PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D INFORMACIÓ I ATENCIÓ A L USUARI DEL TRANSPORT PÚBLIC REGULAR DE VIATGERS DE MALLORCA


Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D INFORMACIÓ I ATENCIÓ A L USUARI DEL TRANSPORT PÚBLIC REGULAR DE VIATGERS DE MALLORCA"

Transcripción

1 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D INFORMACIÓ I ATENCIÓ A L USUARI DEL TRANSPORT PÚBLIC REGULAR DE VIATGERS DE MALLORCA Desembre 2016

2 ÍNDEX 1. ANTECEDENTS DESCRIPCIÓ DEL SERVEI Equips i centres de treball Personal adscrit al contracte: tasques principals Equip de treball A Equip de treball B Agents tarifaris a bord dels autobusos Personal adscrit al contracte: requisits professionals i volum de servei Subrogació de personal i Conveni col lectiu sectorial d aplicació Equip de treball A Hores ordinàries de servei Hores extraordinàries de servei Equip de treball B Agents tarifaris a bord dels autobusos Recursos materials Sistemes d informació i altres recursos Vestuari del personal PROPIETAT DE LA DOCUMENTACIÓ DURACIÓ DEL CONTRACTE I CONDICIONS DE PRÒRROGA PRESSUPOST DEL CONTRACTE Equip de treball A del centre de treball Hores ordinàries Hores extraordinàries Equip de treball B Agents tarifaris Agent tarifari Agent tarifari Import de licitació CONDICIONS DE FACTURACIÓ MODIFICACIONS DE CONTRACTE

3 1. ANTECEDENTS Des d abril de 2008, el Consorci de Transports de Mallorca (d ara endavant CTM) presta de forma indirecta- un servei d informació i atenció a l usuari (d ara endavant SIAU) dels sistemes de transport públic regular de viatgers de Mallorca. El passat 19 de març de 2016 es va publicar al DOUE l anunci previ per a la licitació dels nous serveis d autobús de transport regular que hauran d iniciar la prestació de servei a partir de l 1 de gener de En aquesta data es produirà un canvi substancial i molt profund en l oferta de transport públic regular de viatgers de Mallorca, a tots els nivells: itineraris de les línies, parades, règim de tarifes, etc.; per això, el SIAU tendrà un paper clau en la comunicació a l usuari sobre els canvis, tant en els mesos anteriors a la data del canvi dels serveis, com en els mesos posteriors. 2. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 2.1. Equips i centres de treball El contracte serà dut a terme per dos equips de treball diferents: L equip de treball A, compost per un grup de persones encarregades del contacte directe amb els usuaris ( front office ), fent tasques d atenció al públic (presencials o telefòniques). L equip de treball B, compost per un grup de persones que no han de mantenir contacte directe amb els usuaris, sinó que han prestar serveis relacionats amb la gestió del contracte ( back office ). El contracte es desenvoluparà des dels centres de treball següents: El centre de treball 1: L Estació Intermodal de Palma (plaça d Espanya), ja sigui des del seu Punt d Informació (local de 98 m 2 situat a la planta -1), o des d altres locals que s hi habilitin. Els centres de treball 2: El CTM està treballant actualment en el projecte d obrir tres nous punts d informació: 2a. Aeroport de Palma 2b. Inca 2c. Manacor A mesura que es puguin anar obrint aquests nous centres, es produiran les corresponents ampliacions del contracte del SIAU (contracte ampliable en un 25%, tal com es preveu a la lletra T del quadre de característiques del contracte del plec de clàusules administratives). 3

4 A part de les tasques a desenvolupar des del centre de treball 1 (i 2, arribat el cas), l empresa adjudicatària haurà de prestar un servei fora d oficina, a bord dels autobusos, que es detalla a l apartat Personal adscrit al contracte: tasques principals Equip de treball A Les tasques de l equip de treball A seran les derivades de la prestació dels següents serveis principals: Atenció presencial als usuaris i visitants de l Estació Intermodal. Atenció telefònica TIB ( ). Emissió i gestió d incidències de la Targeta Intermodal. Gestió del sistema de préstec de bicicleta pública. Gestió de reclamacions i suggeriments. Venda de títols de transport. Tant l atenció presencial com la telefònica estan referides bàsicament a donar informació a l usuari sobre l oferta de servei de la xarxa de transport públic regular de viatgers de Mallorca (horaris, tarifes, itineraris, parades, etc.). A més, el personal haurà de realitzar altres funcions, com ara (relació no exhaustiva): Gestió de comandes dels serveis de transport a la demanda. Venda d horaris de transport públic o d altres productes (plànols, fulletons, guies,...). Actualització de continguts de suports físics d informació (vitrines, panells, etc.). Algunes de les funcions indicades requereixen el maneig de moneda per part del personal Equip de treball B L equip de treball B ha d estar format per 4 persones, que hauran de desenvolupar les seves tasques des del centre de treball 1. Els requisits professionals i laborals d aquestes 4 persones es detallen a l apartat 2.3.3, però a continuació es descriuen les funcions principals de cadascuna d elles: Tècnic B1. Tècnic de comunicació (i director del contracte) Actualment el CTM es fa càrrec de les tasques d informació i comunicació a l usuari sobre els canvis que es fan en l oferta de servei, o d altres aspectes de l àmbit del CTM que s estima que han de ser comunicats. Aquestes tasques d informació i comunicació es concentren en una sèrie de canals molt concrets: 4

