1. Aprovació de l acta de la sessió anterior de data 26 de juliol de 2017.


Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "1. Aprovació de l acta de la sessió anterior de data 26 de juliol de 2017."

Transcripción

1 ACTA DE PLE ORDINARI DE L'AJUNTAMENT Identificació de la sessió: Núm. 6/2017 Caràcter: Ordinari Data: 04/10/2017 Horari: de 19:05 a 21:00 hores Lloc: Sala de Plens Hi assisteixen: Partit Demòcrata PDeCAT Maria Mercè Esteve i Pi Joan Molina i Molina Laura Granados i Wehrle Maria Llauradó i Fornt Jordi Montaña i Serres Gent de Begues Candidatura de Progrés Margarida Camprubí Vendrell Tot per Begues Sadurní Vendrell Masip Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal Jaume Olivella Riba Josep Atsuara i Soriano Entesa Begues Iniciativa per Catalunya Verds Ramon Guasch Viñas Silvia Ruiz Boqué Partido Popular de Begues Josefa Redondo Solís Fernando Moya Cantarero Secretari interventor Acctal. Francesc Almansa Díez També assisteix el Sr. Oriol Lladó, tècnic econòmic de l Ajuntament. ORDRE DEL DIA 1. Aprovació de l acta de la sessió anterior de data 26 de juliol de 2017.

2 ALCALDIA 2. Despatx oficial Donar compte Decrets. 3. Ratificació del Decret 712 d adhesió al conveni entre Localret i la Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de Serveis de Telecomunicacions. HISENDA 4. Aprovació definitiva de la modificació de crèdit 7/ Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per l exercici Aprovació del Compte General de MOCIONS 7. Moció de l Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya presentada pels grups municipals PDeCAT, GdeB, TXB, ERC-AM, EB-ICV i PP de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i de reconeixement a la tasca realitzada pels cossos policials i d emergències. MOCIÓ D URGÈNCIA 8. Moció de l Associació Catalana de Municipis i de l Associació de Municipis per la Independència de rebuig a la violència de la policia espanyola l 1 d octubre. PRECS I PREGUNTES 9. Preguntes presentades pel grup municipal EB-ICV en data 21 de juliol de 2017 (R.E. 4535). 10.Preguntes i prec presentat pel grup municipals EB-ICV en data 29 de setembre de 2017 (R.E. 5685). 11.Precs i preguntes orals

3 DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ Oberta la sessió per la Presidència, de conformitat amb l ordre del dia s han adoptat els següents acords: 1.- APROVACIÓ DE L ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 26 DE JULIOL DE Intervencions: El Sr. Ramon Guasch diu que les explicacions de vot del punt sis en relació al Pla de millora urbana són bastant minses i no consta que els prec i preguntes que no es van poder contestar en el ple queden pel següent. Sotmesa a votació l acta de la sessió anterior, aquesta s aprova per majoria dels membres de la Corporació, d acord amb el resultat següent: ALCALDIA Vots a favor : PDeCAT, GdeB-CP, TxB Abstencions :ERC-AM, EB-ICV, PP 2.- DESPATX OFICIAL DONAR COMPTE DECRETS. De data 7 de setembre de 2017 (DEC 638) pel que es dóna suport al referèndum que s ha convocat pel dia 1 d octubre de De data 12 de setembre de 2017 (DEC 649) pel que es nomena policia amb caràcter interí per raons de màxima urgència el Sr. Artur Monès Solanas, amb efectes des del dia 18 de setembre de 2017 al dia 31 de desembre de De data 13 de setembre de 2017 (DEC 652) pel que es contracta, a proposta de la Regidoria d Ocupació i Esports de l Ajuntament de Begues, per raons de máxima urgència, el Sr. Guillem Grau Suárez com oficial de segona per les tasques de manteniment i consergeria de la zona esportiva de l Ajuntament de Begues mitjançant un contracte d interinitat a partir del dia 14 de setembre de 2017 i fins la recuperació del treballador Sr. Antonio Petit Ramírez de baixa per malaltia. De data 20 de setembre de 2017 (DEC 672) pel que es contracta, a proposta del Cap de Serveis Territorials de l Ajuntament i sent usuari de la xarxa Xaloc del Servei d Ocupació de Begues, per raons de màxima urgència, el Sr. Marc Jovani

