Sr. José Ignacio Aparicio Ciria (M estimo Cervelló-PSC-CP)


Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Sr. José Ignacio Aparicio Ciria (M estimo Cervelló-PSC-CP)"

Transcripción

1 Ajuntament de Cervelló D acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i els dictàmens emesos per l Autoritat Catalana de Protecció de Dades, la present acta no incorpora les dades de caràcter personal de persones identificades o identificables. El caràcter públic de la sessió no comporta una habilitació per a la difusió del contingut dels diferents acords que ha d adoptar aquest òrgan col legiat, que continguin dades de caràcter personal. Les actes originals es troben custodiades a la Secretaria General de l Ajuntament de Cervelló i totes aquelles persones que tinguin la condició de legitimades podran accedir-hi al seu contingut adreçant-se a l esmentada Secretaria. PLE: 11/2015 SESSIÓ: ORDINÀRIA DIA: 17 DE SETEMBRE DE 2015 HORA: Des de les fins a les 22 hores. LLOC: Sala de Plens de l Ajuntament A C T A Assistents: President: Regidors: Sr. José Ignacio Aparicio Ciria (M estimo Cervelló-PSC-CP) Sra. Cristina Martínez Rodríguez (M estimo Cervelló-PSC-CP) Sra. Montserrat Canas Moldón (M estimo Cervelló-PSC-CP) Sr. Carlos Pérez Muñoz (M estimo Cervelló-PSC-CP) Sr. Juan Santiago Valea (M estimo Cervelló-PSC-CP) Sr. Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-AM) Sr. Òscar Vendrell i Fisas (ERC) Sr. Albert Racaj i Ferron (ERC) Sra. Irina Moreno i Martí (ERC) Sr. Jesús Arévalo i Bravo (CiU) Sra. Marian Herrera i Fernández (CiU) Sr. Eneko Nicolás Hernández (C s) Sra. Isabel Belmonte Fernández (CSP) Secretària accidental: Sra. Montserrat Bartol Mir

2 A Cervelló, el dia disset de setembre de dos mil quinze, essent les vint hores i quatre minuts, es reuneix el Ple a la sala de sessions de l Ajuntament, en sessió ordinària, i en primera convocatòria, sota la presidència del Sr. Alcalde José Ignacio Aparicio Ciria, i amb la concurrència de les tinentes d alcalde Sra. Cristina Martinez Rodríguez i Sra. Montserrat Canas Moldón, del tinent d alcalde Sr. Juan Santiago Valea, i dels regidors Sr. Carlos Pérez Muñoz, Sr. Josep Ramon Mut i Bosque, Sr. Òscar Vendrell i Fisas, Sr. Albert Racaj i Ferron, Sra. Irina Moreno i Martí, Sr. Jesús Arévalo i Bravo, Sra. Marian Herrera i Fernández, Sr. Eneko Nicolás Hernández, i de la tinenta d alcalde Sra. Isabel Belmonte Fernández, assistits de la sotasignant, secretària accidental de l'ajuntament, Sra. Montserrat Bartol Mir, la qual dóna fe. Oberta la sessió i declarada pública per la presidència, i un cop comprovada l existència del quòrum que cal perquè pugui ser iniciada, es procedeix a conèixer dels següents assumptes inclosos en l ordre del dia, i la inclusió d un assumpte amb caràcter d urgència. O R D R E D E L D I A 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors corresponents a la sessió extraordinària de data 1 de juliol de 2015 (núm. 8/2015), a la sessió ordinària de data 16 de juliol de 2015 (núm. 9/2015), i a la sessió extraordinària de data 1 de setembre de 2015 (núm. 10/2015). 2. ÀREA DE SERVEIS GENERALS I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 2.1. Declaració d especial interès municipal de les obres per a pintar la façana de l edifici situat al carrer Major, núm. 81 anomenat Can Bonastre del nucli urbà de Cervelló, inclòs en el document anomenat Precatàleg del Patrimoni històric artístic, als efectes del reconeixement de les bonificacions del 95 per cent de les quotes de l impost sobre construccions, instal lacions i obres i de la taxa per llicències urbanístiques Declaració d especial interès municipal de les obres d instal lació d un mòdul prefabricat al SES de Cervelló, situat en uns terrenys qualificats de parc urbà dins de l antic sector UA-11 L Eixample, als efectes del reconeixement de les bonificacions del 95 per cent de les quotes de l impost sobre construccions, instal lacions i obres i de la taxa per llicències urbanístiques Concreció de les actuacions a patrocinar per part de la mercantil SOREA, Sociedad regional de abastecimiento de aguas, SA en el marc del Conveni de col laboració subscrit el 29 de maig de 2012, entre l Ajuntament de Cervelló i la mercantil SOREA, SA per a la col laboració en activitats d interès general, per a l any Aprovació inicial de la modificació parcial de la Relació de Llocs de Treball de l Ajuntament de Cervelló per a l exercici Correcció d ofici d error material existent en la proposta i acord de fixació de la periodicitat de les sessions del Ple Aprovació de la proposta per a la fixació de les festes locals del municipi per a l any Dació en compte dels escrits presentats per l empresa ATLL CONCESSIONÀRIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SA, referents a l incompliment de pagament per part de la companyia concessionària del servei municipal d abastament d aigua potable en baixa, de les factures corresponents al subministrament d aigua en alta. 2