5 La pàgina web tib.org, a través d avisos o, si es tracta d un fet destacat, la redacció d una notícia. Un compte a la xarxa social Twitter. Si el canvi afecta de qualque manera a Palma, les pantalles de l Estació Intermodal. Això no obstant, hi ha tota una sèrie d accions que representarien una millora en la prestació del servei; aquestes són, precisament, les tasques que de manera principal haurà de desenvolupar el tècnic B1 (relació no exhaustiva): La utilització d altres canals de comunicació per difondre la informació i promocionar la marca TIB, com per exemple: la premsa digital o escrita d àmbit local; el porta a porta a determinats barris o nuclis de població; la interlocució directa amb grans centres d atracció o generació de demanda; etc. L establiment de protocols per a la correcta gestió de Twitter; la penetració a altres xarxes socials, com ara, per exemple, Facebook (amb especial èmfasi a països turístics emissors);... La planificació i el desenvolupament de polítiques actives de promoció i màrqueting per difondre la informació de servei i reforçar el posicionament de la marca corporativa TIB. Una major interrelació amb els mitjans de comunicació, amb Serveis Ferroviaris de Mallorca i amb el departament de premsa de la conselleria titular del departament de mobilitat i transports. A més, el tècnic B1 també haurà d assumir les tasques de direcció del contracte que es licita, això és: La interlocució principal amb la direcció del contracte per part del CTM (normalment el cap de l'àrea d'operacions). La cooperació tècnica amb el personal del CTM per identificar els aspectes clau de les polítiques d'informació, comunicació i atenció a l'usuari que es pretenen desenvolupar. La coordinació de les tasques ordinàries de tots els centres de treball i dels agents tarifaris. La vigilància permanent en relació a l'adequat nivell de coneixements tècnics del personal adscrit al contracte. Tècnic B2. Tècnic de parades Dins tot l'espectre d'elements de comunicació i interrelació amb l'usuari, n'hi ha un que ha estat històricament molt poc considerat tant pel propi CTM com per la resta d'administracions públiques que han tengut (o segueixen tenint) responsabilitats relacionades amb la gestió del transport de viatgers: Les parades. En efecte, les parades de la xarxa de transport regular interurbà de Mallorca presenten, en línies generals (i per raons diverses), moltes deficiències operatives i de comunicació, com ara: dificultats d'accessibilitat per a persones amb mobilitat 5

6 reduïda; un nombre molt escàs de marquesines que protegeixin els usuaris del sol i de la pluja; absència de sistemes d'accés a informació en temps real; etc. Des del CTM es pretén revertir la situació descrita al paràgraf anterior; per aquest motiu, s'ha d'incorporar el tècnic B2 al contracte objecte de licitació, el qual haurà de desenvolupar les següents tasques principals (relació no exhaustiva): Identificació de les parades que requereixen un projecte de millora. Realització de croquis amb una aproximació tècnica a la solució final a adoptar. Col laboració amb el Departament d'obres Públiques del Govern de les Illes Balears (o amb empreses externes d'enginyeria) en la redacció dels documents necessaris per licitar o executar obres a les parades. Coordinació amb l'empresa externa del CTM que executa petites obres (que no requereixen projecte) a les parades. Interlocució amb altres agents implicats, com ara els ajuntaments o el Consell de Mallorca. Preparació i execució de l estratègia d informació estàtica i dinàmica a les parades per millorar la comunicació amb l usuari. Tècnic B3. Tècnic de coordinació El tècnic B3, en termes de responsabilitat i jerarquia, haurà d'ocupar una posició intermèdia entre, per una part, el tècnic B1, i, per l'altra part, el personal de l equip de treball A, els agents tarifaris i el tècnic B4. Per raó del seu perfil professional (diplomat universitari), el tècnic B3 haurà d'assumir tasques de coordinació, control i gestió ordinària per assegurar el bon funcionament en el dia a dia del contracte, entre d altres: Suport tècnic diari al personal de l equip de treball A, als agents tarifaris i al tècnic B4, en relació a incidències ordinàries de diversa índole. Suport als tècnics B1 i B2. Supervisió diària de les reclamacions realitzades pels usuaris. Resolució de reclamacions especials. Control de les respostes en temps i forma- de les reclamacions que pertoca contestar a les empreses prestatàries dels serveis. Coordinació d accions de comunicació amb les empreses prestatàries. Planificació i supervisió de la tasca diària dels agents tarifaris. Tècnic B4. Tècnic de reclamacions Les tasques principals del tècnic B4 seran les següents (relació no exhaustiva): 6