4 Solanas mitjançant un contracte d interinitat a partir del dia 21 de setembre i fins la recuperació del treballador Sr. Arnau Guasch Palos de baixa per malaltia. De data 26 de setembre de 2017 (DEC 696) pel que es nomena policia amb caràcter interí per raons de màxima urgència el Sr. Joan Tutusaus Fernández, amb efectes des del dia 1 d octubre de 2017 al dia 7 de gener de L Alcaldessa informa que el següent punt no es va debatre en Comissió Informativa, motiu pel qual es procedeix a votació per a la seva inclusió a l ordre del dia. S incorpora a l ordre del dia amb els vots favorables dels grups municipals de PDeCAT, TxB, GdB-CP, i l abstenció dels grups municipals ERC-AM, EB-ICV, PP. 3.- RATIFICACIÓ DEL DECRET 712/2017 D ADHESIÓ A LA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DE SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS. El Ple de l Ajuntament de Begues, amb els vots a favor (9) de l Alcaldessa M. Mercè Esteve i Pi i els regidors Joan Molina i Molina, Laura Granados i Wehrle, Maria Llauradó i Fornt, Jordi Montaña i Serres (PDeCAT); Margarida Camprubí i Vendrell (GdeB-CP); Sadurní Vendrell Masip (TXB); Jaume Olivella i Riba, Josep Atsuara i Soriano (ERC-AM); i l abstenció (4) Ramon Guasch Viñas i Sílvia Ruiz Boqué (EB- ICV); Josefa Redondo Solís i Fernando Moya Cantarero (PP) aprova per majoria dels membres el següent ACORD Únic.- RATIFICAR el Decret d Alcaldia núm. 712 de 29 de setembre de 2017, que té el tenor literal següent: DECRET ADHESIÓ A LA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DE SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS I. El Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tot Catalunya i entitats municipalistes, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, la contractació centralitzada i/o la gestió de la prestació de serveis de telecomunicacions, amb la finalitat d optimitzar les xarxes de comunicacions electròniques i potenciar l estalvi econòmic d aquests serveis.

5 II. El 6 de juliol de 2017 el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona han signat un conveni de col laboració l objecte del qual és establir les bases i condicions en què es portarà a terme la contractació agregada dels serveis de telecomunicacions, conjuntament amb tots aquells ens locals de la demarcació de Barcelona, i ens dependents d'aquests, que s hi adhereixin, a fi d obtenir un benefici tant tècnic, com de gestió de procediments i econòmic. III. Vist l'interès de L Ajuntament de Begues d adherir-se al citat conveni i que l any 2018 preveu una despesa estimada de ,00 per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions. IV. Vist allò que disposen l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d abril, reguladora de les,bases de règim local; els articles 303 a 311 del Decret 179/1985, de 13 de juny, que aprova el Reglament d obres, activitats i serveis dels ens locals (endavant, ROAS); els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d 1 d octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic; i els articles 107 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, sobre la capacitat de les administracions locals per formalitzar convenis de cooperació tècnica i administrativa en assumptes d interès comú; i vist, així mateix, que l article 205 del Text Refós de la llei de contractes del sector públic reconeix la possibilitat d acords entre les corporacions locals per dur a terme sistemes d adquisició centralitzada. En virtut de tot això, es proposa adoptar els següents ACORDS Primer.- APROVAR L ADHESIÓ de l Ajuntament de Begues al conveni de col laboració subscrit el 6 de juliol de 2017 entre el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions, del qual s adjunta còpia com annex I, tot assumint el compromís de complir les obligacions que se n derivin. Les modificacions, adaptacions i/o ampliacions de dit conveni s entendran acceptades per aquest Ajuntament pel sol fet de no revocar l adhesió dins dels 30 dies hàbils següents a la notificació de la seva aprovació.