3 2.8. Correcció d ofici d error material existent en la proposta i acord de dació en compte de la designació dels portaveus titulars i suplents del grups polítics municipals creats per acord de Ple de data 1 de juliol de 2015, i tenir per constituïda la Junta de Portaveus. 3. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 3.1. Dacions en compte de decrets amb caràcter generalitzat Dacions en compte dels acords aprovats per la Junta de Govern Local de dates 13 i 27 de març, 10 i 24 d abril, 12 i 22 de maig, 5, 10 i 25 de juny, i 15 i 29 de juliol de Dacions en compte de decrets amb caràcter individualitzat Dació en compte del Decret d Alcaldia, de data 27 de juliol de 2015, de substitució accidental en les funcions d Alcaldia Dació en compte del Decret d Alcaldia, de data 27 de juliol de 2015, de proposició de nomenament de secretària accidental a la Direcció General d Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, per cobrir l absència de l actual secretària accidental pels dies 4 a 21 d agost i del 27 d agost a 7 de setembre de Dació en compte del Decret d Alcaldia, de data 30 de juliol de 2015, de proposició de nomenament d interventora accidental a la Direcció General d Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, per cobrir l absència de l actual interventor general Dació en compte del Decret d Alcaldia, de data 30 de juliol de 2015, de proposició de nomenament de tresorera accidental a la Direcció General d Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, per cobrir l absència de l actual tresorer accidental Dació en compte del Decret d Alcaldia 147/2015, de data 31 de juliol de 2015, d aprovació de la liquidació del Pressupost de l exercici de Mocions, precs i preguntes Moció del grup municipal CSP, Cervelló Ahora sí se puede al Ple de l Ajuntament de Cervelló, per a l adhesió a la declaració de municipi oposat al Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversions (TTIP) Moció dels grups municipals Ciutadans Cervelló (C s) i CSP, Cervelló Ahora sí se puede, al Ple de l Ajuntament de Cervelló, relativa al pagament del deute que té la Generalitat de Catalunya amb les farmàcies Moció dels grups municipals M Estimo Cervelló PSC CP, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Ciutadans Cervelló (C s) i CSP, Cervelló Ahora sí se puede, de suport a l acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la mediterrània Moció dels grups municipals M Estimo Cervelló PSC CP, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Ciutadans Cervelló (C s) i CSP, Cervelló Ahora sí se puede, de suport als treballadors i a les treballadores d Inovyn- 3

4 Solvay per garantir la continuïtat dels llocs de treball de la planta de l'empresa a Martorell Moció dels grups municipals M Estimo Cervelló PSC CP, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Ciutadans Cervelló (C s) i CSP, Cervelló Ahora sí se puede, perquè es mantingui la inversió prevista per la Variant de Vallirana pel Aprovació de les actes de les sessions anteriors corresponents a la sessió extraordinària de data 1 de juliol de 2015 (núm. 8/2015), a la sessió ordinària de data 16 de juliol de 2015 (núm. 9/2015), i a la sessió extraordinària de data 1 de setembre de 2015 (núm. 10/2015). S aprova, per unanimitat dels tretze membres assistents, les actes de les sessions anteriors corresponents a la sessió extraordinària de data 1 de juliol de 2015 (núm. 8/2015), a la sessió ordinària de data 16 de juliol de 2015 (núm. 9/2015), i a la sessió extraordinària de data 1 de setembre de 2015 (núm. 10/2015). 2. ÀREA DE SERVEIS GENERALS I ORDENACIÓ DEL TERRITORI Per part de l alcalde-president es dóna la paraula a la secretària accidental que procedeix a la lectura de la part dispositiva de l acord Declaració d especial interès municipal de les obres per a pintar la façana de l edifici situat al carrer Major, núm. 81 anomenat Can Bonastre del nucli urbà de Cervelló, inclòs en el document anomenat Precatàleg del Patrimoni històric artístic, als efectes del reconeixement de les bonificacions del 95 per cent de les quotes de l impost sobre construccions, instal lacions i obres i de la taxa per llicències urbanístiques. Identificació de l expedient Expedient número: SGOT/LLU-LUME/35/2015/UP Àrea gestora: Serveis Generals i Ordenació del Territori Departament: Urbanisme i Planejament Interessat: Montserrat Bonastre Ferrer Procediment: Llicència d obres menors Data d inici: 2015/07/07 Fets Atès que en data 7 de juliol de 2015, amb número de registre d entrada 4069, la Sra. XXXXXXXX XXXXXXXXXX sol licita llicència urbanística d obres menors per a pintar la façana de l edificació situada al carrer Major núm. 81 del nucli urbà de Cervelló, expedient d obres menors núm. SGOT/LLU- LUME/35/2015/UP, i la concessió de les bonificacions contemplades a les Ordenances fiscals municipals en relació a l impost sobre construccions, instal lacions i obres i a la taxa per llicències urbanístiques, com a conseqüència que la finca objecte de les obres està precatalogada. Vist l informe emès per l arquitecte col legiat número de data 21 de juliol de 2015, on manifesta que, en aplicació de l article 54 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en quant a la motivació dels actes administratius, les obres incloses a la llicència d obres menors amb expedient núm. SSTT/LUME/35/2015/LLU poden ser declarades d interès històric artístic, comportant aquesta declaració el reconeixement de les bonificacions del 95% de les quotes resultants de les liquidacions tributàries dels tributs locals practicades per la concessió de llicència urbanística. Atès que aquestes bonificacions es troben regulades a l article 6.1 de l Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l impost sobre construccions, instal lacions i obres, i a l article 7.1 de l Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la taxa per llicències urbanístiques. Atès que en data 22 de juliol de 2015, per Decret de l alcalde, es va concedir llicència urbanística d obres menors a la Sra. XXXXXXXX XXXXXXXXXX per a pintar la façana de l edificació situada al 4