7 Resolució d'aquelles reclamacions formulades pels usuaris que no presenten un nivell singular de dificultat o responsabilitat, i que, per això, poden ser contestades a partir de plantilles configurades amb caràcter previ pel personal tècnic del CTM. Especialització en resolució de reclamacions de caràcter tecnològic o tarifari (targeta intermodal), prestant, si així ho requereix la direcció del CTM, atenció personalitzada als usuaris des dels punts d informació. Gestió de bitllets de grup (compra prèvia per part d'un grup de persones d'un bitllet multipersonal amb reserva de places). Emissió de targetes intermodals procedents de diferents ajuntaments de Mallorca que col laboren amb el CTM en la tramitació administrativa de la targeta intermodal. Suport puntual a l'atenció telefònica del telèfon TIB Agents tarifaris a bord dels autobusos L agent tarifari és una figura recollida a les Normes del Sistema Tarifari Integrat dels serveis interurbans de transport públic regular de viatgers de Mallorca (BOIB núm. 24, de 19 de febrer de 2015), però que actualment encara no està operativa a Mallorca, i que, per tant, s introduirà per primera vegada a la xarxa d autobusos regulars a través del contracte del SIAU. Tal i com defineixen les esmentades Normes del Sistema Tarifari Integrat, un agent tarifari és qualsevol persona autoritzada pel CTM per realitzar comprovacions relacionades amb l ús dels títols de transport en els serveis de transport públic regular de viatgers. Aquestes comprovacions s han de fer, o bé a bord dels autobusos en servei (pujant a una parada), o bé aprofitant la baixada dels usuaris a una parada (normalment, a la parada final del trajecte). D una manera més precisa, i en relació amb el Sistema Tarifari actualment vigent, les tasques principals a desenvolupar pels agents tarifaris seran les següents (relació no exhaustiva): Comprovació que l usuari es troba en possessió d un títol de transport vàlid per al trajecte que està realitzant. D acord amb el Sistema Tarifari Integrat vigent són títols de transport vàlids els bitllets senzills en format paper emesos a bord de l autobús i la targeta intermodal, sempre que s hagi cancel lat el viatge corresponent. En cas que l usuari no estigui en possessió de cap títol de transport vàlid, els agents tarifaris hauran de procedir al seu reconeixement a partir d un document d identificació personal (DNI, passaport o carnet de conduir). Comprovació que la identitat del viatger correspon al titular de la targeta intermodal utilitzada com a títol de transport per realitzar el viatge. Aquesta comprovació es farà a través de la fotografia de la pròpia targeta, i en cas de dubte, a partir d un document d identificació personal (DNI, passaport o carnet de conduir). L agent tarifari procedirà a retirar la targeta intermodal a l usuari quan: o o Es comprovi que l usuari no és el titular de la targeta, Es detecti un ús fraudulent, 7