6 Segon.- AUTORITZAR àmpliament i expressa el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona, indistintament, perquè, en nom i representació de l Ajuntament de Begues, puguin obtenir de qualsevol operador de telecomunicacions les seves dades de facturació i consum. A tal efecte, aquest ens facilitarà a la Diputació de Barcelona i a LOCALRET les claus d accés per a la consulta telemàtica de l esmentada informació. La documentació i informació obtingudes, així com la informació d accés a les plataformes d informació telemàtica, tenen carácter confidencial i no podran ser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmetre a tercers fora de l estricte àmbit d execució d aquest procediment de contractació. La vigència d aquesta autorització es circumscriu a la de l adhesió al conveni referit en l acord primer. Tercer.- ESTABLIR que la despesa màxima anual que aquest Ajuntament preveu destinar a la contractació centralitzada de Serveis de telecomunicacions que dugui a terme LOCALRET serà d un import de , IVA inclòs, per als lots que tot seguit es detallen (marcar amb una X el/s lot/s objecte d adhesió): Adhesió Lot Import/ Any ( ) X 1 Veu i dades en ubicació fixa X 2 Telecomunicacions mòbils de veu i dades TOTAL Quart.- DECLARAR que s assumeix el compromís de realitzar la consignació pressupostària suficient per a la prestació d aquest servei en els exercicis afectats per aquesta contractació centralitzada (que previsiblement s iniciarà el 2018 i tindrà una durada inicial de 4 anys) en el pressupost municipal.

7 Cinquè.- FACULTAR àmpliament i expressa la Sra. M. Mercè Esteve i Pi (Alcaldessa), en representació de l Ajuntament de Begues per realitzar els tràmits i adoptar les resolucions necessàries per executar els presents acords. Sisè.- RATIFICAR aquest acord en el proper ple que se celebri. HISENDA 4.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 7/2017. El Ple de l Ajuntament va aprovar inicialment la modificació de crèdit 7/2017 en la sessió celebrada el 26 de juliol de 2017, i publicada al BOP núm , de 8 d agost de El passat 30 d agost de 2017, i dins del període d informació pública, el grup municipal Entesa Begues - ICV va formular al legacions contra l esmentat acord (número de registre d entrada 2017/5165). D acord amb el que disposa l article 169 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, el Ple de l Ajuntament de Begues, amb els vots a favor (7) de l Alcaldessa M. Mercè Esteve i Pi i els regidors Joan Molina i Molina, Laura Granados i Wehrle, Maria Llauradó i Fornt, Jordi Montaña i Serres (PDeCAT); Margarida Camprubí i Vendrell (GdeB-CP); Sadurní Vendrell Masip (TXB); i els vots en contra (6) dels regidors Jaume Olivella i Riba, Josep Atsuara i Soriano (ERC-AM); Ramon Guasch Viñas i Sílvia Ruiz Boqué (EB-ICV); Josefa Redondo Solís i Fernando Moya Cantarero (PP) aprova per majoria dels membres els següents ACORDS Primer.- DESESTIMAR les al legacions presentades per Entesa Begues - ICV, d acord amb l informe d intervenció del 21 de setembre de Segon.- APROVAR definitivament el suplement de crèdit i el crèdit extraordinari següent: SUPLEMENT DE CRÈDIT Actuacions d estalvi energètic ,00 enllumenat públic Adquisició equips informàtics 3.100, Reparacions urgents ermita Sta. Eulàlia ,00 TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT ,00

8 CRÈDIT EXTRAORDINARI Millora accessibilitat barris adjacents al ,00 centre - fase II Aportació municipal a l AMB integració ,93 urb. riera Can Figueras Aportació municipal a l AMB Parc Urbà ,85 La Parellada Desplaçament línies AT , Construcció marges de pedra seca 5.000, Aportació municipal a l AMB millora connectivitat variant , Acondicionament terreny antiga ,00 depuradora TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI ,61 Amb el següent finançament: FINANÇAMENT Romanent de tresoreria per a despeses generals ,61 Total ,61 Tercer.- PUBLICAR la modificació de crèdit 7/2017, per capítols, en el BOP, tal com explicita l article del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. Intervencions: La Sra. Sílvia Ruiz comenta que l informe d intervenció no dóna resposta a les al legacions que impliquen decisions polítiques. Demana que es publiqui digitalment l exposició al públic de les modificacions de crèdit i que es consulti a la ciutadania les prioritats abans de decidir sobre el romanent. 5.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER L EXERCICI El text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