5 carrer Major núm. 81 del nucli urbà de Cervelló, expedient d obres menors núm. SGOT/LLU- LUME/35/2015/UP, i es varen les corresponents liquidacions tributàries provisionals per l impost sobre construccions, instal lacions i obres i per la taxa per llicències urbanístiques. Atès que en el document anomenat pre-catàleg del patrimoni històric artístic, incorporat al Text refós del Pla General d Ordenació Municipal, verificat pel Ple de l Ajuntament en sessió de data 19 de novembre de 1989, s inclou, entre d altres, la fitxa número 31 de l edifici situat al carrer Major núm. 81 anomenat Can Bonastre. Fonaments de dret Vist que el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), estableix en el seu article 59 que els ajuntaments poden establir i exigir l'impost sobre construccions, instal lacions i obres, determinant els articles 100 i següents la configuració jurídica de l'impost, definint-lo com un tribut indirecte, basat en el principi de la capacitat de pagament, el fet imposable del qual està constituït per la realització, dins del terme municipal, de qualsevol construcció, instal lació o obra per a la qual hom exigeixi l obtenció de la corresponent llicència d obres o urbanística, s hagi obtingut o no la mateixa, sempre que la seva expedició correspongui a l'ajuntament de la imposició, i concretament l article determina quines bonificacions potestatives sobre la quota del mateix poden ser regulades mitjançant les ordenances fiscals municipals. Entre d altres, concretament l apartat a) de l'esmentat article determina que podrà regular-se una bonificació de fins el 95 per cent a favor de les construccions, instal lacions o obres que siguin declarades d especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l ocupació que justifiquin tal declaració. També determina que aquesta declaració correspondrà al Ple de la Corporació i s acordarà, prèvia sol licitud del subjecte passiu, amb el vot favorable de la majoria simple dels seus membres. Vist que, així mateix, a l empara d allò previst als articles 57 i 20.4.h) del TRLRHL, l Ajuntament té establerta la taxa per concessió de llicències urbanístiques, constituint-ne el fet imposable l activitat municipal, tècnica i administrativa necessària per determinar si procedeix concedir la llicència sol licitada i, si s escau, la concessió de llicències urbanístiques exigides per la legislació del sòl i ordenació urbana, establint-se, a més, que tots els actes d edificació, de construcció o d enderrocament d obres que siguin obres de mer ornament, conservació i reparació que es realitzin a l interior dels habitatges, s hauran de comunicar a l Ajuntament mitjançant el document anomenat Assabentat. Vist que estan subjectes a llicència urbanística prèvia tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, d edificació, de construcció o d enderrocaments d obres, ens els termes establerts pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d agost, pel qual s aprova el Text refós de la Llei d urbanisme, pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, enumerant, en concret, l article 187 del citat Decret legislatiu 1/2010 els actes subjectes i no subjectes. Atès que dins del marc legal referit en els paràgrafs anteriors, l article 6.1 de la vigent Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l impost sobre construccions, instal lacions i obres, i en el mateix sentit l article 7.1 de l Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la taxa per llicències urbanístiques, determinen que: Es concedirà una bonificació del 95 per cent de la quota de l impost a favor de les construccions, instal lacions o obres que siguin declarades d especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l ocupació que ho justifiquin. Aquesta declaració correspondrà al Ple de la Corporació i s acordarà, prèvia sol licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres. Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d aplicació dels tributs. Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s aprova el Text refós de la Llei del sòl. Decret legislatiu 1/2010, de 3 d agost, pel qual s aprova el Text refós de la Llei d urbanisme, i Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d urbanisme. 5

6 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s aprova el Reglament de la Llei d urbanisme. Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s aprova el Reglament d obres, activitats i serveis dels ens locals. Pla General d ordenació Municipal de Cervelló, aprovat definitivament en data 19 de novembre de 1986 i publicat al DOGC en data 5 de març de 1990, i text refós de les normes urbanístiques de planejament general verificat per la CTUB en data 15 de juny de 2005 i publicat al DOGC número 4490 de data 17 d octubre de Decret legislatiu 2/2003, de 28 d abril, pel qual s aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. Llei 7/1985, de 2 d abril, de bases del règim local. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Llei 26/2010, del 3 d agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Vist el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Serveis Generals i Ordenació del Territori en sessió ordinària de data 10 de setembre de Vist tot l anterior, es proposa al Ple l adopció del següent ACORD: 1r.- Declarar d especial interès municipal les obres de pintar la façana de l edificació situada al carrer Major núm. 81 del nucli urbà de Cervelló, inclosa en el document anomenat Precatàleg del Patrimoni històric artístic, per concórrer circumstàncies històric artístiques que justifiquen tal declaració. 2n.- Determinar, consegüentment, que les esmentades obres podran gaudir dels beneficis fiscals regulats a l article 6.1 de l Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l impost sobre construccions, instal lacions i obres i a l article 7.1 de l Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la taxa per llicències urbanístiques, consistents en una bonificació del 95 per cent de les quotes íntegres dels dits tributs locals. 3r.- Notificar el present acord a la persona interessada, amb els advertiments processals corresponents. Votació.- Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per unanimitat dels tretze membres assistents. Prèviament a la votació, es produeixen les següents intervencions: Sr. José Ignacio Aparicio Ciria: Explica que s està pintant la façana i es sol licita la reducció del 95% de la quota de l impost de construcció ja que està inclosa en el Precatàleg del Patrimoni històric artístic. Per part de l alcalde-president es dóna la paraula a la secretària accidental que procedeix a la lectura de la part dispositiva de l acord Declaració d especial interès municipal de les obres d instal lació d un mòdul prefabricat al SES de Cervelló, situat en uns terrenys qualificats de parc urbà dins de l antic sector UA-11 L Eixample, als efectes del reconeixement de les bonificacions del 95 per cent de les quotes de l impost sobre construccions, instal lacions i obres i de la taxa per llicències urbanístiques. 6