8 o El nom de la persona usuària sigui il legible (total o parcialment). Verificació que la tarifa abonada pel viatger correspon al trajecte que està realitzant. En cas d haver superat el trajecte corresponent a la tarifa abonada, els agents tarifaris hauran de procedir a la identificació de l usuari a partir d un document d identificació personal. Etc Personal adscrit al contracte: requisits professionals i volum de servei Subrogació de personal i Conveni col lectiu sectorial d aplicació L empresa que resulti adjudicatària d aquest contracte objecte de licitació haurà de subrogar les 11 persones amb contracte indefinit que actualment estan treballant al SIAU (vegeu l annex 3 del plec de clàusules administratives). Amb caràcter obligatori, l empresa adjudicatària haurà d aplicar el Conveni col lectiu sectorial estatal de serveis externs, auxiliars i atenció al client a empreses de serveis ferroviaris a tot el personal de l equip de treball A, al tècnic B4, i a l agent tarifari 1 (vegeu l apartat 2.3.4). Malgrat estar en principi dirigit al sector ferroviari, tant les característiques dels llocs de feina com les tasques a desenvolupar pel personal esmentat, s adeqüen d una manera molt precisa a les contingudes a aquest conveni col lectiu sectorial. Actualment no s està aplicant aquest conveni. Els plusos d idiomes (regulats a l article 17 del Conveni) han de ser reconeguts als treballadors d acord amb les condicions següents: S ha d abonar el plus per cadascun dels idiomes estrangers següents, sempre que el treballador n acrediti (mitjançant certificació oficial) com a mínim el nivell B2: anglès, alemany, francès i italià. Encara que el Conveni ho descarti de manera explícita, també s ha de reconèixer el plus d idioma als treballadors que acreditin (mitjançant certificació oficial) com a mínim el nivell C1 de llengua catalana. L import del plus d idiomes (actualment 15,84 euros/mes) s ha d abonar per cadascun dels idiomes que acrediti el treballador; per tant, per aquest concepte el treballador podria arribar a percebre un màxim de 79,20 euros/mes (5 idiomes). El Punt d Informació de l Estació Intermodal de Palma haurà de tenir com a mínim 2 coordinadors de servei (vegeu categories professionals de l article 13 del Conveni), un per al torn de dematí i l altre per al torn d horabaixa (dels dies feiners). Els caps de setmana (i els períodes de vacances dels coordinadors) a aquest punt d informació hi haurà d haver un hoste encarregat. 8

9 Equip de treball A Hores ordinàries de servei El personal de l equip de treball A s encabeix a la categoria professional d hoste (o hostessa) del grup III (personal auxiliar) definida a l article 13 del Conveni de referència (excepte el cas concret dels coordinadors de servei i hostes encarregats, que s encabeixen al grup II de comandaments intermedis). Els punts d informació (centres de treball 1 i 2) es podran atendre, bé amb personal subrogat del contracte actualment vigent (vegeu l apartat 2.3.1), bé amb noves incorporacions. Per a qualsevol nova contractació, el treballador a incorporar haurà de complir els requisits bàsics següents: Formació acadèmica mínima: batxillerat, cicle formatiu de grau mitjà o titulació equivalent. Coneixements de castellà, i de català i anglès de nivell B2, què hauran de ser acreditats, mitjançant qualsevol certificació oficial, per l empresa adjudicatària al CTM abans de fer efectiva la contractació. Excepcionalment, en el cas que l empresa adjudicatària estigui en disposició de contractar alguna persona amb un coneixement suficientment alt de català o d anglès (el qual podrà ser comprovat pel CTM a través d'una prova de nivell), però que no en disposi d una certificació oficial acreditativa, el CTM admetrà la contractació del treballador per un període màxim de 18 mesos, amb l objecte de donar aquest temps al treballador per obtenir l esmentada certificació; si finalment no l obté, haurà de causar baixa del servei, i no podrà tornar a ser contractat fins a disposar de la certificació. Coneixements tècnics adequats dels sistemes de transport públic regular de viatgers de Mallorca. El CTM, a través dels tècnics que designi (propis o externs), realitzarà una avaluació d aquests coneixements, i, si és el cas, aprovarà la seva incorporació al SIAU. El CTM, a través dels tècnics que designi (propis o externs), realitzarà una avaluació continuada dels coneixements tècnics de tot el personal. Les avaluacions podran ser d incògnit (mètode del client misteriós ) o amb identificació prèvia del tècnic avaluador, tendran la periodicitat que el CTM estimi convenient, i es realitzaran en català, castellà o en un dels idiomes estrangers dels que la persona avaluada tengui coneixements. Els resultats de les avaluacions seran comunicats a l empresa adjudicatària, i seran un element essencial i determinant en les decisions futures que haurà d adoptar el CTM sobre les eventuals pròrrogues del contracte (vegeu l apartat 4 d aquest plec). Atès que la demanda d atenció presencial i telefònica és variable al llarg de l any (més alta a l estiu que a l hivern, per la influència del turisme), els requeriments de personal del Punt d Informació de l Estació Intermodal de Palma (centre de treball 1) també han estat dimensionats pel CTM de forma variable, amb major dotació de recursos els mesos de temporada alta. A més, la demanda també és inferior els caps de setmana. Per tot això, s ha dissenyat un quadre d oferta de recursos humans per franja horària, tipus de dia i mesos de l any (vegeu l annex d aquest plec) que totalitza hores anuals de servei. Ara bé, aquesta xifra es podrà veure modificada al llarg del període de contracte pels motius següents: 9