9 En el cas d imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d aprovar-se simultàniament a l adopció dels respectius acords d imposició. L article 16.1 del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d ingrés, així com les dates d aprovació i d inici de la seva aplicació. Pel que fa a la modificació de les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats. La publicació i entrada en vigor de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, i del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, anteriorment referida, fa convenient l adaptació del text de les ordenances fiscals municipals als preceptes dels nous textos legals referenciats, a fi de donar compliment al que estableix l article 85 de la nova Llei General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l aplicació de la normativa tributària general al règim d organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s escaiguin, una Ordenança General, redactada a l empara de l article de la Llei 7/1985, de 2 d abril, reguladora de les Bases del Règim Local. Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l article 25 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes. Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d activitats administratives de competència local, que s imposen o es modifiquen, l import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. Vista la Memòria de d Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció, el Ple de l Ajuntament de Begues, amb els vots a favor (7) de l Alcaldessa M. Mercè Esteve i Pi i els regidors Joan Molina i Molina, Laura Granados i Wehrle, Maria Llauradó i Fornt, Jordi Montaña i Serres (PDeCAT); Margarida Camprubí i Vendrell (GdeB-CP); Sadurní Vendrell Masip (TXB); l abstenció (4) dels regidors Jaume Olivella i Riba, Josep Atsuara i Soriano (ERC-AM); Ramon Guasch Viñas i Sílvia Ruiz Boqué (EB-ICV); i els vots en contra (2) dels regidors Josefa Redondo Solís i Fernando Moya Cantarero (PP) aprova per majoria dels membres els següents

10 ACORDS Primer.- APROVAR provisionalment per a l exercici de 2018 i següents, la modificació de l Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingresos de dret públic municipals. Segon.- APROVAR provisionalment per a l exercici de 2018 i següents, la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen: IMPOSTOS OF. 1 Impost sobre béns immobles OF. 2 Impost sobre activitats econòmiques OF. 3 Impost sobre vehicles de tracció mecànica OF. 4 Impost sobre l increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana OF. 5 Impost sobre construccions, instal lacions i obres TAXES OF.21 Expedició de documents administratius. OF.22 Entrada i utilització de les instal lacions esportives municipals i altres edificis i instal lacions municipals OF.23 Llicències o la comprovació de comunicacions prèvies, i per altres serveis urbanístics. OF.24 Prestació dels serveis de tramitació de llicències d activitats: intervenció administrativa en l activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaración responsable i pels controls posteriors a l inici de les activitats. OF.25 Prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis funeraris de caràcter local. OF.26 Servei de clavegueram. OF.27 Gestió de residus municipals. OF.28 Expedició i us de plaques, patents i distintius. OF.29 Ocupacions de sòl, subsòl i la volada de la via pública OF.30 Aprofitament especial del domini públic local, a favor d empreses explotadores de serveis de subministraments d interès general. OF.31 Obertura de sondatges o rases en terrenys d us públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres OF.32 Ocupació de terrenys d us públic amb mercaderies, materials de construcció runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal lacions anàlogues OF.33 Entrades de vehicles i les reserves de la via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena i talls o restriccions de circulació per actuacions especials OF.34 Ocupació de terrenys d us públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. OF.35 Instal lació de quioscos en la via pública.

11 OF.36 Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d us públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic. OF.37 Instal lacions de vitrines, i d anuncis que ocupen el domini públic local OF.38 Utilització dels horts urbans. OF.39 Prestació del servei de llar d infants OF.40 Servei de recollida de gossos i altres animals de companyia i similars. OF.41 Serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans transports. OF.42 Per gaudir de llotges, entrada a espectacles i actes populars diversos. OF.44 Prestació del servei d ensenyament de Català OF.45 Servei de la brigada municipal i per l ús de vehicles i material. OF.47 Retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública Tercer.- INDICAR que el text de l Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals a que es refereix l acord primer, així com el text de les Ordenances que s especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al BOPB: - Impost sobre béns immobles. - Impost sobre activitats econòmiques - Impost sobre vehicles de tracció mecànica. - Impost sobre l increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. - Impost sobre construccions, instal lacions i obres. Quart.- EXPOSAR al públic en el tauler d anuncis de l Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complert de les Ordenances Fiscals aprovades de nou o modificades, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l anunci d exposició en el Butlletí Oficial de la Província. Durant aquest període, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats, sense necessitat d adoptar nou acord. Intervencions: El Sr. Jaume Olivella manifesta que proposaran en les al.legacions una disminució del 50% de l IBI per persones vídues, famílies nombroses i famílies monoparentals. I establir un quart fraccionament sense recàrrec per a tothom que ho demani. Afegeix que seria convenient pel medi ambient una bonificació màxima per a vehicles elèctrics superior a l actual per afavorir la compra d aquests vehicles.