7 Identificació de l expedient Expedient número: SGOT/LLU-LUMA/18/2015/UP Àrea gestora: Serveis Generals i Ordenació del Territori Departament: Urbanisme i Planejament Interessat: Generalitat de Catalunya, Departament d Ensenyament Procediment: Llicència d obres majors Data d inici: 2015/06/08 Fets Atès que en data 8 de juny de 2015, amb número de registre d entrada 3386, el Sr. Josep M. Pérez Rodríguez, en qualitat de Director dels Serveis Territorials del Baix Llobregat del Departament d Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, sol licita llicència urbanística per a obres provisionals per a la instal lació d un mòdul prefabricat a la Secció d Institut de Cervelló, amb número d expedient SGOT/LLU-LUMA/18/2015/UP, sol licitant també l aplicació de la bonificació del 95% de l impost sobre construccions, instal lacions i obres, i establir l exempció de les taxes acreditatives per l atorgament de la llicència així com pels tributs i altres que puguin gravar l activitat educativa, tal i com disposa l article del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Vist l informe emès per l arquitecte col legiat número de data 3 de juliol de 2015, on manifesta que, en aplicació de l article 54 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en quant a la motivació dels actes administratius, les obres incloses a la llicència d obres majors amb expedient núm. SGOT/LLU- LUMA/18/2015/UP poden ser declarades d interès municipal, comportant aquesta declaració el reconeixement de les bonificacions del 95% de les quotes resultants de les liquidacions tributàries dels tributs locals practicades per la concessió de llicència urbanística. Atès que aquestes bonificacions es troben regulades a l article 6.1 de l Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l import sobre construccions, instal lacions i obres, i a l article 7.1 de l Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la taxa per llicències urbanístiques. Atès que en data 29 de juliol de 2015, per Decret de l alcalde, es va concedir llicència urbanística d obres majors al Departament d Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a la realització d obres provisionals consistents en la instal lació d un mòdul prefabricat en la porció de terreny qualificada de parc urbà i situada al sector urbanístic de la UA-11 l Eixample de Cervelló, expedient d obres majors núm. SGOT/LLU-LUMA/18/2015/UP, i es varen aprovar les corresponents liquidacions tributàries provisionals per l impost sobre construccions, instal lacions i obres i per la taxa per llicències urbanístiques. Fonaments de dret Vist que el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), estableix en el seu article 59 que els ajuntaments poden establir i exigir l'impost sobre construccions, instal lacions i obres, determinant els articles 100 i següents la configuració jurídica de l'impost, definint-lo com un tribut indirecte, basat en el principi de la capacitat de pagament, el fet imposable del qual està constituït per la realització, dins del terme municipal, de qualsevol construcció, instal lació o obra per a la qual hom exigeixi l obtenció de la corresponent llicència d obres o urbanística, s hagi obtingut o no la mateixa, sempre que la seva expedició correspongui a l'ajuntament de la imposició, i concretament l article determina quines bonificacions potestatives sobre la quota del mateix poden ser regulades mitjançant les ordenances fiscals municipals. Entre d altres, concretament l apartat a) de l'esmentat article determina que podrà regular-se una bonificació de fins el 95 per cent a favor de les construccions, instal lacions o obres que siguin declarades d especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l ocupació que justifiquin tal declaració. També determina que aquesta declaració correspondrà al Ple de la Corporació i s acordarà, prèvia sol licitud del subjecte passiu, amb el vot favorable de la majoria simple dels seus membres. Vist que, així mateix, a l empara d allò previst als articles 57 i 20.4.h) del TRLRHL, l Ajuntament té establerta la taxa per concessió de llicències urbanístiques, constituint-ne el fet imposable l activitat municipal, tècnica i administrativa necessària per determinar si procedeix concedir la llicència sol licitada i, si s escau, la concessió de llicències urbanístiques exigides per la legislació del sòl i ordenació urbana, establint-se, a més, que tots els actes d edificació, de construcció o d enderrocament 7