10 Una modificació a l alça o a la baixa- en els requeriments de volum de personal d aquest punt d informació (és a dir, una modificació del quadre de recursos humans de l annex). L obertura dels nous centres de treball 2a, 2b i/o 2c. En el cas que efectivament s hagués de produir una variació en el nombre d hores contractades, es procedirà a modificar el contracte d acord amb les condicions que s estableixen a l apartat 7 d aquest plec Hores extraordinàries de servei En primer lloc, s ha d aclarir que el concepte d hores extraordinàries que s utilitza a aquest apartat no es refereix a la prestació d hores que els treballadors han de fer com a suplement al seu horari laboral, sinó a aquelles hores que ja sigui al centre de treball 1 (o 2) o fora d ell- seran requerides amb certa assiduïtat pel CTM per a la prestació de serveis extraordinaris, com ara: la realització d enquestes, d esdeveniments especials, de campanyes de comunicació sobre alguna temàtica concreta, etc. Es preveu la contractació de 300 hores anuals per a la prestació d aquests serveis extraordinaris. Aquestes hores hauran de ser facturades a part per l empresa adjudicatària, d acord amb els preus unitaris compromesos en la seva oferta (Annex II del plec de clàusules administratives). S estableixen dues categories d hores extraordinàries : De tipus 1: Hores que no requereixen un desplaçament fora del centre de treball de referència; per tant, que no generen una despesa addicional de cotxe o dietes. S estima (a efectes pressupostaris) una prestació anual de 150 hores extraordinàries d aquest tipus. De tipus 2: Hores que sí generen despeses addicionals per cotxe o dietes. S estima la prestació anual de 150 hores extraordinàries d aquest tipus Equip de treball B El personal de l'equip de treball B, què haurà de desenvolupar les seves tasques al centre de treball 1, ha de complir els següents requisits professionals i laborals: Tècnic B1. Tècnic de comunicació (i director del contracte) Llicenciat universitari o enginyer de grau superior, amb una experiència acreditable de, com a mínim, 2 anys en gestió i comunicació del transport públic col lectiu. Coneixements de castellà, de català de nivell C1, i d anglès i alemany de nivell B2, què hauran de ser acreditats, mitjançant qualsevol certificació oficial, per l empresa adjudicatària al CTM abans de fer efectiva la contractació. Dedicació efectiva de hores anuals: 7 hores/dia; 227 dies laborables/any. Horari laboral de 8h a 15h. 10

11 No existeix aquest perfil professional a la relació de personal subrogat de l annex 3 del plec de clàusules administratives. Tècnic B2. Tècnic de parades Formació acadèmica mínima: enginyer tècnic d obres públiques o arquitecte tècnic (o titulació equivalent). Coneixements de castellà i de català de nivell C1, que haurà de ser acreditat, mitjançant qualsevol certificació oficial, per l empresa adjudicatària al CTM abans de fer efectiva la contractació. Dedicació efectiva de hores anuals: 7 hores/dia; 227 dies laborables/any. Horari laboral de jornada partida (dematí i horabaixa), per garantir l adaptació als requeriments propis del lloc de feina, sobretot pel que fa a les visites fora del centre de treball: reunions amb tècnics de les empreses prestatàries, amb ajuntaments o altres organismes; visites d'obra a les parades d'arreu de Mallorca; etc. Disponibilitat de permís de conducció B. El treballador a subrogar 7019 (annex 3 del plec de clàusules administratives), fins ara coordinador del contracte, compleix els requisits professionals demanats per al tècnic B2. Tècnic B3. Tècnic de coordinació Formació acadèmica mínima: diplomatura universitària. Coneixements de castellà i de català de nivell C1, que haurà de ser acreditat, mitjançant qualsevol certificació oficial, per l empresa adjudicatària al CTM abans de fer efectiva la contractació. Dedicació efectiva de hores anuals: 7 hores/dia; 227 dies laborables/any. Horari laboral de 8h a 15h. Actualment els treballs d aquest tècnic B3 estan essent desenvolupats pel treballador 7028 de la relació de personal subrogat de l annex 3 del plec de clàusules administratives. Tècnic B4. Tècnic de reclamacions Formació acadèmica mínima: batxillerat, cicle formatiu de grau mitjà o titulació equivalent. Coneixements de castellà i de català de nivell B2, que haurà de ser acreditat, mitjançant qualsevol certificació oficial, per l empresa adjudicatària al CTM abans de fer efectiva la contractació. Dedicació efectiva de hores anuals: 7 hores/dia; 227 dies laborables/any. Horari laboral de 8h a 15h. Actualment els treballs d aquest tècnic B4 estan essent desenvolupats pel treballador 7080 de la relació de personal subrogat de l annex 3 del plec de clàusules administratives. 11