12 Continua dient que el preu públic de la piscina és preferible que sigui taxa per a poder aplicar la tarificació social. El Sr. Ramon Guasch comenta que està d acord en introduir la tarificació social en tots els tributs que es puguin i també en fomentar l adquisició de vehicles elèctrics amb més bonificació. Afegeix que l informe d intervenció hauria d afegir quins són els beneficis fiscals en l impost sobre construccions, instal lacions i obres. Continua dient que cal explicar el dèficit de euros en l estudi de costos de la taxa sobre gestió de residus municipals. I respecte a les taxes 29 i 30 demana que s elevin els coeficients reductors perquè la taxa sigui més elevada per a aquestes gran empreses com AENA i Red Elèctrica. Pel que fa a la memòria d alcaldia comenta que caldria aclarir que en l impost de l IBI hi ha un 10% d augment respecte l any anterior. La Sra. Josefa Redondo manifesta que és necessari revisar els ajuts sobre tot en l IBI per bonificar a famílies nombroses, monoparentals, a persones amb pocs ingressos i per als que tinguin persones dependentes al seu càrrec; a més, afegeix que estan d acord amb un estudi per tarificar socialment les taxes municipals. A continuació destaca que la taxa sobre vetlladors s hauria de revisar perquè la consideren desorbitada; que es paga més del doble que en el Prat i bastant més que en Viladecans. 6.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L EXERCICI Els estats i comptes anuals de l exercici pressupostari 2015 es van sotmetre a informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen favorable, en data 31 de maig de El Compte General es va exposar al públic mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial de la Província núm , de 13 de juny, havent-se formulat al legacions i suggeriments, dins del período reglamentari, pel grup municipal Entesa Begues - ICV. El 27 de setembre de 2017 es van revisar aquestes al legacions i suggeriments, i la Comissió especial de Comptes ha emès el seu dictamen favorable. Atès que s han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles 208 a 212 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el Ple de l Ajuntament de Begues, amb els vots a favor (9) de l Alcaldessa M. Mercè Esteve i Pi i els regidors Joan Molina i Molina, Laura Granados i Wehrle, Maria Llauradó i Fornt, Jordi Montaña i Serres (PDeCAT); Margarida Camprubí i Vendrell (GdeB-CP); Sadurní Vendrell Masip (TXB); Jaume Olivella i Riba, Josep Atsuara i Soriano (ERC- AM); i els vots en contra (4) dels regidors Ramon Guasch Viñas i Sílvia Ruiz Boqué (EB-ICV); Josefa Redondo Solís i Fernando Moya Cantarero (PP) aprova per majoria dels membres els següents ACORDS

13 Primer.- APROVAR el Compte General corresponent a l exercici Segon.- RENDIR els esmentats comptes de la corporació a la Sindicatura de Comptes. Intervencions: El Sr. Ramon Guasch exposa que no s ha acceptat cap al legació de les presentades pel seu grup i per això votaran en contra. MOCIONS 7.- MOCIÓ DE L ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS PDeCAT, GdeB, TXB, ERC-AM, EB-ICV I PP DE REBUIG ALS ATEMPTATS TERRORISTES DE BARCELONA I CAMBRILS I DE RECONEIXEMENT A LA TASCA REALITZADA PELS COSSOS POLICIALS I D EMERGÈNCIES. Els atemptats terroristes comesos a Barcelona i Cambrils el passat 17 d agost de 2017, van provocar la mort de 16 persones i més d un centenar de ferits i van produir una sensació de por i alarma entre la nostra societat. La ràpida i eficient intervenció dels cossos de seguretat, Mossos d Esquadra i Guàrdia Urbana, agents de policies locals i dels serveis d emergències mèdiques, juntament amb molts ciutadans anònims va ser cabdal per afrontar els primers moments i la posterior detenció i desarticulació dels terroristes causants de l atac. Les mostres de solidaritat i condol van ser nombroses durant els següents dies, així com la indignació i el rebuig unànime a la violència, defensada des de qualsevol idea o religió. Per tot això, el Ple de l Ajuntament de Begues, amb els vots a favor (13) de l Alcaldessa M. Mercè Esteve i Pi i els regidors Joan Molina i Molina, Laura Granados i Wehrle, Maria Llauradó i Fornt, Jordi Montaña i Serres (PDeCAT); Margarida Camprubí i Vendrell (GdeB-CP); Sadurní Vendrell Masip (TXB); Jaume Olivella i Riba, Josep Atsuara i Soriano (ERC-AM); Ramon Guasch Viñas i Sílvia Ruiz Boqué (EB-ICV); Josefa Redondo Solís i Fernando Moya Cantarero (PP) aprova per unanimitat dels seus membres els següents ACORDS