8 d obres que siguin obres de mer ornament, conservació i reparació que es realitzin a l interior dels habitatges, s hauran de comunicar a l Ajuntament mitjançant el document anomenat Assabentat. Vist que estan subjectes a llicència urbanística prèvia tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, d edificació, de construcció o d enderrocaments d obres, ens els termes establerts pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d agost, pel qual s aprova el Text refós de la Llei d urbanisme, pel planejament urbanístic i per les ordenances municipals, enumerant, en concret, l article 187 del citat Decret legislatiu 1/2010 els actes subjectes i no subjectes. Atès que dins del marc legal referit en els paràgrafs anteriors, l article 6.1 de la vigent Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l impost sobre construccions, instal lacions i obres, i en el mateix sentit l article 7.1 de l Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la taxa per llicències urbanístiques, determinen que: Es concedirà una bonificació del 95 per cent de la quota de l impost a favor de les construccions, instal lacions o obres que siguin declarades d especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l ocupació que ho justifiquin. Aquesta declaració correspondrà al Ple de la Corporació i s acordarà, prèvia sol licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres. Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d aplicació dels tributs. Decret legislatiu 1/2010, de 3 d agost, pel qual s aprova el Text refós de la Llei d urbanisme, i Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei d urbanisme. Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s aprova el Reglament de la Llei d urbanisme. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s aprova el Reglament d obres, activitats i serveis dels ens locals. Pla General d ordenació Municipal de Cervelló, aprovat definitivament en data 19 de novembre de 1986 i publicat al DOGC en data 5 de març de 1990, i text refós de les normes urbanístiques de planejament general verificat per la CTUB en data 15 de juny de 2005 i publicat al DOGC número 4490 de data 17 d octubre de Decret legislatiu 2/2003, de 28 d abril, pel qual s aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. Llei 7/1985, de 2 d abril, de bases del règim local. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Llei 26/2010, del 3 d agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Vist el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Serveis Generals i Ordenació del Territori en sessió ordinària de data 10 de setembre de Vist tot l anterior, es proposa al Ple l adopció del següent ACORD: 1r.- Declarar d especial interès municipal les obres d instal lació d un mòdul prefabricat provisional a la Secció d Institut de Cervelló, en la porció de terreny qualificat de parc urbà, situada al sector urbanístic de la UA-11 l Eixample de Cervelló, per concórrer circumstàncies d interès municipal que justifiquen tal declaració. 8

9 2n.- Determinar, consegüentment, que les esmentades obres podran gaudir dels beneficis fiscals regulats a l article 6.1 de l Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l impost sobre construccions, instal lacions i obres i a l article 7.1 de l Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la taxa per llicències urbanístiques, consistents en una bonificació del 95 per cent de les quotes íntegres dels dits tributs locals. 3r.- Notificar el present acord a la persona interessada, amb els advertiments processals corresponents. Votació.- Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per unanimitat dels tretze membres assistents. Prèviament a la votació, es produeixen les següents intervencions: Sr. José Ignacio Aparicio Ciria: Explica que es tracta d un nou mòdul que s ha instal lat a la secció de l institut, ha tingut un problema perquè s hauria d haver instal lat al mes d agost i al mes de setembre la Generalitat encara no l havia posat a causa de problemes tècnics però ens van comunicar que estaria operatiu a l inici de curs. Des de l Ajuntament es van començar les converses amb la direcció de l institut per tal de buscar alternatives, però finalment es van solventar els problemes tècnics i el mòdul funciona sense problemes. Afegeix que s han iniciat els tràmits per demanar un nou mòdul de cara a l any vinent (...) Per part de l alcalde-president es dóna la paraula a la secretària accidental que procedeix a la lectura de la part dispositiva de l acord Concreció de les actuacions a patrocinar per part de la mercantil SOREA, Sociedad regional de abastecimiento de aguas, SA en el marc del Conveni de col laboració subscrit el 29 de maig de 2012, entre l Ajuntament de Cervelló i la mercantil SOREA, SA per a la col laboració en activitats d interès general, per a l any Identificació de l expedient Expedient número: CONV/1/2012 Àrea gestora: Serveis Generals i Ordenació del Territori Departament: Serveis Municipals Interessats: Ajuntament de Cervelló i Sorea SA Procediment: Aprovació conveni Data d inici: 2012/01/18 Fets Atès que el Ple de l Ajuntament de Cervelló, en sessió extraordinària del dia 10 d abril de 2007, va aprovar la modificació del contracte subscrit amb SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SA, per a la gestió indirecta, mitjançant concessió, del servei municipal d abastament d aigua potable, amb una pròrroga expressa del contracte per un termini de dotze anys, finalitzant la mateixa el dia 17 de maig de Atès que a l Annex 2 del document de modificació i pròrroga del contracte subscrit amb SOREA el 20 d abril de 2007, corresponent a la realització de les diferents inversions i obligacions del concessionari, s estableix que es destinaran ,00 EUR (deu mil euros) en concepte de patrocini d activitats i/o entitats socials del municipi de Cervelló que l Ajuntament estimi més convenients, i que aquesta quantitat s actualitzarà d acord amb la variació de l IPC català interanual. Vist el Conveni de col laboració en activitats d interès generals subscrit en data 29 de maig de 2012 entre l Ajuntament de Cervelló i l empresa SOREA, en aplicació d allò que disposa l Annex 2 del document de modificació i pròrroga, signat per ambdues parts en data 20 d abril de 2007, que figura com annex del contracte gestió indirecta, mitjançant concessió, del servei municipal d abastament d aigua potable, el qual estableix que l import actualitzat corresponent a l aportació dinerària per a l any 2012 seria de ,00 EUR (deu mil nou-cents vuitanta euros). 9

