si té sentit de veritat perquè si no, es podrien fer moltes altres coses que a nivell d oci, de salut i d aprenentatge estimulen el cervell, doncs, té sentit sobretot per això, no?: perquè des de les terres de Lleida hi ha gent que en la teoria projecta també la nostra cultura. Moltes gràcies, senyora presidenta. Gràcies a vostè. Senyor Rafael López, té la paraula. El Sr. López i Rueda Gràcies, senyora presidenta. Nosaltres votarem a favor de la proposta de resolució. Abans deia el senyor Mòdol, fent broma, que..., feia la referència a l apartat convergent i ho deia sense cap tipus d ideologia. Nosaltres pensem i estem contents que aquesta proposta de resolució el que vol és que els escacs siguin quelcom popular, també sense fer ideologia, en aquell mateix sentit. I tots, com que escombrem cap a casa, doncs, també havíem de fer això. A veure, nosaltres considerem que els escacs actualment són un esport reconegut a nivell internacional a 156 països, però, més enllà que sigui un esport ja reconegut, tot el que comporta l estratègia, vostè ho ha definit molt bé, és quelcom que nosaltres pensem que hem de potenciar a casa nostra, hem de potenciar a les nostres escoles i és important que ho potenciem. I, a més, perquè els escacs tenen una història que és la pròpia història del món. I sobretot a Catalunya i a Espanya s encaixa dintre d aquesta història del món, des de l Índia, des de l imperi persa, des dels àrabs, des de Constantinoble, fins que arriben a casa nostra. Recordem que aquí a casa nostra hi ha hagut grans jugadors d escacs i en l època de Felip II, doncs, Espanya era una potència en l àmbit dels escacs. Per tant, jo crec que hem de recuperar aquesta potència que vam ser, hi hem de donar tot el suport, no només des de la vessant esportiva, sinó també des de la vessant cognitiva que té, important. I, per tant, nosaltres, senyora presidenta, donarem suport a aquesta iniciativa. Moltes gràcies. (El Sr. Mòdol i Bresolí demana per parlar.) Senyor Mòdol, té la paraula. El Sr. Mòdol i Bresolí Gràcies, presidenta. Per al lusions. Per aclarir a la il lustre diputada senyora Vidal que jo conec les dames, però sóc més d escacs que de dames. I dintre dels escacs la meua peça preferida és la torre, no el rei. Gràcies. Si els sembla bé, també podríem aprovar aquesta proposta de resolució per assentiment. Sí? (La proposta de resolució és aprovada per assentiment.) Molt bé, doncs, queda aprovada. I ara no se n vagin. La sessió se suspèn a les deu del matí i onze minuts i es reprèn a un quart d onze i tres minuts. Reprenem la comissió, aquesta última Comissió de Cultura d aquest període. 5 SESSIÓ NÚM. 59