12 Agents tarifaris a bord dels autobusos El contracte inclou la prestació de servei de 2 agents tarifaris, que actuaran junts formant parella, però que han de tenir perfils professionals diferents, motiu pel qual se n estableixen els requisits professionals i laborals per separat. La parella d agents tarifaris prestarà servei 223 dies/any: 152 dies feiners (dilluns a divendres), 30 dissabtes, i 41 diumenges i festius, amb una mitjana de 8 hores diàries. L horari laboral serà molt variable, amb l objectiu de poder anar cobrint tota l extensió horària de les línies regulars d autobús. Per tant, cada agent tarifari haurà de prestar un total de hores/any. L acompliment de les tasques s haurà de fer, o bé a bord dels autobusos en servei (pujant a una parada), o bé aprofitant la baixada dels usuaris a una parada (normalment, a la parada final del trajecte). Seran a càrrec de l empresa adjudicatària totes les despeses associades a dietes (si escau) i als desplaçaments en cotxe per iniciar i acabar la jornada diària de servei. Seguidament s estableixen els requisits professionals i laborals de cadascun dels dos agents tarifaris: Agent tarifari 1 Mateixos requisits que els definits a l apartat per al personal de l'equip de treball A. Per tant, les persones que figuren a la relació de personal subrogat de l annex 3 del plec de clàusules administratives podran exercir d agents tarifaris. Disponibilitat de permís de conducció B. Agent tarifari 2 Vigilant de seguretat sense arma. Disponibilitat de permís de conducció B. No existeix aquest perfil professional a la relació de personal subrogat de l annex 3 del plec de clàusules administratives Recursos materials Sistemes d informació i altres recursos Atès que els sistemes d informació utilitzats pel personal del SIAU estan integrats en la plataforma tecnològica del CTM, i amb l objecte de garantir la fiabilitat i seguretat informàtica d aquests sistemes (a més de la protecció de dades de caràcter personal), el CTM posarà a disposició de l empresa adjudicatària els recursos materials següents: ordinadors; sistemes d impressió (tant de paper com de targetes intermodals); fotocopiadores; sistema de comunicacions de veu (telefonia); així com tot el programari de gestió dels serveis d atenció al client (emissió de targetes, préstec de bicicleta pública, gestió de reclamacions i suggeriments,...). 12

13 A més, el CTM també es farà càrrec de les despeses següents: Els consumibles de les impressores i fotocopiadores, el paper utilitzat per a l edició i venda d horaris, i les targetes intermodals. El consum d energia elèctrica i de la xarxa de telefonia i dades. El mobiliari dels centres de treball (taules, cadires i prestatges). Per altra banda, seran a càrrec de l empresa adjudicatària les despeses de material d oficina, de vestuari del personal, i les despeses pels desplaçaments dels agents tarifaris (dietes i cotxe) Vestuari del personal Personal de l'equip de treball A i agent tarifari 1 El personal del SIAU haurà d anar sempre correctament uniformat. Les despeses de vestuari del personal seran íntegrament a càrrec de l empresa adjudicatària, que haurà d anar renovant les peces de vestir en la periodicitat que sigui necessària en funció del seu desgast. Qualsevol canvi en el disseny o la composició de les peces de l uniforme que actualment utilitza el personal del SIAU haurà de ser prèviament validat pel CTM. Agent tarifari 2 El vigilant de seguretat haurà d anar sempre correctament uniformat. L uniforme podrà ser el propi de l empresa de seguretat privada que presti el servei, però haurà d incorporar elements de vestuari distintius que permetin una identificació clara amb el servei d agent tarifari que s està prestant. Aquests elements de vestuari distintius hauran de ser prèviament validats pel CTM. Les despeses de vestuari seran íntegrament a càrrec de l empresa adjudicatària, que haurà d anar renovant les peces de vestir en la periodicitat que sigui necessària en funció del seu desgast. 3. PROPIETAT DE LA DOCUMENTACIÓ Tota la documentació generada al llarg del desenvolupament del contracte té la consideració de propietat del CTM, i no podrà ser difosa ni entregada per a ús de tercers sense l autorització prèvia de la Direcció del contracte. 4. DURACIÓ DEL CONTRACTE I CONDICIONS DE PRÒRROGA La duració del contracte s estableix en dos períodes: Un primer període fix de tres anys. 13