10 Atès que el punt Cinquè del dit Conveni estableix la seva entrada en vigor a partir de la data de la seva signatura, i amb una vigència d un any, prorrogable tàcitament per altres períodes d un any si cap de les dues parts no ho denunciava de forma expressa per endavant amb un mínim d un mes a la data del seu venciment, i una durada màxima de 7 anys. Atès que s estableix, igualment, que per a properes anualitats i de mutu acord se signarà un document annex al Conveni, prèvia aprovació per l òrgan municipal competent, en el qual es concretarien els actes a patrocinar per SOREA i l import actualitzat de la seva col laboració econòmica, atenent a allò establert en el document de modificació i pròrroga del contracte administratiu de referència. Vista la memòria de l Alcalde de data 2 de setembre de 2015, mitjançant la qual es concreten les actuacions que l Ajuntament de Cervelló vol que es patrocinin per part de SOREA, amb la finalitat de promoure i finançar treballs i activitats d entitats sense afany de lucre, que per a la resta de vigència del Conveni seran aquelles que es duguin a terme per part de les entitats sense afany de lucre Club Deportivo Cervelló, Club Esportiu Futsal Cervelló i Associació ASGAT.cat per a la promoció de les seves activitats fins al 29 de maig de 2016, data en què fineix la vigència del dit Conveni. Atès que l import actualitzat per a aquest any 2015 ascendeix la quantitat d ,87 EUR (onze mil tres-cents seixanta-cinc euros amb vuitanta-set cèntims), tal i com prescriu l informe de l enginyer municipal de data 25 de maig de Atès que el Club Deportiu Cervelló és una entitat constituïda l any 1953, registrada a la Federació Catalana de Futbol per promoure i impulsar la pràctica de l activitat física al municipi de Cervelló i, en concret, al foment del futbol i les seves escoles, que té com a objectiu principal potenciar les habilitats futbolístiques dels cervellonins i cervellonines amb una escola de futbol per a la categoria juvenil, un equip amateur i un de veterans. Atès que el Club Esportiu Futsal és una altra entitat esportiva de caràcter social del municipi, constituïda l any 1998, registrada a la Federació Catalana de Futbol per promoure i impulsar la pràctica de l activitat física al municipi de Cervelló i, en concret, al foment del futbol sala i les seves escoles, la finalitat de la qual és fomentar, desenvolupar i practicar l activitat física i esportiva sense ànim de lucre, segons es desprèn dels seus estatuts socials. Atès que l Associació ASGAT.cat és una entitat de caràcter social del municipi, constituïda l any 2010 i inscrita degudament al Registre d Associacions de la Generalitat de Catalunya, la finalitat de la qual és el control, la cura i la defensa dels gats del carrer en particular i dels animals en general, segons es desprèn dels seus estatuts socials. Atès que la voluntat de col laboració entre SOREA i l Ajuntament de Cervelló per al desenvolupament i la promoció d activitats d interès general, en les diverses manifestacions que aquestes poden revestir, com és el món del futbol al municipi o la sensibilització cap als animals, es pot instrumentar, de conformitat amb el Conveni subscrit en data 29 de maig de 2012 i les prescripcions de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge, mitjançant un conveni de col laboració empresarial en activitats d interès general en conformitat del qual, aquelles entitats compreses en l article 16 del mateix text legal poden rebre un ajut econòmic per a la realització de les activitats que efectuïn en compliment de la finalitat específica de l entitat, havent-se de comprometre per escrit a difondre, per a qualsevol medi, la participació del col laborador en dites activitats, sense que la difusió d aquesta participació en el marc d aquests convenis constitueixi una prestació de serveis. Fonaments de dret Llei 7/1985, de 2 d abril, reguladora de les bases de règim local. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d abril, pel qual s aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. Plec de clàusules de l explotació i administratives particulars que regeixen la gestió indirecta, mitjançant concessió, del servei municipal d abastament d aigua potable, aprovat per acord de Ple de data 30 d octubre de Acord del Ple municipal, adoptat en sessió de data 10 d abril de 2007, d aprovació de la modificació i pròrroga del contracte de gestió indirecta, mitjançant concessió, del servei municipal d abastament d aigua potable subscrit amb SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SA, el qual 10

11 delega en la Junta de Govern Local la concreció de les inversions a realitzar, així com la fixació dels terminis per executar les obligacions i condicions establertes en l acord. Conveni de col laboració en activitats d interès general signat entre l Ajuntament de Cervelló i l empresa Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SA en data 29 de maig de 2012, aprovat per la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 20 d abril de 2012, i del qual se n va donar compte a la Comissió Informativa de Serveis Territorials de data 23 de maig de Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge. Acord del Ple municipal adoptat en sessió extraordinària de data 1 de juliol de 2015, de revocació de les delegacions d atribucions efectuades pel Ple en la Junta de Govern Local en sessions de data 10 d abril de 2001, 10 d abril de 2007 i 4 de juliol de Llei 26/2010, del 3 d agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Atès que la facultat per formular propostes està delegada per Decret d Alcaldia de l Ajuntament de Cervelló de data 25 de juny de 2015, de delegació de competències en tinents d alcalde i regidors i modificació de l estructura organitzativa, publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 7 de juliol de Vist el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Serveis Generals i Ordenació del Territori en sessió ordinària de data 10 de setembre de Vist tot l anterior, es proposa al Ple l adopció del següent ACORD: 1r.- Acordar que l aportació de caire econòmic que ha de formalitzar la mercantil SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SA per aquest any 2015, que ascendeix la quantitat d onze mil tres-cents seixanta-cinc euros amb vuitanta-set cèntims (11.365,87 EUR) en compliment del Conveni de col laboració en activitats d interès general, subscrit en data 29 de maig de 2012 a l empara d allò previst a l Annex 2 del document de modificació i pròrroga del contracte de gestió indirecta, mitjançant concessió, del servei municipal d abastament d aigua potable subscrit amb SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SA, vagi destinada en la quantitat de set mil euros (7.000,00 EUR) a la promoció i finançament dels treballs i activitats sense afany de lucre que dugui a terme l entitat esportiva Club Deportiu Cervelló, en la quantitat de tres mil euros (3.000,00 EUR) a l entitat esportiva Club Esportiu Futsal Cervelló i en la quantitat de mil tres-cents seixanta-cinc euros amb vuitanta-set cèntims (1.365,87 EUR) a l Associació ASGAT.cat. 2n.- Disposar que aquesta col laboració privada s instrumenti mitjançant la signatura dels corresponents convenis de col laboració empresarial i patrocini en activitats d interès general, a subscriure entre SOREA i el Club Deportiu Cervelló, el Club Esportiu Futsal Cervelló i l Associació ASGAT.cat, respectivament, a l empara d allò que disposa l article 25 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge, per a la realització d activitats que s efectuïn en compliment de l objecte o finalitat específica de l entitat, amb el compromís de difondre, per qualsevol medi, la participació de l empresa col laboradora en dites activitats. 3r.- Comunicar el present acord a SOREA, al Club Deportiu Cervelló, al Club Esportiu Futsal Cervelló i a l Associació ASGAT.cat, als efectes de la subscripció dels convenis de col laboració empresarial i patrocini en activitats d interès general corresponents. Votació.- Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els vots a favor: cinc membres del grup municipal M Estimo Cervelló-PSC-CP (Sr. José Ignacio Aparicio Ciria, Sra. Cristina Martínez Rodríguez, Sra. Montserrat Canas Moldón, Sr. Carlos Pérez Muñoz i Sr. Juan Santiago Valea), de dos membres del grup municipal de CiU (Sr. Jesús Arévalo i Bravo i Sra. Marian Herrera i Fernández), d un 11