14 Primer. EXPRESSAR EL REBUIG contundent als atemptats terroristes perpetrats a les ciutats de Barcelona i de Cambrils i reivindicats posteriorment per Estat Islàmic. Segon. CONDEMNAR aquest atac i qualsevol tipus de violència que propaguen l odi i la barbàrie arreu del món i a casa nostra. Tercer.- DONAR EL CONDOL I EL SUPORT total a les víctimes i ferits dels atemptats, les seves famílies i amics. Sempre estarem al costat de la convivència i la cohesió social. Quart.- AGRAIR I RECONÈIXER la gran tasca realitzada per tots els cossos d emergències, seguretat, prevenció i entitats ciutadanes que, en moments de màxima tensió, van saber complir amb la seva feina amb voluntat de servei. Al mateix temps, demanar que la policia dels Mossos d Esquadra s incorpori, de forma immediata, en les reunions dels grups de treball sobre la lluita antiterrorista, liderades per la Interpol, per assegurar la més eficient coordinació entre totes les forces i cossos de seguretat de l Estat. Cinquè.- DEIXAR CLAR que aquests atacs contra la convivència no canviaran la voluntat de la nostra societat d apostar per la llibertat, l acollida i la tolerància, apostant pels valors que potenciïn el respecte a totes les formes de pensar, religions i cultures. Sisè.- RATIFICAR la voluntat dels governs locals de continuar treballant per la cohesió social de les nostres viles i ciutats. Només així avançarem cap a la convivència i la inclusió de la societat. L Alcaldessa informa que el següent punt no es va debatre en Comissió Informativa, motiu pel qual es procedeix a votació per a la seva inclusió a l ordre del dia. S incorpora a l ordre del dia amb els vots favorables dels grups municipals de PDeCAT, TxB, GdB-CP, ERC-AM, EB-ICV i els vots en contra del PP. 8.- MOCIÓ DE L ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I DE L ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS PDECAT, GDEB I TXB DE REBUIG A LA VIOLÈNCIA DE LA POLICIA ESPANYOLA L 1 D OCTUBRE. El diumenge 1 d octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya d un Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència davant d uns ciutadans absolutament indefensos. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la