14 Un segon període prorrogable per anualitats- fins a un màxim d altres tres anys, sempre que existeixi voluntat per ambdues parts. Pel que fa al CTM, aquesta voluntat dependrà bàsicament del nivell de satisfacció obtingut de l avaluació continuada de coneixements tècnics descrita a l apartat PRESSUPOST DEL CONTRACTE A aquest apartat s obté el pressupost màxim del contracte, que es correspon amb el preu de licitació, i que es justifica a partir del producte entre les càrregues d hores descrites a l apartat 2.3 i els corresponents preus unitaris de referència estimats com a màxims. En relació a les taules que aniran apareixent als subapartats següents, s han de fer aquests aclariments: Els preus per hora estan referits a la prestació de servei en horari diürn: entre les 6h i les 22h. No es preveu la necessitat de fer serveis en horari nocturn (22h a 6h). Abreviacions: o o dl a dv: dilluns a divendres (excepte festius) ds: dissabtes (excepte festius) o dg: diumenges i festius Totes les xifres econòmiques que aniran apareixent als subapartats següents corresponen a l import base sense IVA Equip de treball A del centre de treball Hores ordinàries Les hores/any es multipliquen per 15,40 euros/hora. Aquest preu per hora s'ha obtingut a partir d'una simulació de cost salarial basada en el Conveni col lectiu sectorial de referència: En primer lloc, s ha estimat el salari brut anual d un treballador estàndard a jornada completa, com a mitjana dels salaris d un equip de 10 treballadors amb aquestes característiques laborals: o o o o 7 hostes (grup III); 2 coordinadors de servei (grup II); i 1 hoste encarregat (grup II). Increment per als 10 treballadors d un 3% del concepte salari base respecte a l import actual de conveni. Antiguitat: 3 treballadors amb 3 triennis vençuts; 3 amb 2 triennis; 2 amb 1 trienni; i 2 sense cap trienni. Idiomes: 4 treballadors amb 2 plusos; 3 amb 1 plus; i 3 sense cap plus. 14

15 Sobre el salari brut mitjà que s ha obtingut, s ha afegit un 32% de seguretat social a càrrec de l empresa; i sobre la xifra resultant, un 19% en concepte de despeses indirectes (13%) i benefici industrial (6%). L import anual total resultant s ha repartit entre les hores/any de treball fixades al Conveni. Equip treball A (centre treball 1) Hores/any Cost/hora Cost/any HA CH CA=HA CH dl a dv , ,00 ds , ,80 dg , , Hores extraordinàries Per a les 150 hores extraordinàries de tipus 1 s adopta el mateix preu unitari que el corresponent a les hores ordinàries. Per a les 150 hores de tipus 2 s estima una despesa incremental del 25%: Hores/any Cost/hora Cost/any HA CH CA=HA CH Hores dl a dv , ,00 extraordinàries ds 20 15,40 308,00 tipus 1 (*) dg 20 15,40 308,00 Hores dl a dv , ,50 extraordinàries ds 20 19,25 385,00 tipus 2 (*) dg 20 19,25 385, Equip de treball B La despesa del personal s ha estimat a partir de l'establiment d uns salaris bruts per a cadascun dels tècnics: Tècnic B1: euros Tècnic B2: euros Tècnic B3: euros Tècnic B4: s ha estimat un salari de euros. No obstant això, el salari real a percebre pel treballador B4 serà el corresponent a l aplicació del Conveni col lectiu assenyalat a l apartat Els salaris bruts han estat incrementats amb un 32% de seguretat social a càrrec de l empresa; i a la xifra resultant se li ha afegit un 19% en concepte de despeses indirectes (13%) i benefici industrial (6%). De la divisió entre aquests imports totals per treballador i hores/any en surt el preu per hora. Aquest cost/hora arrodonit ha estat multiplicat novament per les hores/any per obtenir el cost/any definitiu: 15

16 Eq. treball B Hores/any Cost/hora Cost/any HA CH CA=HA CH Tècnic B , ,67 Tècnic B , ,76 dl a dv Tècnic B , ,19 Tècnic B , , Agents tarifaris Agent tarifari 1 S adopta el mateix preu per hora que el corresponent a les hores extraordinàries de tipus 2: Hores/any Cost/hora Cost/any HA CH CA=HA CH Agent tarifari 1 dl a dv , ,00 ds , ,00 dg , , Agent tarifari 2 Els tres preus unitaris de vigilant de seguretat sense arma s han obtingut a partir d imports de referència de procediments de licitació de serveis de seguretat i vigilància que ha tramitat el propi CTM: Hores/any Cost/hora Cost/any HA CH CA=HA CH Agent tarifari 2 dl a dv , ,00 ds , ,00 dg , , Import de licitació A partir de la suma dels imports dels subapartats anteriors s obté el preu de licitació sense IVA: 16