12 membre del grup municipal C s (Sr. Eneko Nicolás Hernández), i d un membre del grup municipal CSP (Sra. Isabel Belmonte Fernández). I amb l abstenció: de quatre membres del grup municipal d ERC (Sr. Josep Ramon Mut i Bosque, Sr. Òscar Vendrell i Fisas, Sr. Albert Racaj i Ferron i Sra. Irina Moreno i Martí). Prèviament a la votació, es produeixen les següents intervencions: Sr. José Ignacio Aparicio Ciria: Comenta que és una proposta de distribució de fons per a activitats que SOREA realitza al municipi. Afegeix que és un compromís de l anterior equip govern i que, amb independència de la seva opinió, es vol respectar aquest compromís ja que aquestes entitats ja comptaven amb aquesta subvenció. No obstant això, de cara al proper any, proposa definir de manera consensuada uns paràmetres/criteris en l adjudicació d aquest finançament. Sr. Jesús Arévalo i Bravo: Saluda i comença la seva intervenció agraint a l alcalde que hagi respectat els compromisos adquirits per l anterior equip de govern i continua amb la justificació de l atorgament d aquest imports a les entitats. Sr. Albert Racaj i Ferron: Diu que ERC creu en la transparència i, per tant, pensen que atorgar diners de forma discrecional no és del tot correcte. Comenta que cal establir unes bases per a que totes les entitats puguin participar ja siguin culturals, socials, etc. És a dir, que pugui participar tothom. El nostre vot d avui serà d abstenció i el nostre recolzament per les properes. Sr. Jesús Arévalo i Bravo: Intervé per aclarir que es tracta d una subvenció atípica per esponsorització (SOREA posa un cartell o fa camisetes) i, per tant, és més adient en el cas d entitats esportives. A més a més, tant el Club Deportiu Cervelló com el Futsal tenen un dèficit històric per la gestió de les fitxes. En el cas de l Associació ASGAT.cat que porta molts anys treballant pel control de les colònies de gats no pot accedir a cap subvenció regular. Sr. Albert Racaj i Ferron: Des d ERC no estan en contra de que les entitats rebin una esponsorització però totes les entitats haurien de poguer accedir en les mateixes condicions ja siguin culturals, socials o esportives. No només les esportives poden tenir esponsorització també les culturals. Per exemple, es fan rehabilitacions al castell que també poden ser objecte d esponsorització. Sr. José Ignacio Aparicio Ciria: Diu que el grup municipal del PSC votarà a favor, ja que reiteren el seu compromís amb els acords econòmics establerts per l anterior equip de govern amb aquestes entitats però es compromet a establir, de manera consensuada, uns criteris més equitatius en l accés. Per part de l alcalde-president es dóna la paraula a la secretària accidental que procedeix a la lectura de la part dispositiva de l acord Aprovació inicial de la modificació parcial de la Relació de Llocs de Treball de l Ajuntament de Cervelló per a l exercici Identificació de l expedient Expedient número: SGOT/108/2015/RRHH Àrea gestora: Serveis Generals i Ordenació del Territori Departament: Recursos Humans Interessats: Professionals Ajuntament de Cervelló Procediment: Gestió de recursos humans. Data d inici: Fets Atès que la Relació de Llocs de Treball actualment vigent és la que va ser aprovada pel Ple de d aquest Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 23 de juliol de 2013, i pel celebrat en sessió de data 16 de juliol de 2015 que va aprovar una modificació parcial de dit document. Atès que la Relació de Llocs de Treball contempla el lloc de treball de gestora d administració VIII-GA- 2, adscrit a l Àrea de Serveis a la Persona que en l actualitat està ocupat per la funcionària de carrera d aquest Ajuntament, la senyora XXXXXXXX XXXXXXXX. 12