15 nostra memòria per l actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent d uns ciutadans que van sortir a votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i l estat de setge i por. Per aquest motiu, l Ajuntament de Begues, amb els vots a favor (11) de l Alcaldessa M. Mercè Esteve i Pi i els regidors Joan Molina i Molina, Laura Granados i Wehrle, Maria Llauradó i Fornt, Jordi Montaña i Serres (PDeCAT); Margarida Camprubí i Vendrell (GdeB-CP); Sadurní Vendrell Masip (TXB) Jaume Olivella i Riba, Josep Atsuara i Soriano (ERC-AM); Ramon Guasch Viñas i Sílvia Ruiz Boqué (EB- ICV); i els vots en contra (2) dels regidors Josefa Redondo Solís i Fernando Moya Cantarero (PP) per majoria absoluta ACORDA: Primer.- CONDEMNAR de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada generada per l Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats que l únic que volien és decidir i exercir la democràcia. Unes agressions dictades pel govern de l Estat que van provocar més de 900 ferits, quatre d ells ingressats en centres hospitalaris. Segon.- DONAR TOT EL SUPORT a les persones ferides durant les càrregues policials de diumenge a Catalunya. Tercer.- EXIGIR la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la Guardia Civil enviats de manera expressa per impedir l exercici democràtic de votar en un referèndum, reprimint amb violència les llibertats i drets fonamentals de la ciutadania. Demanar que el Govern de l Estat assumeixi totes les responsabilitats pels danys personals i materials conseqüència d aquesta brutal repressió. Quart.- DEMANAR la dimissió del Delegat del Govern d Espanya a Catalunya, Enric Millo, com a un dels principals responsables per l actuació violenta i desproporcionada dels cossos policials espanyols en molts col legis electorals i declarar-lo persona non grata al nostre municipi. Cinquè.- RECONÈIXER l actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2 milions de persones que aquest diumenge es van expressar a les urnes, tot i l estat de terror que va voler imposar l Estat espanyol, i als qui se ls va usurpar el vot ja dipositat dins d urnes requisades. Sisè.- DEMANAR la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat internacional. Setè.- DEIXAR CONSTÀNCIA que els municipis catalans i els seus càrrecs electes estaran al costat d allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i Parlament de Catalunya, respecte d aquests actes de violència.

16 Intervencions: El Sr. Ramon Guasch manifesta que no pot votar a favor respecte al punt setè d estar al costat del que decideixin les institucions catalanes perquè el seu grup no sap què decidirán. El Sr. Jaume Olivella comenta que el punt setè entenen que s ha d interpretar d estar al costat del que decideixen les institucions catalanes en relació a les qüestions de la violència i aquesta moció no s està referint a d altres eventuals decisions, com ara una declaració unilateral d independència. L Alcaldessa exposa que el seu grup també ho entenen com a suport a les institucions catalanes respecte a la violència i que, a més, es pot afegir en el punt setè aquesta interpretació. La Sra. Sílvia Ruiz proposa afegir en el punt setè la frase: respecte a aquests actes de violència. La Sra. Josefa Redondo manifesta que el seu grup rebutja qualsevol tipus de violència i que ja arribarà el temps en què es dirimeixin responsabilitats. PRECS I PREGUNTES 9.- PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL EB-ICV EN DATA 21 DE JULIOL DE 2017, AMB R.E Hem vist que a la vora del Centre d Atenció Primària s ha fet una construcció auxiliar. Ens agradaria saber quin és el motiu i quins usos se li pensa donar. El Sr. Joan Molina respon que és una nova ubicació per a la base d ambulàncies. 2. Hem sabut que l Ajuntament ha demanat subvenció per un projecte de recollida porta a porta comercial. Ens agradaria tenir més detalls del projecte, ja que no l hem sabut trobar enlloc. Seria possible tenir una copia del projecte? Quin import de subvenció s ha demanat? El Sr. Joan Molina respon que ja s ha donat la còpia del projecte i allà consta la subvenció demanada. 3. Hem vist que a l Ajuntament se li va passar el termini per demanar la subvenció per a la Llar d Infants a la Diputació. Voldríem saber si finalment s ha acceptat que es pugui demanar, encara que sigui fora de termini. La Sra. Laura Granados respon que no s ha demanat la primera fase per confusió, que s ha produït en molts altres municipis i que la Diputació estudiarà que en la segona fase s ampliï a la subvenció de la primera fase.