17 Hores/any Cost/hora Cost/any HA CH CA=HA CH Equip treball A dl a dv , ,00 (centre treball 1) ds , ,80 dg , ,00 Hores dl a dv , ,00 extraordinàries ds 20 15,40 308,00 tipus 1 (*) dg 20 15,40 308,00 Hores dl a dv , ,50 extraordinàries ds 20 19,25 385,00 tipus 2 (*) dg 20 19,25 385,00 Tècnic B , ,67 Tècnic B , ,76 dl a dv Tècnic B , ,19 Tècnic B , ,87 Agent tarifari 1 dl a dv , ,40 ds , ,00 dg , ,20 Agent tarifari 2 dl a dv , ,00 ds , ,00 dg , , ,39 Eq. treball B (*) Vegeu la categorització d'hores extraordinàries de l'apartat CONDICIONS DE FACTURACIÓ La facturació del contracte serà mensual, d acord amb les condicions següents: Equip de treball A del centre de treball 1 (i 2, arribat el cas): Cada mes es facturaran les hores previstes d acord amb el quadre de l annex, descomptant aquelles hores que, per les circumstàncies que sigui, no s hagin pogut realitzar. Hores extraordinàries: Cada mes es facturaran les hores efectivament realitzades. Equip de treball B: Cada mes es facturarà l import anual dels 4 tècnics dividit entre 12, descomptant les hores que, per les circumstàncies que sigui, no s hagin pogut realitzar. Agents tarifaris: Cada mes es facturaran les hores efectivament realitzades. 7. MODIFICACIONS DE CONTRACTE El CTM podrà modificar, tant a l alça com a la baixa, qualsevol dels serveis continguts al contracte. Aquestes eventuals modificacions es faran en base als distints preus unitaris per hora de servei compromesos per l adjudicatari en la seva oferta econòmica (annex II del plec de clàusules administratives). En cas de modificacions a la baixa (reduccions de servei), l empresa adjudicatària haurà d assumir la totalitat de les indemnitzacions per acomiadament que poguessin correspondre als treballadors afectats. 17

18 Tal i com s indica a la lletra T del quadre de característiques del contracte del plec de clàusules administratives, el contracte serà ampliable en un 25%. El motiu principal és que en aquests moments el CTM té dos projectes en fase de negociació que estan directament relacionats amb l objecte d aquest contracte i, per això, s estima més convenient ampliar el contracte d informació i comunicació que ara es licita abans que iniciar un altre procediment de licitació que en reprodueixi les mateixes tasques. Aquests dos projectes són: Obertura dels nous punts d informació 2a (Aeroport de Palma), 2b (Inca) i 2c (Manacor). Posada en funcionament d un centre de control que faci seguiment en temps real de les dades de posició i ocupació de les línies d autobús, tren i metro. 18

19 ANNEX Punt d Informació de l Estació Intermodal de Palma: Equip de treball A del centre de treball 1 Persones per franja horària, tipus de dia, i mes. Càlcul anual d hores: gen-feb mar abr-mai jun jul-ago set oct nov des dl-dv ds dg dl-dv ds dg dl-dv ds dg dl-dv ds dg dl-dv ds dg dl-dv ds dg dl-dv ds dg dl-dv ds dg dl-dv ds dg hores/dia dies/any hores/any Dins el còmput de dies/any està incorporat el tractament especial que es confereix als dies festius que hi pot haver al llarg de l any, i que s explica a la taula de la pàgina següent. 19

20 Si la festa cau en: dilluns a dissabte Si la festa cau en: diumenge Festa Data El SIAU ha de fer HORARI DE: Cap d'any 1-gener Tancat Tancat Reis 6-gener Tancat Tancat Sant Sebastià 20-gener Dissabte de gener Diumenge de gener Dia Illes Balears 1-març Dissabte de març Diumenge de març Dijous Sant - Diumenge d'abril - Divendres Sant - Tancat - Dilluns de Pasqua - Diumenge d'abril - Dia del treball 1-maig Dilluns a dissabte, segons correspongui Diumenge de maig Sant Joan Baptista 24-juny Dilluns a dissabte, segons correspongui Diumenge de juny Mare de Déu d'agost 15-ago. Dilluns a dissabte, segons correspongui Diumenge d'agost Mare de Déu del Pilar 12-oct. Dilluns a dissabte, segons correspongui Diumenge d'octubre Tots Sants 1-nov. Dilluns a dissabte, segons correspongui Diumenge d'octubre Festa de la Constitució 6-des. Diumenge de desembre Diumenge de desembre Immaculada Concepció 8-des. Diumenge de desembre Diumenge de desembre Vigília de Nadal 24-des. - Si cau en dill.-div.: Horari normal fins a les 19h Diumenge de desembre - Si cau en dissabte: Horari normal Dia de Nadal 25-des. Tancat Tancat Sant Esteve 26-des. Diumenge de desembre Diumenge de desembre Vigília de Cap d'any 31-des. - Si cau en dill.-div.: Horari normal fins a les 19h - Si cau en dissabte: Horari normal Diumenge de desembre 20

Sitemap