13 En concret, segons Relació de Llocs de Treball vigent, les característiques d aquest lloc de treball són les següents: Denominació Lloc de treball Àrea d'adscripció Nivell CD Grup/s titulació del lloc Grup titulació del Professi onal Règim jurídic lloc Funcions lloc Enquadrament del lloc a la plantilla, segons professional Procediment provisió Assignació provisional Jornada Horari Dotació Econòmica Complement específic Gestor/a d'administració- VIII-GA-2 SSPP 17 C-1/C-2 C-2 FC 1 AuxAG RE AEF Parcial AR D 6.923,42 Atès que la Sra. XXXXXXXX XXXXXXXX va presentar instància en data 11 de maig de 2015 amb número de registre d entrada 2716 mitjançant la qual exposava que la seva jornada de treball és de trenta cinc hores setmanals i sol licitava poder tornar a realitzar una jornada completa. A aquesta instància es va respondre en el sentit d informar a aquesta treballadora que la seva petició havia d articular-se a través d una modificació de la Relació de Llocs de Treball essent el Ple l òrgan competent per aprovar-la i que es durien a terme els tràmits necessaris per a fer-la efectiva. Atès que, davant d aquesta circumstància, el Regidor de Recursos Humans va dictar providència mitjançant la qual es disposava que el Departament de Recursos Humans emetés informe sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir per a la modificació de la Relació de Llocs de Treball vigent i es duguessin a terme els tràmits que fossin necessaris per a fer-la efectiva. Vist l informe emès per la Coordinadora Tècnica del Departament de Recursos Humans de data 26 d agost de Atès que el present acord s ha sotmès a negociació col lectiva prèvia amb la representació sindical de l Ajuntament de Cervelló, tal i com es desprèn del document subscrit en data 26 d agost de 2015, degudament incorporat a l expedient. Atès que la modificació de la jornada per passar a ser ordinària comporta igualment un augment en les retribucions en quantia proporcional a l augment de la jornada. Essent la Relació de Llocs de Treball l instrument d ordenació de la quantitat que correspon a aquesta retribució complementària, cal també modificar la seva quantia. Atès que existeix consignació pressupostària suficient a les aplicacions corresponents del capítol 1. Fonaments de dret Llei 7/1985, de 2 d abril, reguladora de les bases de règim local. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d abril, pel qual s aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. Llei 26/2010, del 3 d agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú Llei 7/2007, de 12 d abril, de l Estatut bàsic de l empleat públic. Llei 30/1984, de 2 d agost, de mesures per a la reforma de la funció pública. Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d abril, pel qual s aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. Decret legislatiu 1/1997, de 31 d octubre, pel qual s aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública. Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, en aquells preceptes no anul lats per la Sentència núm. 835 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d 11 de juny de

14 Atès que la facultat per formular propostes està delegada per Decret d Alcaldia de l Ajuntament de Cervelló de data 25 de juny de 2015, de delegació de competències en tinents d alcalde i regidors i modificació de l estructura organitzativa. Vist el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Serveis Generals i Ordenació del Territori en sessió ordinària de data 10 de setembre de És per la qual cosa que, en ús de les facultats conferides legalment, proposo al Ple l adopció dels següents ACORDS: 1r.- Aprovar inicialment la modificació parcial de la Relació de Llocs de Treball de l Ajuntament de Cervelló, que té per objecte la modificació de la jornada de treball d un lloc de funcionari de la Relació de Llocs de Treball vigent per a l any 2015, adscrit a l Àrea de Serveis a les Persones, que passarà a ser ordinària, en el sentit següent: RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L AJUNTAMENT DE CERVELLÓ 2015 PERSONAL FUNCIONARI / 1 Denominació Lloc de treball Àrea d'adscripció Nivell CD Grup/s titulació del lloc Grup titulació del Professi onal Règim jurídic lloc Funcions lloc Enquadrament del lloc a la plantilla, segons professional Procediment provisió Assignació provisional Jornada Horari Dotació Econòmica Complement específic Gestor/a d'administració- VIII-GA-2 SSPP 17 C-1/C-2 C-2 FC 1 AuxAG RE AEF ordinària A D 7.418,18 2n.- Sotmetre el present acord a informació pública durant un termini de quinze dies mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, termini durant el qual els interessats podran examinar l expedient i presentar les al legacions i reclamacions que considerin convenients. 3r.- Establir que transcorregut aquest termini, si no s han presentat reclamacions, la modificació de la Relació de Llocs de Treball es considerarà definitivament aprovada sense necessitat de l adopció de cap altre acord plenari. En cas contrari, el Ple disposarà d un termini d un mes per a resoldre-les. 4t.- Remetre còpia de l aprovació definitiva de la modificació de la Relació de Llocs de Treball a l Administració de l Estat i al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, en el termini màxim de trenta dies de l acord d aprovació definitiva. 5è.- Publicar l abast íntegre de la modificació de la Relació de Llocs de Treball, una vegada aprovada definitivament, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en compliment de l art del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. Votació.- Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per unanimitat dels tretze membres assistents. Prèviament a la votació, es produeixen les següents intervencions: Sra. Cristina Martínez Rodríguez: Explica que aquest cas es correspon a una funcionària que treballa a l Ajuntament des de fa molts anys i que en el seu dia va demanar una reducció de jornada a la qual es podia acollir i actualment sol licita la seva incorporació a jornada completa. Es considera les necessitats del servei justifiquen aquest increment de la jornada de feina i, per tant, s aprova aquesta ampliació que suposa la seva jornada total. Sr. Jesús Arévalo i Bravo: Diu que votaran a favor però demanen més diàleg i consens en el moment d aprovar la modificació de la relació llocs de treball. Sr. José Ignacio Aparicio Ciria: Comenta que en els propers mesos hi haurà diferents espais on es podran tractar aquests temes. Per part de l alcalde-president es dóna la paraula a la secretària accidental que procedeix a la lectura de la part dispositiva de l acord. 14

Sitemap