17 10.- PREGUNTES I PREC PRESENTAT PEL GRUP MUNICIPALS EB-ICV EN DATA 29 DE SETEMBRE DE 2017, AMB R.E Fa més d un any que demanem que es repinti el carril bici que passa pel centre del poble, sobre tot el carrer Ferran Muñoz on hi ha un tram en què, al haver desaparegut la ratlla, els vehicles envaeixen el carril bici creant-se sovint situacions de perill. Ja que no es va fer abans de l estiu, ni tampoc durant la semana de la mobilitat sostenible i segura, voldríem saber si es pensa repintar, si hi ha prevista una data per fer-ho? El Sr. Sadurni Vendrell respon que en aquesta setmana s estan fent els treballs de pintura que acabaran aviat. 2. A final de setembre l Ajuntament ha contractat dos Advocats, un per assessorament jurídic civil i penal i l altre per assessorament en materia de dret local, processal administratiu i urbanisme per un import aproximat de euros l any. L any passat també es van contractar dos Advocats. Ens agradaría saber si es tracta d una renovació de contracte per venciment de l anterior, i si fos així, si s ha tornat a contractar a les mateixes persones. L Alcaldessa respon que és el mateix contracte que a l any anterior. 3. Durant l estiu s ha fet diverses obres a l escola Sant Cristòfor, amb una aula nova, ampliació de pati amb una nova zona de jocs infantils i pintura del pati. Ens agradaría saber quin ha estat el cost total d aquestes obres i com s ha finançat. L Alcaldessa respon que l aula nova l ha pagat la Generalitat. L Ajuntament ha pagat l ampliació i pintura del pati amb un import de euros i l AMPA ha pagat els jocs infantils. 4. Respecte del projecte de rehabilitació de Cal Purrós, voldríem saber si ja s ha adjudicat, a quina empresa, per quin import i quin percentatge de baixa ha fet sobre el pressupost de les obres. El Sr. Joan Molina explica que ha estat adjudicada a l empresa Assista Casa 2005 per un import de euros, Iva inclòs, amb un 20% ( euros) de baixa respecte euros. 5. Des de finals de juliol l equip de govern té, oficialment, l informe vinculant de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat, així com l informe emès pels Serveis de Fauna i Flora del Departament de Territori i Sostenibilitat, sobre el projecte de desviament de la línea d alta tensió realitzat per REE i l equip de govern. Han transcorregut més de dos mesos i l Ajuntament no ha informat a la ciutadania, ni tampoc s ha fet

18 arribar a les entitats, associacions, plataformes i persones que a títol individual o conjuntament van presentar al legacions. Per quin motiu no s ha informat? L Alcaldessa respon que fer-ho públic correspon al departament de polítiques ambientals de la Generalitat, però de totes maneres l Ajuntament explicarà la noticia en el butlletí municipal perquè és d interès municipal. PREC. En relació amb la pregunta anterior, i tractant-se d un tema de gran interés per a la ciutadania, demanem que s informi a la ciutadania mitjançant el web municipal i les xarxes digitals, i que aquests dos documents es publiquin a la web de l Ajuntament a fi que tothom els pugui llegir. En realitat demanem que se ls doni el mateix trcte que es va donar quan l Ajuntament va informar, a finals de juny, de què la Comissió Territorial d Urbanisme avalava la proposta de l Ajuntament. El Sr. Joan Molina contesta que tractarà de què es pengin demà en la web municipal tots dos documents PRECS I PREGUNTES ORALS. La Sra. Josefa Redondo formula les preguntes següents: - Quin dia es va realitzar el sorteig per saber els membres de les meses electorals pel referèndum de l 1 d octubre. - D on es van treure les dades. - Qui va autoritzar la instal lació de propaganda referent al procés independista al final de setembre en faroles del carrer Major i Passeig de l Església; qui la va instal lar i qui ha pagat aquesta feina. - Qui es va fer càrrec de la jornada mulla t pel si en la piscina municipal descoberta del dia 9 de setembre. - Que entre els dia 22 i 23 de setembre es va penjar propaganda independentista en diverses parets del poble i pregunta quines mesures es pensen prendre contra els autors, ja que la regidora Laura Granados va dir que havia estat el jovent, atès que l ordenança prohibeix penjar cartells en les parets. - Si s abonarà la jornada de vaga del 3 d octubre en la nòmina del personal de l Ajuntament.

19 L Alcaldessa respon que es contestaran en el proper ple, i contesta en relació a les preguntes relacionades amb el referèndum de l 1 d octubre que l Ajuntament no ha realitzat cap actuació perquè ha estat organitzat per la Generalitat. La Sra. Laura Granados respon que ella va dir: Ay, aquest jovent! no que ha estat el jovent el que ha penjat els cartells, perquè no ho sap. I no havent-hi més assumptes a tractar, per la Presidència, s aixeca la sessió essent les vint-i-una hores, de la qual cosa jo, com a secretari interventor acctal. certifico. El secretari interventor Acctal. Francesc Almansa Díez Vist i plau, L alcaldessa M. Mercè Esteve Pi

Sitemap