5 31 de maig de 2010 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm Exposició de motius Hi ha qui considera els escacs simplement un joc de taula o un esport associat a un col lectiu de persones amb elevades capacitats intel lectuals. En canvi, cada vegada més, s utilitza els escacs com una eina pedagògica de primer ordre en els centres educatius per tal de millorar el rendiment escolar i contribuir a l educació integral de l alumnat. Últimament també s està impulsant la pràctica dels escacs en el col lectiu de la gent gran per tal de fomentar l activitat mental, i així poder retardar o pal liar l aparipersones físiques per a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per diverses circumstàncies excepcionals i els mòduls del règim especial simplificat de l Impost sobre el valor afegit per a actuacions de renovació o reparació d habitatges particulars aprovats per l Ordre EHA/99/2010, de 28 de gener, per la qual es despleguen per a l any 2010 el mètode d estimació objectiva de l Impost sobre la renda de les persones físiques i el règim especial simplificat de l Impost sobre el valor afegit. Palau del Parlament, 12 de maig de 2010 Oriol Pujol i Ferrusola Xavier Pallarès i Povill Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU Proposta de resolució sobre el manteniment de l oferta del cicle formatiu de grau superior d higiene bucodental a l IES Cal lípolis, de Tarragona, i sobre la creació d un cicle formatiu de grau superior d higiene bucodental a l IES Baix Camp, de Reus Tram /08 Presentació Grup Parlamentari de Convergència i Unió Reg / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, A la Mesa de la Comissió d Educació i Universitats Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Meritxell Ruiz i Isern, Joan Miquel Nadal i Malé, i Carles Sala i Roca, diputats del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la següent Proposta de resolució Exposició de motius L Institut Cal lípolis és un IES que es troba al complex educatiu de la Laboral a Tarragona. Un centre educatiu amb més de 20 anys d història i que a dia d avui compta amb més de alumnes. A l IES Cal lípolis s imparteixen fins avui, 9 dels 13 cicles sanitaris existents, estudis sanitaris molt consolidats en aquest centre. El mes passat, el Departament d Educació va decidir suprimir el cicle formatiu d higiene bucodental amb arguments de reorganització dels cicles formatius. Diferents agents de Tarragona han manifestat la seva preocupació sobre com s ha pres aquesta decisió i no comparteixen els criteris que el Govern de la Generalitat ha fet servir per justificar la supressió. El cicle formatiu d higiene bucodental també està molt consolidat al centre ja que fa 15 anys que l imparteixen. El cicle ofereix 33 places per a l alumnat i les preinscripcions dels darrers anys han estat les següents: Curs : 101 preinscripcions Curs : 77 preinscripcions Curs : 65 preinscripcions És per aquest motiu que el Grup Parlamentari de Convergència i Unió, presenta la següent Proposta de resolució «El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 1. Mantenir l oferta del cicle formatiu de grau superior d higiene bucodental a l IES Cal lípolis de Tarragona. 2. Crear a l IES Baix Camp de Reus un nou cicle formatiu de grau superior d higiene bucodental.» Palau del Parlament, 3 de maig de 2010 Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Meritxell Ruiz i Isern, diputada del G. P. de CiU; Joan Miquel Nadal i Malé, Carles Sala i Roca, diputats del G. P. de CiU Proposta de resolució sobre la difusió i el foment dels escacs Tram /08 Presentació Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Parlamentari d Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa Reg / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, A la Mesa del Parlament El grups parlamentaris sotasignats, d acord amb el que preveu l article 145 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució sobre la difusió i el foment dels escacs TRAMITACIONS EN CURS

6 Núm. 723 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 31 de maig de ció de les malalties neurodegeneratives com, per exemple, l Alzheimer. Nombroses investigacions arreu del món han constatat que la pràctica dels escacs entre la seva població potencia tant les capacitats intel lectuals com el pensament creatiu, duent a terme importants beneficis en els àmbits de l educació, de la salut, i social. D aquesta manera, la pràctica dels escacs comporta en el vessant intel lectual l augment de la capacitat d atenció i concentració, la millora del raonament lògic i de la memòria, i el fet d aprendre a estar en silenci serveixen per fomentar i reforçar l adquisició dels hàbits d estudi. A la vegada, es potencien substancialment les capacitats de càlcul, d anàlisi i de síntesi; es millora la percepció, la discriminació, la creativitat, la imaginació i la intuïció; es treballa l orientació espai-temps i es millora l expressió verbal. En el vessant de la personalitat s estimula la iniciativa, l autocontrol, l autodisciplina, l esforç, la reflexió, el pensament crític i la responsabilitat; es millora l organització i la planificació i es potencia l autoestima i l autonomia. Els escacs, en definitiva, són importants per a l estimulació del pensament Proposta de resolució El Parlament Català insta el Govern a declarar els escacs d utilitat pública i a emprendre actuacions per a la seva difusió i fomentar-ne la pràctica a la població catalana, especialment en els àmbits de l educació, lúdic i de la salut. Palau del Parlament, 19 de maig del 2010 Miquel Iceta i Llorens, portaveu GP GSOC-CPC; Anna Simó i Castelló, portaveu GP ERC; Dolors Camats i Luis, portaveu GP ICV-EUiA PROCEDIMENTS DE PARTICIPACIÓ EN L APLICACIÓ DELS PRINCIPIS DE SUBSI- DIARIETAT I PROPORCIONALITAT PER LA UNIÓ EUROPEA Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a les estadístiques europees sobre conreus permanents Tram /08 Text presentat Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del Reg / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, A la Mesa del Parlament ASUNTO: PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO RELATIVO A LAS ESTADÍSTICAS EUROPEAS SOBRE CULTIVOS PERMANENTES. [COM (2010) 249 FINAL] En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dictamen motivado que exponga las razones por las que considera que la referida iniciativa de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad. Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Institución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea. Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este procedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo que se ha habilitado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea TRAMITACIONS EN CURS

Sitemap